BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > IMF KDV’Yİ ARTIRIN DİYOR

IMF KDV’Yİ ARTIRIN DİYOR

TA­I i­le A­IR­BUS a­ra­sın­da ye­ni ne­sil A350 XWB mo­de­li­ne ka­nat­çık ü­re­ti­mi i­çin im­za­la­nan tö­re­ne ka­tı­lan Tay­yip Er­do­ğan, IMF i­le an­laş­ma ya­pıl­ma­sı­nı is­te­yen­le­rin ken­di­le­riy­le çe­liş­ki­ye düş­tü­ğü­nü söy­le­diTAI te­sis­le­rin­de dün ya­pı­lan im­za tö­re­ni­ne Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, Mil­li Sa­vun­ma Ba­ka­nı Vec­di Gö­nül, Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­ka­nı Za­fer Çağ­la­yan, Fran­sa Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı Do­mi­ni­qu­e Bus­se­re­au, Al­man­ya Dev­let Ba­ka­nı Gunt­her Glo­ser, TA­I, AIR­BUS ve EADS (Av­ru­pa Ha­va­cı­lık Sa­vun­ma ve Uzay Şir­ke­ti) tem­sil­ci­le­ri ka­tıl­dı­lar. > MAHMUT BULUT - ANKARA Türk Ha­va­cı­lık ve Uzay Sa­na­yi A.Ş. (TA­I/TU­SAŞ), ye­ni ne­sil çift ko­ri­dor­lu ve ge­niş göv­de­li yol­cu uça­ğı A350 XWB mo­de­li­ne 500 mil­yon do­lar­lık ai­le­ron (ka­nat­çık) par­ça­sı ta­sar­la­mak ve üret­mek için AIR­BUS’la an­laş­ma im­za­la­dı. İm­za tö­re­ni­ne ka­tı­lan Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, ha­va­cı­lık sa­na­yi­nin ulus­la­ra­ra­sı se­vi­ye­de ka­zan­dı­ğı bü­yük ba­şa­rı­ya şa­hit ol­mak­tan bü­yük mem­nu­ni­yet duy­du­ğu­nu söy­le­di. Tür­ki­ye’nin ve dost ül­ke­le­rin ih­ti­ya­cı için 300’e ya­kın F-16 uça­ğı ya­pan TU­SAŞ’ın, muh­te­lif as­ke­ri uçak­la­rın ve he­li­kop­ter­le­rin Tür­ki­ye’de li­sans al­tın­da üre­ti­mi­ni ger­çek­leş­tir­di­ği­ni an­la­tan Baş­ba­kan Er­do­ğan, “Bu­gün bir Türk ha­va­cı­lık şir­ke­ti­nin dün­ya­nın en yük­sek tek­no­lo­ji­ye sa­hip si­vil uçak­la­rın­dan olan A350’nin ta­sa­rı­mın­dan iti­ba­ren so­rum­lu­luk ala­bi­le­cek ol­gun­lu­ğa ulaş­ma­sı, ge­li­nen aşa­ma­nın bir gös­ter­ge­si­dir. Top­lam bü­yük­lü­ğü iti­ba­riy­le yak­la­şık 500 mil­yon do­la­rı bu­lan bu pro­je­nin, TU­SAŞ’ın Av­ru­pa ha­va­cı­lık sa­na­yi ile ye­ni alan­lar­da iş bir­li­ği­nin ka­pı­sı­nı aça­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum” de­di. Tö­ren­de ko­nu­şan Fran­sa Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı Do­mi­ni­qu­e Bus­se­re­au en­düs­tri­yel bir it­ti­fak ya­pıl­dı­ğı­nı söy­ler­ken, Al­man Ba­kan Gun­ter Glo­ser de bu an­laş­ma­nın Tür­ki­ye ve AB’yi bi­raz da­ha bir­bi­ri­ne yak­laş­tır­dı­ğı­nı vur­gu­la­dı. AN­LAŞ­MA YIL­BA­ŞI­NA YE­Tİ­ŞE­Bİ­LİR TA­I’de dü­zen­le­nen tö­ren­den ay­rı­lır­ken ga­ze­te­ci­le­rin so­ru­la­rı­nı ce­vap­lan­dı­ran Baş­ba­kan Er­do­ğan, IMF ile ba­zı ka­lem­ler­de an­laş­ma sağ­lan­dı­ğı­nı ve yıl­ba­şı­na ye­ti­şe­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Er­do­ğan, KDV in­di­ri­mi­ne iliş­kin so­ru üze­ri­ne de şun­la­rı söy­le­di: “Şu an­da gün­de­mi­miz­de KDV in­di­ri­mi di­ye bir şey yok, söz ko­nu­su de­ğil. KDV in­di­ri­mi­ni ta­lep eden­ler çok il­ginç te­zat­lar için­de­ler. Bir ta­raf­tan ‘IMF ile an­la­şın’ di­yor­lar, öbür ta­raf­tan ‘KDV in­di­ri­mi’ di­yor­lar. Be­ka­ra ka­rı bo­şa­mak ko­lay,Bil­mi­yor­lar ki IMF, şu an­da, ‘KDV’yi yük­sel­tin’ di­yor. Biz tam ak­si­ne ‘Ha­yır, yük­sel­te­me­yiz’ di­yo­ruz. Bun­la­rı bil­me­yen­le­rin bun­la­rı bil­me­si ba­kı­mın­dan söy­lü­yo­rum. Bi­li­yor­su­nuz fark­lı ba­zı açık­la­ma­lar ya­pıl­dı. Öy­le zan­ne­di­yo­rum ki bu­gün ya­rın Mer­kez Ban­ka­mı­zın ba­zı açık­la­ma­la­rı ola­cak. Mer­kez Ban­ka­mı­zın ya­pa­ca­ğı açık­la­ma­la­rın da bi­raz da­ha özel­lik­le fi­nans sek­tö­rün­de zan­ne­di­yo­rum olum­lu yan­sı­ma­la­rı ola­cak­tır.” F­RAN­SIZ BA­KAN BÖYLE DÜŞ­TÜ Fran­sa U­laş­tır­ma Ba­ka­nı Do­mi­ni­qu­e Bus­se­re­a­u, ko­nuş­ma kür­sü­sü­ne gi­der­ken ha­lı­da a­ya­ğı kay­dı ve düş­tü. Gö­rev­li­le­rin yar­dı­mıy­la a­ya­ğa kal­kan ve kür­sü­ye ge­len Ba­kan Bus­se­re­a­u, “Ö­nem­li o­lan kür­sü­ye var­mak” di­ye­rek esp­ri yap­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT