BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kur­ban, on­la­ra... (Pe­ki on­lar kim?..)

Kur­ban, on­la­ra... (Pe­ki on­lar kim?..)

Evi­min­ki­ni ha­tır­la­ya­mam fa­kat İh­lâs Vak­fı’nın nu­ma­ra­sı­nı (0212 513 99 00) bi­li­rim; ga­ze­te es­ki­den bu­nu kul­la­nı­yor­du. Cep te­le­fon­la­rı ha­fı­za­la­rı­mı­zı esir et­ti, def­ter­cik­le­ri­mi­zi çö­pe at­tık, bil­di­ği­miz bü­tün te­le­fon­la­rı unut­tuk. Ama ben bu nu­ma­ra­yı unu­ta­ma­dım: 513 99 00... De­mek ki bu­gün yaz­mam için­miş!Evi­min­ki­ni ha­tır­la­ya­mam fa­kat İh­lâs Vak­fı’nın nu­ma­ra­sı­nı (0212 513 99 00) bi­li­rim; ga­ze­te es­ki­den bu­nu kul­la­nı­yor­du. Cep te­le­fon­la­rı ha­fı­za­la­rı­mı­zı esir et­ti, def­ter­cik­le­ri­mi­zi çö­pe at­tık, bil­di­ği­miz bü­tün te­le­fon­la­rı unut­tuk. Ama ben bu nu­ma­ra­yı unu­ta­ma­dım: 513 99 00... De­mek ki bu­gün yaz­mam için­miş! Pe­ki nu­ma­ra­sı­nı unut­ma­dı­ğım bu İh­las Vak­fı ve öğ­ren­ci yurt­la­rı önem­li mi­dir?.. Hem de tah­min ede­me­ye­ce­ği­niz ka­dar çok... Ta­nı­ma­nı­zı, mut­la­ka araş­tır­ma­nı­zı tav­si­ye ede­rim! Na­sıl yurt­lar ol­duk­la­rı­nı, kim­le­rin yö­net­ti­ği­ni, han­gi öğ­ren­ci­le­rin kal­dık­la­rı­nı ve bu genç­le­re ne gi­bi im­kân­lar su­nul­du­ğu­nu öğ­ren­me­ni­zi tav­si­ye ede­rim ki, ad­re­si (www.ih­las­vak­fi.com)’dur. * Bir­ço­ğu­nu gör­düm, bi­na­la­rı­nı gez­dim, ta­nış­tım in­san­la­rıy­la. Ye­mek ye­dim, if­tar yap­tım ba­zı­sın­da, hat­ta mi­sa­fir kal­dım. Ye­ğe­nim Bur­sa yur­dun­da ta­mam­la­dı eği­ti­mi­ni. Ba­lı­ke­sir’de­ki­ne rah­met­li Meh­met Da­ren­de ağa­be­yi­mi­zin adı ve­ril­di... İz­mir yur­du ile İs­tan­bul’da­ki Çam­lı­ca yur­du ise be­nim için da­ha da özel­dir... Yurt­lar­da Türk dün­ya­sın­dan öğ­ren­ci­ler de ka­lı­yor, on­lar­dan hiç üc­ret alın­mı­yor. Ül­ke içi ve­ya dı­şın­dan gel­miş bü­tün bu öğ­ren­ci­le­rin et ih­ti­ya­cı ise Kur­ban Bay­ra­mın­da ke­si­len hay­van­lar­dan kar­şı­la­nı­yor. * Oku­du­ğu­nuz sa­tır­lar; “kur­ban işi­ni ne ya­pa­ca­ğız” so­ru­su­na ce­vap ara­yan­lar için­di. Çün­kü uğ­ra­şa­ma­yan­lar, vak­ti ol­ma­yan­lar, bir­den çok hay­van ke­sen­ler, ya­şı iler­le­miş olan­lar var. Ay­rı­ca “kur­ba­nın di­nin em­ri ol­du­ğu­nu bi­len, bu işi ya­par­ken di­nin emir­le­ri­ne dik­kat eden” bi­ri­le­ri­ni ara­yan­lar var! Doğ­ru da ya­pı­yor böy­le has­sas in­san­lar; çün­kü kur­ban de­mek; bel­li gün­ler­de “ken­din ve­ya ve­ki­lin” kur­ban­lık hay­va­nı­nı kes­me­si de­mek­tir... Si­ze an­cak ken­di yap­tı­ğı­mı tav­si­ye ede­bi­li­rim. Kur­ban işi­niz için al­ter­na­tif ad­res http://www.ih­las­vak­fi.com ve te­le­fon nu­ma­ra­sı 0212 513 99 00’dır.
Kapat
KAPAT