BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Köşk’ten “sa­na­tın us­ta­la­rı­na” ö­dül

Köşk’ten “sa­na­tın us­ta­la­rı­na” ö­dül

ABD’y­le ö­nü­müz­de­ki dö­nem­de de o­lum­lu i­liş­ki­le­rin sü­re­ce­ği­ni be­lir­ten Cum­hur­baş­ka­nı Gül, “Ye­ni Baş­kan O­ba­ma ve e­ki­bi Tür­ki­ye’yi i­yi ta­nı­yor” de­di> Ba­tu­han Ya­şar AN­KA­RA İHA BAŞ­BA­KAN’DAN YAŞAR KEMAL’E TEB­RİK Çan­ka­ya Köş­kü’n­de­ki re­sep­si­yon­da, Baş­ba­kan Er­do­ğan ve Ba­kan Er­tuğ­rul Gü­nay, e­de­bi­yat da­lın­da Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Kül­tür ve Sa­nat Bü­yük Ö­dü­lü’nü a­lan ün­lü ro­man­cı Ya­şar Ke­mal’i teb­rik et­ti. “O­ba­ma bi­zi ta­nır” Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, ABD’nin ye­ni Baş­ka­nı Ba­rack Oba­ma ve eki­bi­nin Tür­ki­ye’yi iyi ta­nı­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Tür­ki­ye’yi ta­nı­mak için va­kit kay­bet­me­ye­cek­ler” de­di. 2008 Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Kül­tür ve Sa­nat Bü­yük Ödül­le­ri Çan­ka­ya Köş­kü’nde dü­zen­le­nen tö­ren­le sa­hip­le­ri­ne ve­ril­di. Ödül­le­rin üç seç­kin kül­tür ve sa­nat ada­mı­na tak­dim edil­di­ği­ni be­lir­ten Gül, mi­ma­ri da­lın­da ödül ka­za­nan Tur­gut Can­se­ver, ede­bi­yat da­lın­da ödül ka­za­nan Ya­şar Ke­mal ve mü­zik da­lın­da ödül ka­za­nan Ala­ed­din Ya­vaş­ca’yı iç­ten­lik­le teb­rik et­ti­ği­ni kay­det­ti. Tö­re­nin ar­dın­dan eşi Hay­rün­ni­sa Gül’le bir­lik­te Çan­ka­ya Köş­kü’nde bir re­sep­si­yon ve­ren Ab­dul­lah Gül, ga­ze­te­ci­le­rin so­ru­la­rı­nı ce­vap­lan­dır­dı. ABD’yle önü­müz­de­ki dö­nem­le il­gi­li iliş­ki­le­rin so­rul­ma­sı üze­ri­ne Ab­dul­lah Gül, ye­ni baş­kan se­çi­len Ba­rack Oba­ma yö­ne­ti­miy­le Tür­ki­ye’nin olum­lu iliş­ki­le­ri­ni sür­dü­re­ce­ği­ni be­lir­te­rek, “Oba­ma ve eki­bi bi­zi iyi ta­nı­yor, iyi bi­li­yor. Tür­ki­ye’yi ta­nı­mak için va­kit kay­bet­me­ye­cek­ler” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT