BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 8 İn­gi­liz ­hü­küm­da­rı deviren İKİ ASIRLIK KAPLUMBAĞA

8 İn­gi­liz ­hü­küm­da­rı deviren İKİ ASIRLIK KAPLUMBAĞA

176 ya­şın­da­ki ka­ra kap­lum­ba­ğa­sı Jo­nat­han’ın 1900’lü yılların başlarında çekilmiş fotoğrafları var...176 ya­şın­da­ki ka­ra kap­lum­ba­ğa­sı Jo­nat­han, dün­ya­nın ya­şa­yan en yaş­lı hay­van­la­rın­dan bir ta­ne­si ol­ma un­va­nı­nı ta­şı­yor. Hat­ta Jo­nat­han, bi­li­nen en yaş­lı kap­lum­ba­ğa. Jo­nat­han’ın 1900’lü yıl­lar­da çe­kil­miş bir fo­toğ­ra­fı bi­le var. Yıl­lar ön­ce, St He­le­na ad­lı İn­gi­liz sö­mür­ge­sin­den ge­ti­ril­miş. Şim­di­ler­de, Gü­ney At­lan­tik A­da­sı’n­da bir çif­lik­te Da­vid, S­pe­edy, Em­ma, F­red­ric­ka ve Myrt­le ad­lı ka­ra kap­lum­ba­ğa­la­rıy­la bir­lik­te ya­şı­yor. İ­ki a­sır gö­ren kap­lum­ba­ğa, tam se­kiz ta­ne İn­gi­liz hü­küm­da­rı­nın sal­ta­na­tı­na şa­hit ol­muş. 1832 yı­lın­da do­ğan dev kap­lum­ba­ğa ha­len ya­şa­yan en yaş­lı hay­van o­la­rak ka­bul e­di­li­yor. Jo­nat­han’dan ön­ce dün­ya­nın en yaş­lı kap­lum­ba­ğa­sı o­lan Har­ri­et, i­ki yıl ön­ce 176 ya­şın­da kalp k­ri­zi so­nu­cu öl­müş­tü. Jo­nat­han’ın kaç ya­şı­na ka­dar ya­şa­ya­ca­ğı me­rak e­di­li­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT