BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Fe­de­ras­yon pa­ra­sı­nı ta­kip et­sin

Fe­de­ras­yon pa­ra­sı­nı ta­kip et­sin

Sa­yın Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Mah­mut Öz­ge­ner, Baş­kan Ve­ki­li Lüt­fi Arı­bo­ğan, yö­ne­ti­ci­ler Ufuk Özer­ten, Le­vent Kı­zıl, Meh­met Bay­kan, Ge­nel Sek­re­ter Me­tin Ka­zan­cı­oğ­lu, he­pi­ni­zi gö­re­ve da­vet edi­yo­rum.Sa­yın Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Mah­mut Öz­ge­ner, Baş­kan Ve­ki­li Lüt­fi Arı­bo­ğan, yö­ne­ti­ci­ler Ufuk Özer­ten, Le­vent Kı­zıl, Meh­met Bay­kan, Ge­nel Sek­re­ter Me­tin Ka­zan­cı­oğ­lu, he­pi­ni­zi gö­re­ve da­vet edi­yo­rum. Ge­çen haf­ta bu sü­tun­lar­da fe­de­ras­yo­na hak­sız­lık ya­pıl­dı­ğı­nı yaz­mış­tım. İs­tan­bul’da ama­tör kü­me­de maç yö­ne­ten ha­kem­le­rin pa­ra­sı­nın fe­de­ras­yon ta­ra­fın­dan 22 Ağus­tos’ta ya­tı­rıl­dı­ğı­nı an­cak bu pa­ra­la­rın Ka­sım so­nun­da ha­kem­le­re öden­di­ği­ni be­lirt­miş­tim. Şu­be Baş­ka­nı, cu­ma gü­nü be­ni ara­dı. Ken­di­si­ne gö­re bir ta­kım ge­rek­çe­ler­den bah­set­ti. Te­le­fon­da dos­ta­ne bir ko­nuş­ma yap­tık. Ama Ha­kem Der­ne­ği İs­tan­bul Şu­be­si, ken­di in­ter­net si­te­sin­den şah­sı­mı he­def alan sert bir açık­la­ma ya­yın­la­dı. (ba­kı­nız www.tffhgdis­tan­bul.org.tr) Eğer ba­na te­le­fon açıp bil­gi ve­ren Şu­be Baş­ka­nı İl­han Er­dem ise, bu bil­di­ri­yi ya­zan bir baş­ka­sı. Yok eğer bu bil­di­ri­yi ka­le­me alan ve bu fi­kir­le­ri ta­şı­yan İl­han Er­dem ise, o be­ni ara­yan İl­han Er­dem de­ğil­di. Müt­hiş bir te­zat var. Ba­sın bil­di­ri­sin­de de­ni­li­yor ki, bir spor rad­yo­sun­da bu şi­kâ­ye­tin di­le gel­me­si­ni ben or­ga­ni­ze et­mi­şim. Ben 73 ya­şın­da­ki Er­tuğ­rul Di­lek‘i tah­rik et­mi­şim, de­mi­şim ki ge­lin be­nim TV prog­ra­mım­da ha­kem­le­rin pa­ra­la­rı­nın öden­me­di­ği­ni söy­le­yin. Bit­me­di! Ha­kem Der­ne­ği Ge­nel Mer­kez Di­sip­lin Ku­ru­lu Üye­si Bi­na­li Kar­tal iki haf­ta ön­ce Te­le­gol‘ü ara­yıp Ser­hat Ulue­ren‘e ay­nı no­tu bı­rak­ma­dı mı? Ser­hat Ulue­ren de can­lı ya­yın­da ama­tör kü­me­de ha­kem­le­rin pa­ra­la­rı­nın öden­me­di­ği­ni söy­le­me­di mi? Üs­te­lik bu ya­zım­dan son­ra Der­nek Ge­nel Mer­kez Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­si, Fe­de­ras­yon Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si­ne ge­cik­me­de der­ne­ğin pa­yı ol­du­ğu­nu söy­le­me­di mi? Haf­ta­da 350 ma­çın oy­nan­dı­ğı İs­tan­bul’da bu ka­dar ha­ke­min pa­ra­sı ne­den 3 ay ge­cik­ti? Fe­de­ras­yon bu pa­ra­yı 22 Ağus­tos’ta ya­tır­mış. Bu pa­ra han­gi ban­ka­da, han­gi he­sap­ta va­de­li ya da va­de­siz tu­tul­du? Ha­kem­le­re ne­den 3 ay geç öden­di? A­ma­tör ha­kem üc­ret­le­ri i­çin dün Ye­men Ek­şi­oğ­lu’nu da a­ra­dım. Ken­di­si, “Fe­de­ras­yon o­la­rak bord­ro­lar e­li­mi­ze u­laş­tık­tan 15 gün mak­si­mim 20 gün i­çin­de pa­ra­yı çı­ka­rı­yo­ruz” a­çık­la­ma­sın­da bu­lun­du. Der­nek de­net­çi­le­ri­ni ve Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu’nu gö­re­ve da­vet edi­yo­rum. Kim­le­rin so­rum­lu­lu­ğu ve­ya ih­ma­li var? Der­ne­ğin İs­tan­bul Şu­be­si ucuz ve ko­mik bir şe­kil­de ne­re­dey­se ge­cik­me­nin fa­tu­ra­sı­nı ba­na ke­se­cek ka­dar ile­ri git­miş­tir. Ka­mu ya­ra­rı­na ga­ze­te­ci­lik gö­re­vi­mi­zi ya­par­ken, her za­man ol­du­ğu gi­bi şi­kâ­yet­le­ri di­le ge­tir­dik, ge­tir­me­ye de­vam ede­ce­ğiz. “Der­nek düş­ma­nı” ilan edil­me­miz ha­kem ca­mi­ası adı­na dü­şün­dü­rü­cü­dür. 22 yıl­dır ara­lık­sız yap­tı­ğım ga­ze­te­ci­li­ği der­nek­çi­ler­den öğ­re­ne­cek ha­lim yok. Sa­yın Ge­nel Baş­kan Sel­çuk De­re­li, Ge­nel Mer­kez Di­sip­lin Ku­ru­lu üye­ni­zin med­ya ku­ru­lu­şu­nu ara­ya­rak, der­ne­ği­ni­zi ve­ya fe­de­ras­yo­nu şi­kâ­yet et­me­si di­sip­lin su­çu­na gi­ri­yor mu? Bu ko­nu­da­ki dü­şün­ce­ni­zi de çok me­rak edi­yo­rum. >> MHK ile­ri gö­rüş­lü! 1 Ara­lık Pa­zar­te­si gü­nü Ma­ni­sa-Kar­şı­ya­ka ma­çı­nı Ay­te­kin Dur­maz yö­net­ti. 5 Ara­lık Cu­ma gü­nü (bu­gün) De­niz­li-F.Bah­çe ma­çı­nı Ay­te­kin Dur­maz yö­ne­te­cek. Ay­te­kin Dur­maz da­ha Ma­ni­sa’da­ki ma­ça çık­ma­dan, bu ikin­ci ma­çın teb­li­ga­tı­nı al­dı. Ay­te­kin‘in bu ma­çı iyi yö­ne­te­ce­ği­ni ne­re­den bi­li­yor­su­nuz? Ta­mam ile­ri gö­rüş­lü­sü­nüz. Pe­ki o za­man 4 gün aray­la iki maç ni­ye? Ay­te­kin‘in Ma­ni­sa’dan mem­le­ke­ti Ba­lı­ke­sir’e dön­me­si­ne ge­rek yok­tu, or­dan De­niz­li’ye geç­sey­di ba­ri. Bel­ki de öy­le yap­mış­tır. >> Çe­tin’den çe­tin ta­kip! İz­mir’de bir te­le­fon sa­pı­ğı ay­lar­dır MHK es­ki-ye­ni üye­le­ri­ne, GTK es­ki-ye­ni üye­le­ri­ne, ha­kem der­ne­ği­ne mu­sal­lat ol­muş­tu. Sü­rek­li an­ke­sör­lü te­le­fon­lar­dan arı­yor, “Pa­ra­mı­zı ya­tı­rın, zam ya­pın, hak­la­rı­mı­zı sa­vu­nun” şek­lin­de ba­zen de kü­für­lü tep­ki ko­yu­yor­du. Hat­ta tek­no­lo­ji­yi de ta­kip eden bu va­tan­daş, an­ke­sör­lü ku­lü­be­den me­saj­lar bi­le çe­ki­yor­du. Her­ke­sin sab­rı taş­mış­tı. Geç­ti­ği­miz sa­lı gü­nü de fe­de­ras­yo­nun An­ka­ra’da­ki mu­ha­se­be ser­vi­sin­den Der­ya ha­nı­mı ara­mış, pa­ra­la­rın yat­ma­dı­ğın­dan şi­kâ­yet­çi ol­muş. Sa­pı­ğı­mız ba­zen de “Bu ka­dar pa­ra­ya bu ka­dar not” şek­lin­de me­saj­lar atı­yor, al­tı­na da “Pa­ra­sı ol­ma­yan ha­kem” di­ye im­za ko­yu­yor­muş. Böy­le­ce ha­kem mi, göz­lem­ci mi ol­du­ğu­nu giz­li­yor­du. Ay­lar­dır bir tür­lü yak­la­na­ma­yan bu es­ra­ren­giz va­tan­da­şı, Ha­kem Der­ne­ği­nin İz­mir Şu­be Baş­ka­nı Çe­tin Sa­rı­gül ön­ce­ki gün su­çüs­tü en­se­le­di. Te­le­kom’dan ve em­ni­ye­tin mo­be­se ka­me­ra­la­rın­dan yar­dım alan Çe­tin Sa­rı­gül, geç­ti­ği­miz çar­şam­ba gü­nü sa­at 10:45’te Ke­me­ral­tı’nda­ki bir te­le­fon ku­lü­be­sin­de bu kâ­bu­sa son ver­di. Şüp­he­li­nin elin­de o an­da me­saj at­tı­ğı ve te­le­fon aç­tı­ğı 50-60 ki­şi­lik bir lis­te de bu­lun­du. İz­mir’de il göz­lem­ci­li­ği ya­pan Bü­lent K. ya­ka­lan­dık­tan ya­rım sa­at son­ra da der­ne­ğe geç­ti­ği faks­ta: “Yap­mış ol­du­ğum ter­bi­ye­siz­lik­ten do­la­yı özür di­li­yo­rum. Göz­lem­ci­lik­ten de is­ti­fa edi­yo­rum” di­yor. Evet ay­lar­dır kâ­bus olan bu ko­nu Çe­tin Sa­rı­gül ve ar­ka­daş­la­rı­nın üs­tün gay­re­ti ve aman­sız ta­ki­biy­le çö­zül­müş ol­du. Herkese geçmiş olsun! >> Ba­ba Ka­mil! Ka­mil Abi­toğ­lu’nun eşi Öz­lem Sul­tan Abi­toğ­lu bir er­kek ço­cuk dün­ya­ya ge­tir­di. Abi­toğ­lu ilk de­fa ba­ba ol­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şar­ken, be­be­ğe mer­hum de­de­nin adı ve­ril­di. Hoş gel­din Tay­yar Efe! >> HAKEM - METRE Maç Hakem Maç KK SK Penaltı De­niz­li-F.Bah­çe Ay­te­kin Dur­maz 7.ma­çı 1 21 1 Ha­cet­te­pe-G.Bir­li­ği Öz­güç Tür­kalp 5.ma­çı 1 19 - Be­şik­taş-An­ka­ra İl­ker Me­ral 6.ma­çı 1 14 1 G.An­tep-Kay­se­ri Fı­rat Ay­dı­nus 9.ma­çı 5 42 1 An­tal­ya-Es­ki­şe­hir Sel­çuk De­re­li 8.ma­çı 1 36 1 Be­le­di­ye-Si­vas Kud­du­si Müf­tü­oğ­lu 6.ma­çı 2 18 2 A.Gü­cü-G.Sa­ray Su­at Ars­lan­bo­ğa 7.ma­çı 3 26 5 Trab­zon-Ko­ca­eli De­niz Ço­ban 5.ma­çı 2 22 - Kon­ya-Bur­sa Hü­se­yin Gö­çek 8.ma­çı - 33 - >> Ya­rın ak­şam TGRT Ha­ber TV’de ha­kem­le­ri in­cit­me­me­yi p­ren­sip e­di­nen Lig Rad­yo Ge­nel Ya­yın Yö­net­me­ni Meh­met A­yan i­le ya­kın kur­may­la­rı Fı­rat İş­be­cer ve İlker Duralı’yı a­ğır­la­ya­ca­ğım.
Kapat
KAPAT