BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ya­rı­na not düş­mek!..

Ya­rı­na not düş­mek!..

Ar­tık tra­je­di ile ko­me­di bir­bi­ri­ne ka­rış­tı, Ga­la­ta­sa­ray’da!.. Me­ta­list’e kar­şı oy­na­nan oyu­na ba­kın, bir de Hert­ha Ber­lin’e kar­şı oy­na­nan, he­le he­le “ilk ya­rı­da oy­na­nan” fut­bo­la!..Ar­tık tra­je­di ile ko­me­di bir­bi­ri­ne ka­rış­tı, Ga­la­ta­sa­ray’da!.. Me­ta­list’e kar­şı oy­na­nan oyu­na ba­kın, bir de Hert­ha Ber­lin’e kar­şı oy­na­nan, he­le he­le “ilk ya­rı­da oy­na­nan” fut­bo­la!.. Se­zo­nun ba­şın­dan be­ri, “ay­nı” tab­lo or­ta­da; “is­tik­rar­sız­lı­ğın is­tik­ra­rı­nı oy­nu­yor” Ga­la­ta­sa­ray!.. Evet, na­sıl dü­ze­le­cek bu fut­bol işi, sa­rı - kır­mı­zı­lı ta­kım­da?.. El­bet­te, bir spor ya­za­rı, bir ga­ze­te­ci ola­rak be­nim, Ga­la­ta­sa­ray yö­ne­ti­mi­ne “ta­li­mat” ya da “re­çe­te” ver­mem müm­kün de de­ğil, had­dim de!.. Ben, “sa­de­ce” dü­şün­ce­le­ri­mi ya­zı­yo­rum, ya­rın­la­ra “not düş­mek için!..” Me­se­la, “ha­zi­ra­na ka­dar ta­kı­mın­da kal­dı­ğı­na da­ir” ha­ber­ler oku­dum ama, ge­ne de yaz­ma­lı­yım: Tür­ki­ye’yi “Ça­vu­çes­ku Ro­man­ya­sı’na ben­ze­te­cek” ka­dar “ne söy­le­di­ği­ni bil­mez” bir adam olan Lu­ces­cu ge­le­ce­ği­ne, “ay­lar­dır on­ca ağır eleş­tir­di­ğim” Skib­be ta­kı­mın ba­şın­da kal­sın da­ha iyi!.. “Ka­zan­mak için her şey mû­bah­tır” di­ye­bi­lir Ga­la­ta­sa­ray yö­ne­ti­mi ama, “Lu­ces­cu’yu ge­ti­re­cek ka­dar” da de­ğil!.. Feld­kamp’ın “Sü­per Lig’de oy­na­yan ta­kım­la bü­tün iliş­ki­si ke­sil­me­li” ve “bu du­rum” açık­ça ilan edil­me­li­dir; edil­me­li­dir ki, “Ga­la­ta­sa­ray’ın tek­nik di­rek­tö­rü­nün ba­şı­nın üze­rin­de bir De­mok­les’in kı­lı­cı gi­bi” dur­ma­sın!.. Ad­nan Po­lat, “Ge­çen yıl, li­gin en kri­tik dö­ne­min­de ta­kı­mı bı­ra­ka­rak çe­kip git­me­si­ni (Ga­la­ta­sa­ray adı­na as­lın­da iyi ki git­ti ve şam­pi­yon­luk gel­di) ödül­len­dir­mek için”mi, onu “böy­le es­ra­ren­giz bir gö­rev­le” İs­tan­bul’a dön­dür­dü, yok­sa “Der­wal ile yap­tı­ğı gi­bi”, Av­ru­pa’da “şir­ket­le­ri­nin ta­nı­tım da­nış­ma­lı­ğı­nı” mı yap­tı­ra­cak ona; “Feld­kamp’a kar­şı bu ka­dar sev­gi do­luy­sa”, bu­nun kar­şı­lı­ğı­nı “Ga­la­ta­sa­ray üze­rin­den de­ğil” de, “ken­di şir­ket­le­ri­nin üze­rin­den” yap­ma­sı ge­rek­mez mi?.. Bit­me­di; Ad­nan Sez­gin’in de “fut­bol ta­kı­mı ile iliş­ki­si ta­ma­men ke­sil­me­li” ve “fut­bol ta­kı­mı­nın so­rum­lu­lu­ğu” doğ­ru­dan Hal­dun Üs­tü­nel’e bı­ra­kıl­ma­lı­dır!.. Da­ha­sı, Ad­nan Sez­gin, “Fut­bol AŞ Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’nden de alın­ma­lı” ve bu gö­re­ve “me­se­la” Ömer Kük­ner gi­bi bir “yö­ne­ti­ci - ban­ka­cı - ‘ger­çek’ Ga­la­ta­sa­ray­lı” ge­ti­ril­me­li­dir!.. Eğer “çok se­vi­yor­sa” Ad­nan Po­lat, Ad­nan Sez­gin’e ken­di şir­ket­le­rin­den bi­rin­de “ge­nel mü­dür­lük ver­me­li­dir!..” “Hiç­bir işe ya­ra­ma­yan” ve “oyu­na alın­dı­ğı son maç­lar­da, aya­ğın­da top bi­le tu­ta­ma­ya­rak” işi iyi­ce bı­rak­tı­ğı­nı gös­te­ren Non­da ve hat­ta Ümit Ka­ran ocak trans­fe­rin­de sa­tıl­ma­lı ve “doğ­ru dü­rüst bir sant­rfor alın­ma­lı­dır!..” Ta­kı­mın kap­tan­lı­ğı­nı ne Ümit Ka­ran, ne Ay­han ve ne de Sab­ri ya­pa­bil­mek­te­dir; kap­tan­lı­ğa “Ke­well gi­bi” tec­rü­be­li, se­vi­len, den­ge­li, ka­ri­yer­li ve de “ana di­li” se­be­biy­le özel­lik­le Av­ru­pa maç­la­rın­da “ha­kem­ler­le iyi di­ya­log ku­ra­bi­le­cek” bir fut­bol­cu ge­ti­ril­me­li­dir!.. “Bu ted­bir­ler”, Skib­be kal­sa bi­le, Ga­la­ta­sa­ray’ı hu­zu­ra ve is­tik­ra­ra ka­vuş­tu­ra­cak­tır!.. “Biz med­ya is­ti­yor di­ye iş yap­ma­yız” di­yen Ad­nan Po­lat, “med­ya­nın is­tek­le­ri­nin” as­lın­da “yö­ne­tim kur­lu­nun ve ca­mi­anın önem­li bir bö­lü­mü­nün is­tek ve bek­len­ti­le­ri ol­du­ğu­nu” da göz­den ka­çır­ma­ma­lı­dır!.. “Hert­ha Ber­lin ga­li­bi­ye­ti”, Po­lat’ı ya­nılt­ma­sın; “Ben­fi­ca ga­li­bi­ye­ti­nin ne ka­dar ya­nıl­tı­cı ol­du­ğu­nu” hep be­ra­ber gör­dük!.. Bü­yük şa­ir Meh­met Akif ne de­miş­ti: “Ta­ri­hi ‘te­ker­rür’ di­ye ta­rif edi­yor­lar; hiç ib­ret alın­say­dı, te­ker­rür mü eder­di?..” Ad­nan Po­lat “inat ve ıs­ra­rın­dan vaz­geç­mez­se”, ta­ri­hin “te­ker­rür ede­ce­ği­ni”, hem de çok kı­sa za­man­da gö­re­cek­tir!..
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT