BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Be­le­di­ye baş­kan a­day­la­rı

Be­le­di­ye baş­kan a­day­la­rı

Be­le­di­ye se­çim­le­ri­ne 4 ay ka­la si­ya­sî par­ti­ler aday­la­rı­nı açık­la­ma­ya baş­la­dı. Her par­ti, fark­lı bir yön­tem­le aday be­lir­li­yor. İk­ti­dar par­ti­si en yük­sek oyu ala­cak ve en iyi yö­ne­ti­mi ser­gi­le­ye­cek ada­yı tes­pit et­mek için aday aday­la­rı ile il­gi­li fark­lı fir­ma­la­ra o yer­le­şim bi­ri­min­de an­ket yap­tı­rı­yor.Be­le­di­ye se­çim­le­ri­ne 4 ay ka­la si­ya­sî par­ti­ler aday­la­rı­nı açık­la­ma­ya baş­la­dı. Her par­ti, fark­lı bir yön­tem­le aday be­lir­li­yor. İk­ti­dar par­ti­si en yük­sek oyu ala­cak ve en iyi yö­ne­ti­mi ser­gi­le­ye­cek ada­yı tes­pit et­mek için aday aday­la­rı ile il­gi­li fark­lı fir­ma­la­ra o yer­le­şim bi­ri­min­de an­ket yap­tı­rı­yor. Hal­kın her ke­si­mi­nin aday aday­la­rı ile il­gi­li dü­şün­ce­le­ri alı­nı­yor. Aday ol­mak için en önem­li kıs­tas bu an­ket­te en yük­sek ora­na ulaş­mak. İkin­ci iş ola­rak par­ti­nin o yer­le­şim bi­ri­min­de­ki par­ti teş­ki­la­tı­nın aday aday­la­rı­na iliş­kin dü­şün­ce­le­ri alı­nı­yor. Üçün­cü iş ola­rak da yö­re mil­let­ve­kil­le­ri­nin dü­şün­ce­le­ri alı­nı­yor. Her aday ada­yı için üç ay­rı yüz­de or­ta­ya çı­kı­yor. Bu yüz­de­le­re gö­re aday aday­la­rı sı­ra­la­nıp ge­nel mer­kez­de, par­ti­nin yet­ki­li ku­rul­la­rı­nın önü­ne ge­li­yor. Ge­nel­de en yük­sek yüz­de­ye sa­hip aday ada­yı, aday ola­rak ilan edi­li­yor... Ana mu­ha­le­fet par­ti­si CHP’de ise ge­nel baş­kan ve ge­nel mer­kez aday­la­rı be­lir­li­yor. AK Par­ti bü­yük­şe­hir be­le­di­ye­le­ri için bi­raz ön­ce sı­ra­la­dı­ğım üç aşa­ma­lı ça­lış­ma­yı bi­tir­mek üze­re. Bu haf­ta cu­ma ve­ya cu­mar­te­si gü­nü İs­tan­bul’da sa­yın baş­ba­ka­nın ba­zı bü­yük­şe­hir be­le­di­ye baş­kan aday­la­rı­nı ilan et­me­si bek­le­ni­yor. Sa­yın baş­ba­kan, be­le­di­ye baş­kan­lı­ğın­dan gel­miş ye­rel yö­ne­tim­le­ri iyi bi­len bir in­san. Sa­yın Er­do­ğan’ı ta­nı­yan­lar bi­lir. Baş­ba­ka­nın bü­yük­şe­hir be­le­di­ye baş­kan­lık­la­rın­da önem­li oran­da de­ği­şik­lik yap­ma­sı bek­len­mi­yor. Mev­cut be­le­di­ye baş­kan­la­rı ba­şa­rı­lı ise, her­han­gi bir yol­suz­lu­ğa bu­laş­ma­mış ise ve en önem­li­si seç­men mem­nun ise on­la­rı tek­rar aday gös­te­re­cek­tir. Me­se­la An­ka­ra, İs­tan­bul, Kay­se­ri ve Kon­ya be­le­di­ye baş­kan­la­rı tek­rar aday gös­te­ri­le­cek­tir. Bu­ra­lar­da kim­se sür­priz bek­le­me­me­li. Hiç şüp­hem yok, en yük­sek oyu ala­cak aday aday­la­rı, aday ola­rak gös­te­ri­le­cek­tir. Ye­rel se­çi­min en ko­lay ka­za­nı­la­ca­ğı bü­yük­şe­hir aday­la­rı er­ken açık­la­na­cak­tır. Za­ten 15 ocak ta­ri­hi­ne ka­dar ta­ma­mı ilan edi­le­cek... Tür­ki­ye, ye­rel se­çim at­mos­fe­ri­ne gir­di. Ye­rel yö­ne­tim­ler çok önem­li. Ben­ce seç­men­ler, si­ya­sî dü­şün­ce­le­ri­ni bir ke­na­ra bı­ra­kıp, o yer­le­şim bi­ri­mi­ne en iyi hiz­me­ti ve­re­cek ada­yı baş­kan ola­rak seç­me­li­dir.
Kapat
KAPAT