BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Suç ma­ki­ne­le­ri ­ya­kalandı

Suç ma­ki­ne­le­ri ­ya­kalandı

Ken­tin çe­şit­li semt­le­rin­de kap­kaç, kal­dı­rım­cı­lık ve hır­sız­lık olay­la­rı­na ka­rı­şan ki­şi­le­rin ya­ka­lan­ma­sı için po­lis ekip­le­rin­ce Be­yoğ­lu, Şiş­li ve Kü­çük­çek­me­ce’de 32 ay­rı ad­re­se ope­ras­yon dü­zen­len­di.Ken­tin çe­şit­li semt­le­rin­de kap­kaç, kal­dı­rım­cı­lık ve hır­sız­lık olay­la­rı­na ka­rı­şan ki­şi­le­rin ya­ka­lan­ma­sı için po­lis ekip­le­rin­ce Be­yoğ­lu, Şiş­li ve Kü­çük­çek­me­ce’de 32 ay­rı ad­re­se ope­ras­yon dü­zen­len­di. Eş za­man­lı ola­rak ger­çek­leş­ti­ri­len ope­ras­yon­da, 16’sı da ka­dın olan 40 ki­şi gö­zal­tı­na alın­dı. Gö­zal­tı­na alı­nan­la­rın 11’inin ya­şı­nın 18’den kü­çük ol­du­ğu bil­di­ril­di. Bu ki­şi­ler­le bir­lik­te 2 ta­ban­ca, 1 pom­pa­lı tü­fek, 5 oto­mo­bil ele ge­çi­ril­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT