BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > O­bez ço­cuk teh­li­ke­si!

O­bez ço­cuk teh­li­ke­si!

Uz­man­lar; “şiş­man ço­cuk” ko­nu­sun­da a­i­le­le­rin dik­ka­ti­ni çe­ki­yor... Ço­cuk ne­den o­bez o­lur ve bu sı­nır­da bu­lu­nanlar na­sıl te­da­vi e­di­lir?...Ders a­ra­sın­da ve ön­ce­sin­de gof­ret, çi­ko­la­ta, şe­ker­le­me gi­bi ço­ğun­lu­ğu ba­sit şe­ker­ler­den o­lu­şan gı­da­la­rın tü­ke­ti­mi, der­sin ba­şın­da ço­cu­ğu­nu­zun kan şe­ke­ri se­vi­ye­si­nin art­ma­sı­na, der­sin so­nu­na doğ­ru da i­yi­ce a­zal­ma­sı­na se­bep o­la­cak­tır. Bu da e­lin­de ol­ma­dan dik­kat kay­bı­na ve der­si ta­kip zor­lu­ğu­na yol a­ça­cak­tır. Bu­nun­la bir­lik­te kan şe­ke­ri dü­şen ve aç­lık his­se­den ço­cuk fark et­me­den yi­ne bu be­sin­le­re yö­ne­le­cek ve bu sağ­lık­sız bes­len­me dön­gü­sü de­vam e­de­cek­tir. Bu­nun so­nu­cun­da da ço­cuk­la­rı­nı­zın vü­cut a­ğır­lı­ğı ar­ta­cak ve sağ­lık­la­rı­nı cid­di şe­kil­de teh­dit e­der bo­yut­la­ra u­la­şa­cak­tır. ­Bes­len­me ve Di­yet Uz­ma­nı Dr. Se­ren Ük­süs, bu ö­nem­siz gi­bi gö­rü­nen bes­len­me tar­zı­nın teh­li­ke­si­ni an­la­tır­ken, “Vü­cut a­ğır­lı­ğın­da­ki bu ar­tış i­se ço­cu­ğu­nu­zun, ba­zı­la­rı he­men, ba­zı­la­rı i­se i­ler­le­yen yaş­lar­da gö­rü­len ko­ro­ner kalp has­ta­lı­ğı, ko­les­te­rol, da­mar sert­li­ği, hi­per­tan­si­yon, di­ya­bet, gut, kan­ser (gö­ğüs, ra­him, saf­ra, bar­sak, p­ros­tat, vb.), mi­de ra­hat­sız­lık­la­rı (ül­ser, gas­ti­rit, vb.), ka­ra­ci­ğer yağ­lan­ma­sı, ne­fes dar­lı­ğı, ek­lem­ler­de zor­lan­ma gi­bi pek çok has­ta­lı­ğa ya­ka­lan­ma­sı­na ne­den o­la­cak­tır” u­ya­rı­sın­da bu­lu­nu­yor. SEBEPLERİ: > Kü­çük yaş­tan iti­ba­ren ai­le ta­ra­fın­dan ço­cu­ğa yan­lış bes­len­me alış­kan­lı­ğı­nın ka­zan­dı­rıl­ma­sı. > Da­ha ko­lay tü­ket­me­si­ni sağ­la­mak ama­cıy­la tat­lı be­sin­le­re yö­nelt­me (süt, şe­ker ka­rış­tır­ma, gof­ret, şe­ker­le­me, vb. ver­me). > Sağ­lık­sız okul ve yu­va mö­nü­le­ri. Özel­lik­le özel okul­lar­da açık bü­fe ye­mek ser­vi­si. > Fi­zik­sel ak­ti­vi­te az­lı­ğı (oku­la ser­vis ile gi­dip-gel­me). Be­den eği­ti­mi ders­le­ri­nin ol­du­ğu sa­at­ler­de di­ğer ders­le­rin ya­pıl­ma­sı. > Şe­hir­leş­me­ye bağ­lı ço­cuk­la­rın oyun ve eğ­len­ce alan­la­rı­nın azal­ma­sı. > Te­le­viz­yon ve bil­gi­sa­yar ba­şın­da ge­çi­ri­len za­ma­nın faz­la ol­ma­sı. KORUNMAK İÇİN: > Ge­nel­lik­le bü­yük ve yo­ğun olan por­si­yon­la­rı, ta­bak bo­yu­tu ve do­lu­luk ba­kı­mın­dan azal­ta­rak ide­al sı­nır­la­ra çe­kin. > Ço­cu­ğa ih­ti­ya­cı ol­du­ğu ka­dar be­sin ve­rin (faz­la­sı­nı ve­ya azı­nı ver­me­yin). > Sev­di­ği tek bir be­sin­den faz­la ver­mek ye­ri­ne be­sin çe­şit­li­li­ği sağ­la­yın. > Ço­cu­ğu­nu­zu sev­me­di­ği be­sin­le­ri tü­ket­me­ye zor­la­ma­yın. > Sev­me­di­ği be­sin­ler ye­ri­ne ya­rar­lı­lı­ğa sa­hip be­sin­le­ri ter­cih edin. > Sev­me­di­ği ve ye­me­di­ği be­sin­le­ri de­ği­şik su­nuşlarla sev­di­rin. > Ço­cu­ğu­nu­za ya­vaş ye­mek ye­me alış­kan­lı­ğı­nı ka­zan­dı­rın. > Ço­cu­ğu­nu­zun te­le­viz­yon ve bil­gi­sa­yar kar­şı­sın­da otur­ma sü­re­si­ni azal­tın. > Ko­la­ya ka­çıp dı­şa­rı­dan bes­len­me alış­kan­lı­ğı­nı ço­cu­ğu­nu­za ka­zan­dır­ma­yın. GÜNLÜK TÜKETİN: > 2 bar­da­k süt-yo­ğurt. > Et, ta­vuk ve­ya ba­lık. > 3-4 in­ce di­lim ek­mek ve 5-6 ye­mek ka­şı­ğı pi­lav ya da ma­kar­na. > 8-10 ka­şı­k seb­ze ye­me­ği. > 3-4 a­det or­ta boy mey­ve Has­ta­ya gö­re diş be­yaz­lı­ğı Uz­man­lar; kah­ve, çay, ko­la, si­ga­ra gi­bi dış et­ken­ler ya da yaş­lı­lık gi­bi do­ğal se­bep­ler yü­zün­den diş­ler­de le­ke­len­me­ler, sa­rar­ma­lar gö­rü­le­bil­di­ği­ni söy­ler­ken, iler­le­yen tek­no­lo­ji ve diş he­kim­le­ri sa­ye­sin­de ise diş be­yaz­lat­ma iş­le­mi ile diş­le­rin ren­gi 2-10 to­na ka­dar açı­la­rak be­yaz­la­tıl­dı­ğı­nı söy­lü­yor... “Mar­ket­ler­de bi­le be­yaz­lat­ma ürün­le­ri sa­tıl­ma­ya baş­lan­mış­tır” di­yen Diş He­ki­mi Me­tin Şa­nap “Bu son de­re­ce yan­lış­tır. Has­ta­la­rım bi­ze ilk gel­dik­le­rin­de diş be­yaz­lat­ma ko­nu­sun­da aca­ba han­gi yön­tem be­nim için uy­gun­dur, diş­le­rim ne ka­dar be­yaz­lar, be­yaz­lat­ma ka­lı­cı olur mu? Gi­bi so­ru­lar sor­mak­ta. Kli­nik­te ön­ce­lik­le diş be­yaz­lat­mak için ge­len has­ta­yı mu­aye­ne edi­yor, da­ha son­ra en uy­gun tek­ni­ği uy­gu­lu­yo­ruz” de­di. Ün­lü­ler­le ‘Sağ­lı­ğa yol­cu­luk’ ser­gi­si! Avon’la Sağ­lı­ğa Yol­cu­luk Pro­je­si Gö­nül­lü El­çi­si 12 ün­lü ka­dı­nın “Pem­be Ajan­da” için çek­tir­di­ği çok özel fo­toğ­raf­lar 2 Ara­lık 2008 - 2 Ocak 2009 ta­rih­le­ri ara­sın­da Kan­yon’da ser­gi­le­ni­yor.... Sağ­lı­ğa Yol­cu­luk Pro­je­si Gö­nül­lü El­çi­le­ri’nden Can­su De­re, Di­lek Ha­nif, Tu­lu­han Te­ke­li­oğ­lu, Ay­şe­nur Ya­zı­cı, Gü­ler Kaz­ma­cı, Se­ray Se­ver, Öz­lem Gür­ses, Elif Er­gu, Bal­çi­çek Pa­mir, Hül­ya Ay­dın, No­ra Ro­mi ve Me­su­de Er­şan’ın çok özel fo­toğ­raf­la­rı ve ya­şam­la il­gi­li kı­sa me­saj­la­rı­nı içe­ren Pem­be Ajan­da, ka­dın­la­rı­mı­zın sağ­lı­ğı­na des­tek ol­mak ve Tür­ki­ye ge­ne­lin­de­ki ma­mog­ra­fi çe­kim­le­ri­nin sa­yı­sı­nı da­ha da art­tır­mak için Fon ayır­mak ama­cıy­la ha­zır­lan­dı. Si­vil­ce­le­re karşı NE YAPALIM? > Bir su bar­da­ğı ek­şi nar su­yu­na ya­rım su bar­da­ğı sir­ke ka­rış­tı­rın. Bu su­ya bir par­ça pa­mu­ğu ba­tı­rıp si­vil­ce üze­ri­ne kom­pres ya­pın. > 2 su bar­da­ğı su­ya 2 çor­ba ka­şı­ğı ıh­la­mur ko­yup 20 da­ki­ka kay­na­tın. Da­ha son­ra te­miz bir tül­bent­ten ge­çi­re­rek sü­zün. Bu su­ya ba­tır­dı­ğı­nız yu­mu­şak bir hav­lu ile si­vil­ce üze­ri­ne kom­pres ya­pın. > Ön­ce yü­zü­nü­zü gü­zel­ce yı­ka­yın. Son­ra nem­len­di­ri­ci krem­le 10 da­ki­ka ka­dar ma­saj ya­pın. 6 bar­dak su­yun içi­ne 1 avuç ku­ru pa­pat­ya ko­yup 10 da­ki­ka kay­na­tın ve te­miz in­ce bir tül­bent­ten ge­çi­re­rek sü­zün. > Ya­rım su bar­da­ğı li­mon ko­lon­ya­sı­nın içi­ne bir avuç ada­ça­yı ko­yup 2 gün bek­le­tin. Si­vil­ce ku­ru­ya­na ka­dar kü­çük bir par­ça pa­muk­la her gün sa­de­ce si­vil­ce üze­ri­ne sü­rün. > Ak­şam­la­rı yü­zü­nü­zü ya­rı ya­rı­ya su­lan­dı­rıl­mış el­ma sir­ke­si ile si­ler­se­niz cil­di­niz­de­ki le­ke­le­re de fay­da­sı ol­du­ğu­nu gö­re­cek­si­niz. PÜF NOKTASI > BA­LIK TE­MİZ­LE­ME ­Ba­lık­la­rı te­miz­le­me­den ya­rım sa­at ka­dar don­du­ru­cu­da bek­le­tir­se­niz, te­miz­le­me i­şi si­zi da­ha az yo­rar. ­Ba­lık pi­şi­rir­ken hiç de hoş ol­ma­yan bir ko­ku kap­lar e­vi... Bu­nu ön­le­mek i­çin de ka­bın ve­ya ta­va­nın i­çi­ne bir­kaç def­ne yap­ra­ğı at­ma­yı de­ne­yin... A­ğız su­lan­dı­ran sağ­lık LİMON Kı­şın en çok ih­ti­yaç du­yu­lan vi­ta­min­le­rin ba­şın­da C vi­ta­mi­nin ge­li­yor. Uz­man­lar, kış ay­la­rın­da has­ta­lık­la­ra kar­şı do­ğal vi­ta­min de­po­su olan li­mo­nun şi­fa kay­na­ğı ol­du­ğu­nu söy­lü­yor. Li­mo­nun vü­cu­du­mu­za sağ­la­dı­ğı fay­da­lar say­mak­la bit­mi­yor. Li­mon kal­bi fe­rah­lat­ma­da, id­rar sök­tür­me­de, haz­mı ko­lay­laş­tır­ma­da, tan­si­yo­nu dü­şür­me­de, da­mar sert­li­ği­ni ve mi­de bu­lan­tı­sı­nı gi­der­me­de, grip ve nez­le­de, diş et­le­ri­ni kuv­vet­len­dir­me­de, baş dön­me­sin­de, da­mar tı­ka­nık­la­rı­nı aç­ma­da, gı­da ze­hir­len­me­le­rin­de, ba­dem­cik il­ti­ha­bın­da, ba­ğır­sak ve id­rar yol­la­rı­nı te­miz­le­me­de, si­vil­ce ve cilt so­run­la­rın­da ve ze­hir­li hay­van sok­ma­la­rı­na kar­şı pan­ze­hir­de en et­ki­li do­ğal şi­fa kay­na­ğı. FAYDALARI: > Vü­cu­da güç ve­rir, iş­tah açı­cı­dır. > Sin­di­rim sis­te­mi ra­hat­sız­lık­la­rı­na iyi ge­lir > İd­rar sök­tü­rü­cü, mik­rop öl­dü­rü­cü­dür. > Da­mar sert­li­ği­ni ve tı­ka­nık­lı­ğı­nı ön­ler. > Ka­nı te­miz­ler ve kan do­la­şı­mı­nı ko­lay­laş­tı­rır. > So­ğuk al­gın­lı­ğı, nez­le, grip ve ök­sü­rük şi­kâ­yet­le­ri­ni azal­tır. > Mi­de bu­lan­tı­sı­nı ve baş dön­me­si­ni gi­de­rir. > Kan­sız­lı­ğa kar­şı et­ki­li­dir. Tırnağınız diyor ki! Vü­cu­du­muz­da bu­lu­nan ba­zı vi­ta­min ek­sik­lik­le­ri tır­nak­lar sa­ye­sin­de bi­ze ak­set­ti­ri­lir > Tır­nak yü­ze­yi pü­rüz­lü ise; C vi­ta­mi­ni ih­ti­ya­cı... > Tır­nak üze­rin­de be­yaz le­ke­ler var ise; Çin­ko ek­sik­li­ği... > Tır­nak so­yu­lu­yor­sa; Asit ye­ter­siz­li­ği... > Tır­nak ku­ru ve za­yıf ise; A vi­ta­mi­ni ve kal­si­yum ih­ti­ya­cı... > Tır­na­ğı çev­re­le­yen et­ler kı­za­rık ise; me­ta­bo­liz­ma­nın za­yıf­lı­ğı­na işa­ret edi­yor de­mek­tir... Ev ve iş ye­rin­de or­man ha­va­sı! En bü­yük ve en sa­ni­ye­leş­miş şe­hir­ler­de bi­le evi­miz­de­ki ha­va, dı­şa­rı­da­ki ha­va­dan cid­di oran­da da­ha kir­li ola­bi­li­yor. “Po­wer5 Pro” sa­ye­sin­de ai­le­ni­zin da­ha iyi bir ha­va so­lu­du­ğun­dan emin ola­bi­lir­si­niz. Bir ha­va fil­tre­sin­den faz­la­sı olan “Po­wer5 Pro”, ka­pa­lı me­kan­lar­da­ki ha­va­yı da­ha ka­li­te­li ha­le ge­ti­re­cek pa­tent­li bir tek­no­lo­ji­ye sa­hip. “Po­wer5 Pro 5” aşa­ma­lı fil­tras­yon özel­li­ği­nin ya­nı sı­ra, çok kir­li or­tam­lar için güç mo­du ve iç me­kan ha­va ka­li­te­si­ni gös­te­ren renk­li ışık­lı gös­ter­ge­siy­le fonk­si­yo­nel bir ürün­dür. Ozon­suz ça­lış­ma ve ter­ci­he bağ­lı ola­rak ne­ga­tif iyon üret­me özel­li­ği, ka­pa­lı me­kan­lar­da­ki ha­va­nın ka­li­te­si­ni ar­tı­rı­yor. İNCİ “-Çok faz­la et tü­ket­mek alı­nan pro­te­in faz­la­lı­ğı­na bağ­lı ola­rak ka­nı­mı­zın asit­leş­me­si­ne ne­den olur. Kur­ban eti­nin; ak­şam öğü­nün­den zi­ya­de, öğ­len öğü­nün­de tü­ke­til­me­si­ni ve üs­tü­ne bi­be­ri­ye, ke­kik, ta­ne kim­yon, kiş­niş, ana­son gi­bi ba­ha­rat­la­rın ser­pil­me­si­ni tav­si­ye edi­yo­ruz...” (...Zeh­ra Akö­ren / Di­yet Uz­ma­nı) SİZ­DEN GE­LEN­LER Tarifiniz (...Ha­ti­ce Ay­doğ­du’nun ta­ri­fi) PA­TA­TES­Lİ BİF­TEK MALZEMELER: > 4-5 par­ça bif­tek > 2-3 a­det pa­ta­tes > 2-3 ka­şık sı­vı­yağ > 2-3 a­det do­ma­tes > ­Siv­ri bi­ber HAZIRLANIŞI: ­Bir ta­va­ya bir­kaç ka­şık sı­vı­yağ ek­le­yin ve et­le­rin her i­ki yü­zü­nü kı­zar­tın, da­ha son­ra ay­nı ta­va­da pa­ta­tes­le­ri de az yağ­la kı­zar­tın... Et­le­ri ve pa­ta­tes­le­ri ve do­ma­tes ve bi­ber­le­ri­de ek­le­ye­rek ta­va­nın ka­pa­ğı­nı ka­pa­ta­rak kı­sık a­teş­te i­yi­ce yu­mu­şa­ya­na ka­dar pi­şi­rin. Tuz, ka­ra­bi­ber, ke­kik gi­bi ba­ha­rat­lar­la tat­lan­dı­rın. Afiyet olsun... Yİ­ĞİT & ZEY­NEP ­­He­nüz bir a­yı­nı de­vir­miş Yi­ğit Buğ­ra ve 8 ay­lık ku­ze­ni Al­lı Zey­nep... (...Gök­han Kı­dıl’ın al­bü­mü) Şiiriniz (...Or­han Ka­ya’nın mısraları) GÜ­ZEL İS­TAN­BUL’UM ­Pey­gam­ber met­hi­ne maz­har ol­muş ­Her ka­rı­şı şe­hit, ev­li­ya dol­muş U­mut­suz kalp­ler hu­zur bul­muş ­Be­nim gü­zel İs­tan­bul’um... ­Ye­di­te­pe ü­ze­ri­ne ku­rul­muş ­Bü­tün ci­han o­na vu­rul­muş İs­tan­bul de­nin­ce a­kan su­lar dur­muş ­Be­nim gü­zel İs­tan­bul’um... ­Baş­tan so­na ta­rih ol­du A­de­ta kül­tür me­de­ni­yet yo­lu ­Bağ­rın­da­dır a­yır­maz sa­ğı, so­lu ­Be­nim gü­zel İs­tan­bul’um... ­Gü­zel­lik­le­ri say­mak­la bit­mez ­Bu sev­da hiç a­ma hiç bit­mez ­Bir ge­len bir da­ha git­mez ­Be­nim gü­zel İs­tan­bul’um... CE­REN GÜ­LER Am­ca­sı­nın bir ta­ne­si, gü­ler yüz­lü p­ren­se­si; ni­ce mut­lu yıl­la­ra... (...Gü­ler a­i­le­si­nin al­bü­mün­den) Bİ­ZE ULA­ŞIN: e-pos­ta: omer.soz­tu­tan@tg.com.tr te­le­fon: (0212) 454 30 00 faks: (0212) 454 31 00 ad­res: tür­ki­ye ga­ze­te­si ih­las med­ya pla­za 29 ekim cad­de­si, 34197 ye­ni­bos­na/is­tan­bul
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT