BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Rah­şan Ece­vit: DSP adı­mı­zı kul­lan­ma­sın

Rah­şan Ece­vit: DSP adı­mı­zı kul­lan­ma­sın

Rah­şan Ece­vit, Bü­lent Ece­vit’in 1986 yı­lın­da özen­le kur­du­ğu par­ti­nin, ar­tık var­lı­ğı­nın se­be­bi an­la­şı­la­ma­yan, söy­lem­le­ri ve ey­lem­le­riy­le ne­yi amaç­la­dı­ğı bi­lin­me­yen bir ku­ru­luş ha­li­ne gel­di­ği­ni be­lir­te­rek, “Bu ne­den­le De­mok­ra­tik Sol Par­ti ya adı­nı de­ğiş­tir­me­li ya da Bü­lent Ece­vit’in adı­nı kul­lan­mak­tan vaz­geç­me­li­dir” de­di.Rah­şan Ece­vit, Bü­lent Ece­vit’in 1986 yı­lın­da özen­le kur­du­ğu par­ti­nin, ar­tık var­lı­ğı­nın se­be­bi an­la­şı­la­ma­yan, söy­lem­le­ri ve ey­lem­le­riy­le ne­yi amaç­la­dı­ğı bi­lin­me­yen bir ku­ru­luş ha­li­ne gel­di­ği­ni be­lir­te­rek, “Bu ne­den­le De­mok­ra­tik Sol Par­ti ya adı­nı de­ğiş­tir­me­li ya da Bü­lent Ece­vit’in adı­nı kul­lan­mak­tan vaz­geç­me­li­dir” de­di. Rah­şan Ece­vit, yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da, DSP’nin, ku­ru­cu­su Bü­lent Ece­vit’in dü­şün­ce, inanç ve il­ke­le­rin­den ko­pa­rıl­dı­ğı­nı sa­vu­na­rak, par­ti­nin, “Ata­türk’ün yo­lun­da Ece­vit’in ışı­ğın­da” te­ker­le­me­le­riy­le ha­ya­tı­nı sür­dür­me­ye ça­lış­tı­ğı­nın gö­rül­dü­ğü­nü ifa­de et­ti. Ece­vit açık­la­ma­sın­da, “DSP’yi bu du­ru­ma ge­ti­ren par­ti yö­ne­ti­mi­nin bu tu­tu­mu, par­ti ta­ba­nı­nın önem­li bir ke­si­min­de hu­zur­suz­lu­ğa se­bep ol­muş­tur. Bu ne­den­le ya adı­nı de­ğiş­tir­me­li ya da Bü­lent Ece­vit’in adı­nı kul­lan­mak­tan vaz­geç­me­li­dir” dedi.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT