BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > DENİZLİ DİRENİYOR

DENİZLİ DİRENİYOR

Be­şik­taş Yö­ne­ti­mi: Del­ga­do ve Bo­bo’ya i­yi tek­lif ge­lir­se gönderelim Mustafa Denizli: Şam­pi­yon­luk yo­lun­da her ikisine de ihtiyacım varBe­şik­taş Yö­ne­ti­mi: Del­ga­do ve Bo­bo’ya i­yi tek­lif ge­lir­se gönderelim Mustafa Denizli: Şam­pi­yon­luk yo­lun­da her ikisine de ihtiyacım var “DEL­GA­DO’YA SA­BIR” Be­şik­taş’ın 10 nu­ma­ra­sı Ma­ti­as Del­ga­do, fay­da­lı mı de­ğil mi? Si­yah-be­yaz­lı ca­mi­a se­zon ba­şın­dan be­ri bu so­ru­nun ce­va­bı­nı arı­yor. Tek­nik Di­rek­tör Mus­ta­fa De­niz­li’ye gö­re Del­ga­do üst dü­zey bir fut­bol­cu, an­cak Be­şik­taş Yö­ne­ti­mi ay­nı fi­kir­de de­ğil. Kı­sa za­man ön­ce bon­ser­vi­si Ül­ker’den alı­nan ve söz­leş­me­si uza­tı­lan gol­cü fut­bol­cu­ya uy­gun bir tek­lif gel­me­si ha­lin­de sat­ma­yı dü­şü­nen si­yah-be­yaz­lı yö­ne­ti­me, Mus­ta­fa De­niz­li’den olum­suz ce­vap gel­di. Tec­rü­be­li ça­lış­tı­rı­cı­nın, “Ken­di­si de form­suz ol­du­ğu­nun far­kın­da ve çok üzü­lü­yor. An­cak onun gi­bi oyun­cu­la­ra sab­ret­mek ge­re­kir. Eğer al­ma­yı dü­şün­dü­ğü­nüz isim Del­ga­do’dan fay­da­lı ol­ma­ya­cak­sa bu ris­ke gir­me­ye­lim” de­di­ği öğ­re­nil­di. BO­BO BİR İHTİMAL... Ye­ni oyun an­la­yı­şın­da Del­ga­do’ya her za­man ih­ti­ya­cı ol­du­ğu­nu tekrarlayan Mus­ta­fa De­niz­li, Ar­jan­tin­li fut­bol­cu es­ki form dü­ze­yi­ni ya­ka­la­ya­na ka­dar, sa­ha içe­ri­sin­de ya­pa­ca­ğı de­ği­şim­ler­le bu açı­ğı ka­pa­ta­ca­ğı­na inan­dı­ğı­nı da be­lir­tir­ken, Bo­bo ko­nu­sun­da ise ka­rar­sız kal­dı. Geç­ti­ği­miz yıl is­mi Fran­sız ku­lüp­le­riy­le anı­lan Bre­zil­ya­lı gol­cü­ye de müş­te­ri ara­yan Be­şik­taş Yö­ne­ti­mi, dev­re ara­sın­da ge­le­cek tek­lif­le­re açık ol­du­ğu­nu tek­rar­la­dı. Mus­ta­fa De­niz­li’nin ise yö­ne­ti­me, “Şam­pi­yon­lu­ğa ina­nı­yo­ruz. Bu he­def­te her oyun­cu­ma ih­ti­ya­cım ola­cak an­cak Be­şik­taş’ın men­fa­at­le­ri ko­nu­sun­da ha­re­ket et­me­ye hak­kı­nız var” di­ye­rek açık ka­pı bı­rak­tı­ğı da sı­zan ha­ber­ler ara­sın­da. > Bilgehan Can KARTAL TER ATTI An­ka­ras­por ma­çı ha­zır­lık­la­rı­nı ba­sı­na ka­pa­lı o­la­rak sür­dü­ren Be­şik­taş, dü­nü ter id­ma­nıy­la ta­mam­la­dı. Fut­bol­cu­la­rı­nı faz­la yor­ma­yan Mus­ta­fa De­niz­li, a­yak te­ni­sin­den son­ra min­ya­tür ka­lede yap­tır­dı­ğı maç­la id­ma­nı bi­tir­di. Sa­kat­lık­la­rı se­be­biy­le da­ha ön­ce­ki ça­lış­ma­la­ra ka­tı­la­ma­yan Gök­han Zan ve Se­ric düz ko­şu yap­tı. > Cem BAŞARANER BEŞİKTAŞ NOTLARI Ful­ya tar­tış­ma­sı sü­rü­yor Ful­ya Sü­ley­man Se­ba Pro­je­si’nde sos­yal te­sis ya­pı­mı­nın dur­du­rul­ma­sı, yö­ne­ti­me des­tek ve­ren Be­şik­taş der­nek­le­ri­ni çi­le­den çı­ka­rır­ken, ba­zı kon­gre üye­le­ri “Ma­dem her şey son de­re­ce şef­faf. Sa­yın Baş­kan ne­den so­ru­la­rı ce­vap­sız bı­ra­kı­yor” şek­lin­de ya­şa­nan ge­liş­me­le­re tep­ki gös­ter­di. Düş­man çat­lat­tı­lar Be­şik­taş’ın es­ki tek­nik di­rek­tö­rü Er­tuğ­rul Sağ­lam ile ye­ni tek­nik he­yet­te yar­dım­cı an­tre­nör­lük gö­re­vi­ni üst­le­nen Tay­fur Ha­vut­çu bir­lik ol­du. Be­şik­taş’ın es­ki fut­bol­cu­la­rı­nın her haf­ta ge­le­nek­sel ola­rak ger­çek­leş­tir­di­ği ha­lı sa­ha tur­nu­va­sın­da ay­nı ta­kım­da yer alan Sağ­lam-Ha­vut­çu iki­li­si­nin maç so­nu ya­şa­dı­ğı ga­li­bi­yet se­vin­ci ise düş­man çat­lat­tı. Sa­ha­ya ini­yor­lar Geç­ti­ği­miz haf­ta Ka­dı­köy’de oy­na­nan der­bi­de dost­luk me­saj­la­rı ve­ren Be­şik­taş ve F.Bah­çe’nin tri­bün li­der­le­ri, pa­zar gü­nü ya­pı­la­cak ha­lı sa­ha ma­çın­da koz­la­rı­nı pay­la­şa­cak. Be­şik­taş TV’den nak­len ya­yın­la­na­cak kar­şı­laş­ma sa­at 19.30’da Ful­ya Di­ki­li­taş Te­sis­le­ri’nde ger­çek­leş­ti­ri­le­cek. Jim­nas­tik­çi­ler şam­pi­yon Bul­ga­ris­tan’da dü­zen­le­nen 1. Cher­no­mo­retz-Bur­gaz Rit­mik Jim­nas­tik Tur­nu­va­sı’na ka­tı­lan ve Tür­ki­ye’yi tem­sil eden Be­şik­taş Rit­mik Jim­nas­tik Ta­kı­mı, kü­çük­ler ka­te­go­ri­sin­de şam­pi­yon ol­du. Tur­nu­va­da Uk­ray­na ikin­ci, ev sa­hi­bi Bul­ga­ris­tan ise üçün­cü ol­du. Si­nan En­gin baş­kan ol­du Be­şik­taş’a Mus­ta­fa De­niz­li’nin gel­me­siy­le bir­lik­te si­yah be­yaz­lı-ku­lüp­ten gön­de­ri­len Si­nan En­gin baş­ka bir ta­kı­ma trans­fer ol­du. Dün ya­pı­lan Gi­re­suns­por Ge­nel Ku­rul’un­da Ol­gun Ay­dın Pe­ker’in lis­te­sin­den aday olan Si­nan En­gin, Gi­re­suns­por’un ikin­ci baş­kan­lı­ğı­na ge­ti­ril­di.
Kapat
KAPAT