BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Film de­ğil kim­ya­sal sal­dı­rı tat­bi­ka­tı!

Film de­ğil kim­ya­sal sal­dı­rı tat­bi­ka­tı!

Gü­ven-2008 Mil­li K­riz tat­bi­ka­tı, ne­fes ke­sen sah­ne­ler­le ger­çek­leş­ti­ril­di> Gök­han Ayar KO­CA­ELİ İHA Mil­li Gü­ven­lik Ku­ru­lu Ge­nel Sek­re­ter­li­ği ko­or­di­na­tör­lü­ğün­de, 15 ba­kan­lık, 19 ka­mu ku­rum ve ku­ru­lu­şu ile Ada­na, An­ka­ra, Di­yar­ba­kır, İs­tan­bul, Ko­ca­eli, Mar­din ve Şır­nak il­le­ri­nin ka­tı­lı­mıy­la dü­zen­le­nen “Gü­ven-2008 Mil­li Kriz Yö­ne­ti­mi” tat­bi­ka­tı, ak­si­yon film­le­ri­ni arat­ma­yan sah­ne­ler­le ger­çek­leş­ti­ril­di. Ko­ca­eli’de, SE­KA fab­ri­ka­sı­nın en­ka­zın­da yapılan tat­bi­ka­ta; 30 ku­rum, 345 per­so­nel ve 62 araç ka­tıl­dı. Tat­bi­kat ilk ola­rak fab­ri­ka içe­ri­sin­de çı­kan yan­gın ve pat­la­ma ile baş­la­dı. Pat­la­ma son­ra­sı du­man­dan ze­hir­le­nen ça­lı­şan­lar fab­ri­ka­ya ait araç­lar­la has­ta­ne­le­re gö­tü­rül­dü. Koruma giysileri ve maskelerle patlamanın yaşandığı fabrikaya gelen polisler, ilk olarak çevre güvenliğini aldı. Olay yerinden çıkanlar özel kimyasal maddelerle yıkandı. Sivil savunma ekipleri yaptıkları gaz ölçümleriyle patlamanın yaşandığı alanı ‘birinci bölge’ ve ‘sıcak bölge’ olarak ikiye ayırdı. Ko­ca­eli Va­li­si Gök­han Sö­zer, tat­bi­ka­tı bü­yük bir ba­şa­rıy­la ger­çek­leş­ti­ren eki­bi teb­rik et­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT