BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Or­man­la­rı yok e­den bu taş o­cak­la­rı­na kim ruh­sat ve­ri­yor?

Or­man­la­rı yok e­den bu taş o­cak­la­rı­na kim ruh­sat ve­ri­yor?

16 Ka­sım 2008 Pa­zar gü­nü, Av­la­ğı Da­ğı(1295m)’nın etek­le­rin­de­ki Sa­zak Yay­la­sı Ulu­be­len ge­di­ği böl­ge­sin­de do­ğa yü­rü­yü­şü ya­par­ken, uzak­lar­da bir taş oca­ğı­nın or­man için­de et­ra­fı na­sıl kir­le­tip çev­re­si­ne na­sıl za­rar ver­di­ği­ni gö­re­rek, deh­şe­te ka­pıl­dık.16 Ka­sım 2008 Pa­zar gü­nü, Av­la­ğı Da­ğı(1295m)’nın etek­le­rin­de­ki Sa­zak Yay­la­sı Ulu­be­len ge­di­ği böl­ge­sin­de do­ğa yü­rü­yü­şü ya­par­ken, uzak­lar­da bir taş oca­ğı­nın or­man için­de et­ra­fı na­sıl kir­le­tip çev­re­si­ne na­sıl za­rar ver­di­ği­ni gö­re­rek, deh­şe­te ka­pıl­dık. Doy­ran Gö­le­ti’nin üze­rin­de­ki da­ğın etek­le­rin­de do­la­şır­ken, Doy­ran’ı ge­çin­ce bir­kaç ki­lo­met­re son­ra gü­ney­ba­tı­ya ay­rı­lan ve or­man ke­si­le­rek açıl­mış top­rak yol­la ula­şı­lan taş oca­ğı, kı­zıl­çam or­man­la­rı­nı ya­ra­rak iler­li­yor. Doy­ran Gö­le­ti’ne de faz­la uzak ol­ma­yan taş oca­ğı, bir­kaç hek­tar ci­va­rın­da­ki ala­na bi­rin­ci açı­dan za­rar ve­ri­yor. An­tal­ya, son za­man­lar­da yüz­ler­ce­si açı­lan taş ocak­la­rıy­la be­ton yı­ğı­nı­na dö­nüş­tü­rül­dü ve bu dö­nüş­tü­rül­me de­vam edi­yor. Or­man­lar ya ya­kı­lı­yor ve­ya taş ocak­la­rıy­la za­ra­ra uğ­ra­tı­la­rak yok edil­di­ği gi­bi yer­le­ri­ni de hiç­bir es­te­ti­ği ol­ma­yan be­ton ya­pı­lar alı­yor. Av­la­ğı Da­ğı­nın etek­le­rin­den çok net şe­kil­de gö­rü­len ve et­ra­fı­na na­sıl za­rar ver­di­ği açık se­çik bel­li olan bu oca­ğa kim­ler na­sıl ruh­sat ver­miş­tir? Kı­zıl­çam or­man­la­rı­nın bu ocak ne­de­niy­le za­rar gö­re­ce­ği dü­şü­nül­me­miş mi­dir? Sak­lı­kent yo­lu­na gi­rer gir­mez, bir­bi­rin­den de­va­sa kam­yon­lar­la kar­şı­laş­tık. Kam­yon­lar yüz­ler­ce ton mil­li top­ra­ğı-ta­şı ta­şır­ken, yok ke­nar­la­rın­da­ki çam­la­rı be­ya­za bo­ya­mış­lar­dı; yap­rak­la­rı toz­lar­la kap­la­nan çam­la­rın ok­si­jen alıp ye­ter­li so­lu­nu­mu yap­ma­la­rı müm­kün de­ğil­di. Za­ten Ma­nav­gat-Se­rik or­man­la­rı bu yıl yan­dı; hiç de­ğil­se ka­lan­la­rı ko­ru­yup kol­la­ya­ca­ğı­mız yer­de kal­kıp ruh­sat­lar ve­rip mah­vol­ma­la­rı­na yol açı­yo­ruz. Ke­mal Gü­neş (Dağ­cı­lık Fe­de­ras­yo­nu An­tal­ya Es­ki İl Tem­sil­ci­si) >> A­rı­za­lı gi­şe­ler hu­su­sun­da bir ka­sıt mı var? Ka­ra­yol­la­rı Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’ne; İş Ban­ka­sı OGS sa­hi­bi­yim. OGS nu­ma­ram: 0008156249, Araç sı­nıf 1 22 Ka­sım Cu­mar­te­si gü­nü Av­cı­lar gi­ri­şin­den İs­tan­bul yö­nü­ne, en sol­da­ki OGS’den oto­yo­la gi­riş yap­tım. An­cak her za­man­ki gi­bi bu gi­şe OGS’yi oku­ma­dı. Çı­kış­ta en yük­sek üc­ret ta­hak­kuk et­ti­ril­di. Bu üc­re­tin ve da­ha ön­ce bu şe­kil­de ben­den şim­di­ye ka­dar alın­mış bü­tün hak­sız üc­ret­le­rin ta­ma­mı­nın ip­ta­li­ni ri­ca edi­yo­rum... Bu gi­şe­niz arı­za­lı­dır. Bir­kaç de­fa ha­tır­lat­ma­ma rağ­men ta­mir edil­me­di. Aca­ba en yük­sek üc­re­ti ala­bil­mek için, kas­ten mi bu arı­za gi­de­ril­mi­yor? Bu gi­şe­den en az 5-6 de­fa bu şe­kil­de gi­riş yap­tım ve ben­den hak­sız şe­kil­de pa­ra ke­sil­di... Arı­za­lı bu gi­şe­nin en kı­sa sü­re­de ta­mir edil­me­me­si ha­lin­de, hu­ku­ki yol­lar­la hak­la­rı­mı ara­ya­ca­ğı­mı be­lirt­mek is­te­rim. Ko­nu ile il­gi­li ola­rak ara­dı­ğım te­le­fon nu­ma­ra­la­rı­na zor ula­şıl­ma­sı, il­gi­li­le­rin ge­rek­li du­yar­lı­lı­ğı gös­ter­me­me­si ve e-ma­il­le­ri­min kar­şı­lık bu­la­ma­ma­sı da be­ni üz­müş­tür. Köp­rü ge­çiş­le­rin­de ve­ri­len Ka­ra­yol­la­rı bü­ro­su­nun te­le­fon­la­rı sü­rek­li meş­gul, OTO­YOL­LAR.NET Web ad­re­si de yok!.. Kök­lü bir ku­ru­lu­şu­muz olan Ka­ra­yol­la­rı Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’nün müş­te­ri mem­nu­ni­ye­ti­ne da­ha çok dik­kat et­me­si­ni, da­ha du­yar­lı ol­ma­sı­nı bek­ler­dim... Ö. De­mir
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT