BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > EVİMİZDE GİBİYDİK

EVİMİZDE GİBİYDİK

G.Saray’ın yıldızı Arda Turan, “Berlin’de kendimizi hiç deplasmanda gibi hissetmedik” derken, Almanlar penaltıya isyan ettiG.SA­RAY’IN 40 BİN TÜRK TA­RAF­TAR Ö­NÜN­DE HERT­HA’YI YEN­ME­Sİ­NİN YAN­KI­LA­RI SÜ­RÜ­YOR G.Saray’ın yıldızı Arda Turan, “Berlin’de kendimizi hiç deplasmanda gibi hissetmedik” derken, Almanlar penaltıya isyan etti Bİ­Zİ TA­RAF­TAR COŞ­TUR­DU U­E­FA Ku­pa­sı’n­da Hert­ha’yı dep­las­man­da ye­ne­rek bir üst tu­ra çık­ma­yı ga­ran­ti­le­yen G.Sa­ray’da ga­li­bi­ye­tin se­vin­ci ya­şa­nı­yor. Sa­rı-­kır­mı­zı­lı ta­kı­mın genç yıl­dı­zı Ar­da Tu­ran, “Ber­lin’de ken­di­mi­zi e­vi­miz­de gi­bi his­set­tik. Bi­zi ta­raf­tar coş­tur­du. Böy­le­si­ne coş­ku­lu ta­raf­ta­ra ga­li­bi­yet he­di­ye et­me­mek on­la­ra hak­sız­lık o­lur­du” de­di. İ­yi mü­ca­de­le et­tik­le­ri­ni söy­le­yen Ar­da, “Ka­rak­te­ri­mi­zi sa­ha­ya koy­duk. İn­şal­lah li­der o­la­rak çı­ka­rız. Ka­dı­köy’de fi­nal oy­na­mak müt­hiş o­lur. Bu­nun i­çin e­li­miz­den ge­le­ni ya­pa­ca­ğız. Zor za­man­lar­da tec­rü­be­mi­zi or­ta­ya ko­ya­rız. He­nüz kı­rıl­ma nok­ta­la­rı­na gel­me­dik, ge­lin­ce ge­re­ke­ni ya­pa­ca­ğız’’ di­ye ko­nuş­tu. FRI­ED­RICH: ŞI­MA­RIK HA­KEM Al­man ba­sı­nı, Hert­ha’nın pe­nal­tı kur­ba­nı ol­du­ğu ko­nu­sun­da bir­leş­ti. Bild, “Türk­ler, ‘gü­le gü­le’ di­ye şar­kı söy­le­di­ler’’ baş­lı­ğıy­la bi­rin­ci say­fa­dan ver­di­ği ha­ber­de, “Pe­nal­tı öf­ke­si! Hert­ha’nın Av­ru­pa ha­yal­le­ri su­ya mı düş­tü?’’ i­fa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Ga­ze­te­de kap­tan F­ri­ed­rich i­le Vo­ro­nin’in İ­tal­yan ha­kem Ni­co­la Riz­zo­li’yi sert bir dil­le e­leş­tir­dik­le­ri be­lir­ti­lir­ken, F­ri­ed­rich’in, ‘’Ha­kem o­yu­nun ba­şın­dan i­ti­ba­ren çok şı­ma­rık­tı. Bel­ki de bir İ­tal­yan o­la­rak Al­man­la­rı sev­mi­yor­du’’ söz­le­ri­ne yer ve­ril­di. B.Z ga­ze­te­si “Ba­ros, Hert­ha’nın ak­şa­mı­nı boz­du’’, Ber­li­ner Ku­ri­er de ‘’Hert­ha’nın kal­bi­nin or­ta­sı­na i­sa­bet e­den pe­nal­tı’’ baş­lı­ğı­nı kul­lan­dı. > Ercan YILDIZ LİNCOLN’E KAP­TAN­LIK YA­RA­DI! G.Sa­ray Baş­kanı Ad­nan Po­lat, Hert­ha kar­şı­sın­da ser­gi­le­di­ği fut­bol­la ma­ça dam­ga­sı­nı vu­ran Lin­coln’ü özel ola­rak teb­rik et­ti. Kar­şı­laş­ma son­ra­sın­da Bre­zil­ya­lı yıl­dız­la gö­rü­şen Po­lat, “Kap­tan­lık sa­na ya­ra­dı. Sen­den her za­man bu per­for­man­sı bek­li­yo­rum” de­di. Bre­zil­ya­lı fut­bol­cu Kic­ker’e, “He­de­fi­miz UE­FA Ku­pa­sı’nda müm­kün ol­du­ğu ka­dar iler­le­mek. Bu­nun için her tür­lü ra­ki­bi ye­ne­bil­me­miz la­zım. Da­ha yo­lun ba­şın­da­yız’’ de­di. G.SARAY NOTLARI Ku­pa­ya yak­laş­tı G.Sa­ray’ın, Hert­ha’yı 1-0 ye­ne­rek bir üst tu­ra yük­sel­me­si, İran dev­let te­le­viz­yo­nu ta­ra­fın­dan, “G.Sa­ray, ku­pa­ya bir adım da­ha yak­laş­tı” şek­lin­de yo­rum­la­nır­ken, Ma­car dev­let te­le­viz­yon ka­na­lı MTV1 de, spor ha­ber­le­rin­de, “Ma­car mil­li fut­bol­cu Pal Dar­da­i’nin ta­kı­mı Hert­ha Ber­lin, evin­de pe­nal­tı ile G.Sa­ray’a ye­nil­di” ifa­de­le­riy­le ma­çı iz­le­yi­ci­le­ri­ne du­yur­du. Su­ni çim ted­bi­ri Haf­ta so­nu lig­de A.Gü­cü ile kar­şı­la­şa­cak G.Sa­ray, An­ka­ra’ya er­ken gi­de­cek. An­ka­ra 19 Ma­yıs Sta­dı’nın ze­mi­nin su­ni ol­ma­sın­dan do­la­yı, Baş­kent’e bu­gün gi­de­cek olan sa­rı-kır­mı­zı­lı ekip, maç gü­nü­ne ka­dar an­tren­man­la­rı­nı su­ni çim üze­rin­de ya­pa­cak. Bir­çok ta­kı­mın ze­min­den şi­ka­yet­çi ol­ma­sın­dan do­la­yı tek­nik he­ye­tin bu ka­ra­rı al­dı­ğı bil­di­ril­di. Cim­bom re­kor kır­dı! G.Sa­ray, 2004-05 se­zo­nun­dan bu ya­na uy­gu­lan­mak­ta olan grup for­ma­tın­da 4 maç­ta en çok pu­an top­la­yan Türk ta­kı­mı ola­rak re­kor kır­dı. Be­şik­taş, 2004-05’te 4 pu­an, 2005-06’da 5 pu­an, 2006-07’de de 3 pu­an top­la­ya­rak ele­nir­ken; F.Bah­çe, 2006-07’de 4 pu­an­la bir üst tu­ra yük­sel­miş­ti. G.Sa­ray da geç­ti­ği­miz se­zon 4 pu­an­la adı­nı ikin­ci tu­ra yaz­dır­mış­tı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT