BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ger­çek p­ro­fes­yo­nel

Ger­çek p­ro­fes­yo­nel

SONG, Türkiye’deki 5 sezonluk serüveninde ligde hiç kırmızı kart görmedi. Trabzonspor’da sarısı bile yokSONG, Türkiye’deki 5 sezonluk serüveninde ligde hiç kırmızı kart görmedi. Trabzonspor’da sarısı bile yok ­SA­VUN­MA OY­NA­SA DA... T­rab­zons­por’un “Bü­yük Şef” la­kap­lı sa­vun­ma o­yun­cu­su Ri­go­bert Song, cen­til­men­lik ko­nu­sun­da ör­nek bir dav­ra­nış gös­te­ri­yor. Tür­ki­ye’de 5 se­zon­dur for­ma gi­yen Ka­me­run­lu o­yun­cu, de­fans hat­tın­da­ki mü­ca­de­le­ci o­yu­nu­na rağ­men lig­de tek kır­mı­zı kart da­hi gör­me­di. G.Sa­ray i­le Tür­ki­ye se­rü­ve­ni­ne baş­la­yan ve bu se­zon ba­şın­da T­rab­zons­por’a t­rans­fer o­lan Song’a, top­lam 121 lig ma­çın­da hiç kır­mı­zı kart çık­ma­dı. Song, G.Sa­ray’da 2004-05 se­zo­nun­da 32 maç­ta 4 sa­rı, 2005-06 se­zo­nun­da 29 maç­ta 3 sa­rı, 2006-07 se­zo­nun­da 25 maç­ta 4 sa­rı, 2007-08 se­zo­nun­da da 22 maç­ta 5 sa­rı kart gör­dü. T­RAB­ZON’UN TE­MİZ İŞ­Çİ­Sİ ­Ka­me­run­lu o­yun­cu, T­rab­zons­por for­ma­sı al­tın­da i­se bu se­zon hiç kart gör­me­di. Li­gin 13 haf­ta­sın­da­ki maç­la­rın ta­ma­mın­da ilk 11’de sa­ha­ya çı­kan ve bin 170 da­ki­ka gö­rev ya­pa­rak ta­kı­mın­da en faz­la sa­ha­da ka­lan fut­bol­cu o­lan Song, kart gör­me­ye­rek cen­til­men­lik­te de ön sı­ra­da yer al­dı. Bor­do-­ma­vi­li ta­kım­da, bu se­zon sa­vun­ma­da E­ge­men 1 kır­mı­zı i­le 1 sa­rı, Hü­se­yin ve Ser­kan Bal­cı 6 sa­rı, Hr­vo­je Ca­le 5 sa­rı, Col­man da 4 sa­rı kart gör­dü. Song, 17 ya­şın­da Ka­me­run-B­re­zil­ya ma­çın­da kır­mı­zı kart gö­re­rek FI­FA Dün­ya Ku­pa­la­rı ta­ri­hin­de en genç kır­mı­zı kart gö­ren fut­bol­cu ol­muş­tu. Yat­ta­ra söz ver­di T­rab­zons­por’un Gi­ne­li fut­bol­cu­su İb­ra­hi­ma Yat­ta­ra, haf­ta so­nu oy­na­na­cak o­lan Ko­ca­e­lis­por ma­çı ön­ce­si Er­sun Ya­nal’a i­yi oy­na­ya­ca­ğı­na da­ir söz ver­di. Yat­ta­ra’nın id­man­lar­da­ki is­tek­siz per­for­man­sı se­be­biy­le ken­di­siy­le bir ko­nuş­ma ya­pan Ya­nal’a, “Bu maç fark­lı o­la­cak ho­cam. Bu­gü­ne ka­dar ba­na des­tek çık­tı­nız, ben de si­zi u­tan­dır­ma­ya­ca­ğım” de­di­ği öğ­re­nil­di. Ö­te yan­dan TFF U­yuş­maz­lık Çö­züm Ku­ru­lu T­rab­zons­por’u ge­çen se­zon ha­ber­siz terk e­den Ö­mer Rı­za’nın, ku­lü­be 254 bin 227 YTL ö­de­me­si­ne ka­rar ver­di. Gök­de­niz: Mut­lu­yum ­Ru­bin Ka­zan’la Rus­ya’da şam­pi­yon­luk ya­şa­yan Gök­de­niz Ka­ra­de­niz, Tür­ki­ye’ye dön­me­yi dü­şün­me­di­ği­ni söy­le­di. “Rus­ya’da mut­lu­yum ve da­ha 4 yıl­lık mu­ka­ve­lem var” di­yen Gök­de­niz, “T­rab­zons­por çok i­yi oy­na­ma­sa da so­nuç a­lı­yor. Şam­pi­yon­luk­ta şans­lı ol­duk­la­rı­nı dü­şü­nü­yo­rum” söz­le­ri­ni kul­lan­dı. Dün bor­do-­ma­vi­li ta­kı­mın id­ma­nı­nı da iz­le­yen yıl­dız fut­bol­cu es­ki ar­ka­daş­la­rıy­la has­ret gi­der­di.
Kapat
KAPAT