BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 56 ca­nın be­de­li 1900 dolar

56 ca­nın be­de­li 1900 dolar

Hin­dis­tan’ın Mum­ba­i ken­tin­de ge­çen haf­ta dü­zen­le­nen sal­dı­rı­la­rın ar­dın­dan sağ ola­rak ele ge­çi­ri­len tek sal­dır­gan, yap­tı­ğı ey­lem için 1900 do­lar (yak­la­şık 3000 YTL) al­dı­ğı­nı söy­le­di.Hin­dis­tan’ın Mum­ba­i ken­tin­de ge­çen haf­ta dü­zen­le­nen sal­dı­rı­la­rın ar­dın­dan sağ ola­rak ele ge­çi­ri­len tek sal­dır­gan, yap­tı­ğı ey­lem için 1900 do­lar (yak­la­şık 3000 YTL) al­dı­ğı­nı söy­le­di. Sal­dır­gan Azam Amir Ka­sab’ı sor­gu­la­yan yet­ki­li­ler­den Ra­keş Ma­ri­a, İn­gi­liz Ti­mes ga­ze­te­si­ne yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Ka­sab’ın, ken­di­si­ne 150 bin Pa­kis­tan Ru­pi­si öden­di­ği­ni an­lat­tı­ğı­nı be­lirt­ti. Ma­ri­a, po­li­sin ay­rı­ca sal­dı­rı­la­rın ABD ile muh­te­mel bağ­lan­tı­sı­nı araş­tır­dı­ğı­nı söy­le­di. Ra­keş Ma­ri­a, te­rö­rist­le­rin üze­rin­de bu­lu­nan bir cep te­le­fo­nu­nun kar­tı­nın ABD’nin New Jer­sey eya­le­tin­den gel­miş ol­ma ih­ti­ma­li­ni so­ruş­tur­duk­la­rı­nı ifa­de et­ti. Mum­ba­i’de­ki tren is­tas­yo­nu­na dü­zen­le­nen, 56 ki­şi­nin öl­dü­ğü sal­dı­rı­nın fa­il­le­rin­den bi­ri olan 24 ya­şın­da­ki Ka­sab’ın Pa­kis­tan’ın Pen­cap böl­ge­sin­den gel­di­ği ve il­ko­kul­dan terk ol­du­ğu da be­lir­til­di. Mum­ba­i po­li­si, Ka­sab’ın Pa­kis­tan’da­ki kamp­lar­da es­ki Pa­kis­tan­lı or­du yet­ki­li­le­ri ta­ra­fın­dan 18 ay ka­dar eği­til­di­ği­ni bil­dir­di. Po­lis, Ka­sab’ı ko­nuş­tur­mak için, ço­ğu de­mok­ra­si­ler­de ya­sak olan “ger­çek se­ru­mu” ve­ril­di­ği­ni kay­det­ti. Sod­yum Pen­to­tal mad­de­sin­den olu­şan ger­çek se­ru­mu So­ğuk Sa­vaş dö­ne­min­de yay­gın ola­rak kul­la­nıl­mış­tı. Ken­tin çe­şit­li yer­le­rin­de dü­zen­le­nen sal­dı­rı­lar­da 200’e ya­kın ki­şi ha­ya­tı­nı yi­tir­miş, da­ha son­ra dü­zen­le­nen ope­ras­yon­lar­da 9 te­rö­rist öl­dü­rül­müş­tü.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT