BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > CONDOLEEZZA Rİ­CE: ­Pa­kis­tan ka­rar­lı

CONDOLEEZZA Rİ­CE: ­Pa­kis­tan ka­rar­lı

ABD Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Con­do­le­ez­za Ri­ce, Pa­kis­tan’ın te­rö­rizm­le sa­vaş­ta­ki ka­rar­lı­lı­ğın­dan tat­min ol­du­ğu­nu söy­le­di.ABD Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Con­do­le­ez­za Ri­ce, Pa­kis­tan’ın te­rö­rizm­le sa­vaş­ta­ki ka­rar­lı­lı­ğın­dan tat­min ol­du­ğu­nu söy­le­di. Hin­dis­tan’ın Mum­ba­i ken­tin­de dü­zen­le­nen te­rö­rist sal­dı­rı­lar­dan son­ra da­ha da bü­yük bir önem ka­za­nan te­rö­rizm­le mü­ca­de­le ko­nu­sun­da res­mi te­mas­lar­da bu­lun­mak ama­cıy­la Pa­kis­tan’ın baş­ken­ti İs­la­ma­bad’da bu­lu­nan Ri­ce, Pa­kis­tan­lı yet­ki­li­ler­le yap­tı­ğı te­mas­lar kar­şı­sın­da “te­rö­rizm teh­di­di­ne odak­lan­mış ve aşı­rı­lık yan­lı­la­rı­na kar­şı mü­ca­de­le­de so­rum­lu­luk­la­rı­nı an­la­yan bir Pa­kis­tan hü­kü­me­ti bul­du­ğu­nu” vur­gu­la­dı. Ri­ce, Pa­kis­tan’da yap­tı­ğı gö­rüş­me­le­ri çok tat­min­kar bul­du­ğu­nu kay­det­ti. Öte yan­dan, ABD Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Mi­ke Mul­len, Mum­ba­i’de­ki sal­dı­rı­lar­dan son­ra Pa­kis­tan ile ge­ri­lim­den uzak dur­ma­sı se­be­biy­le Hin­dis­tan’ı öv­dü. Pa­kis­tan Dev­let Baş­ka­nı Asıf Ali Zer­da­ri, ül­ke­sin­de, Mum­ba­i’de­ki te­rör sal­dı­rı­la­rı­na ka­rı­şan­la­ra kar­şı “sı­kı tedbirler” ala­cak­la­rı­nı be­lirt­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT