BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > gün 24 sa­at

gün 24 sa­at

Geç­ti­ği­miz ayın en çok ko­nu­şu­lan spor ku­lü­bü, 22 bin 818 ha­ber ile F.Bah­çe ol­du. F.Bah­çe, te­le­viz­yon­lar­da da 240 saa­te ya­kın yer bul­du. F.Bah­çe’yi G.Sa­ray ve Be­şik­taş ta­kip et­ti. Ra­por­la­ra gö­re F.Bah­çe­li Alex de ayın en med­ya­tik spor­cu­su.En med­ya­tik Alex Geç­ti­ği­miz ayın en çok ko­nu­şu­lan spor ku­lü­bü, 22 bin 818 ha­ber ile F.Bah­çe ol­du. F.Bah­çe, te­le­viz­yon­lar­da da 240 saa­te ya­kın yer bul­du. F.Bah­çe’yi G.Sa­ray ve Be­şik­taş ta­kip et­ti. Ra­por­la­ra gö­re F.Bah­çe­li Alex de ayın en med­ya­tik spor­cu­su. Hi­da­yet’ten 22 sa­yı NBA’da Hi­da­yet’in ta­kı­mı Or­lan­do, sa­ha­sın­da Min­ne­so­ta’yı 100-89 yen­di. Mil­li spor­cu 22 sa­yı 4 asist ve 3 ri­ba­unt­la oy­nar­ken, Meh­met Okur’un ta­kı­mı Utah, ko­nuk et­ti­ği Mia­mi’ye 93-89 ye­nil­di. Okur, kar­şı­laş­ma­yı 6 sa­yı, 7 ri­ba­unt ve 2 asist­le bi­tir­di. Ak­de­niz’de bir ilk Tür­ki­ye’nin ve Ak­de­niz ça­na­ğı­nın de­ni­ze sı­fır ilk ve tek golf ala­nı ol­du­ğu be­lir­ti­len 18 de­lik­li Lyki­a Links Golf sa­ha­sı açıl­dı. Lyki­a Links Golf sa­ha­sın­da, ilk oyu­nu Pe­ter Mer­cer, Mal­colm Cox, Alam Sims ve Pe­ter Beu­mont oy­na­dı. Ra­kip­ler bel­li ol­du 17 Yaş Al­tı Av­ru­pa Fut­bol Şam­pi­yo­na­sı Elit Tur’un ku­ra­la­rı İs­viç­re’de çe­kil­di. Tur­nu­va­da 28 ta­kım, 7 grup­ta mü­ca­de­le ede­cek. Tür­ki­ye’de oy­na­na­cak 6. Grup maç­la­rı­na ev sa­hip­li­ği ya­pa­cak mil­li ta­kım, Ro­man­ya, Gal­ler ve Fin­lan­di­ya ile eş­leş­ti. Maç­lar 26, 28 ve 31 Mart 2009 ta­rih­le­rin­de oy­na­na­cak. Ka­dı­köy fi­na­li sa­tış­ta F.Bah­çe Şük­rü Sa­ra­coğ­lu Sta­dı’nda 20 Ma­yıs 2009 ta­ri­hin­de oy­na­na­cak UE­FA Ku­pa­sı Fi­na­li’nin bi­let­le­ri bu­gün sa­tı­şa su­nu­lu­yor. Fi­yat­la­rı 3 ka­te­go­ri­de 75, 100 ve 130 eu­ro olan bi­let­ler, sa­at 12.00’den iti­ba­ren Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu’nun res­mi in­ter­net si­te­si ‘tff.org’dan sa­tı­şa su­nu­la­cak. Atalay’dan açıklama ­Genç­lik ve S­por Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’n­den is­ti­fa e­den Meh­met A­ta­lay, GSGM’nin ken­di dö­nem­le­rin­de, hiç­bir za­man ol­ma­dı­ğı ka­dar si­ya­se­tin u­za­ğın­da ol­du­ğu­nu söy­le­di. A­ta­lay, Be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı i­çin is­ti­fa et­me­di­ği­ni, baş­ka bir gö­re­ve a­tan­mak i­çin bu ka­ra­rı al­dı­ğı­nın da al­tı­nı çi­ze­rek, 6 yıl­lık gö­re­vi bo­yun­ca yap­tık­la­rı­nı an­lat­tı ve her­ke­se te­şek­kür et­ti Onuk defnedildi An­ka­ra’da ön­ce­ki ge­ce ha­ya­tı­nı kay­be­den es­ki Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu Ge­nel Sek­re­te­ri İb­ra­him O­nuk, son yol­cu­lu­ğu­na u­ğur­lan­dı. 96 ya­şın­da ve­fat e­den İb­ra­him O­nuk’un ce­na­ze­si Ko­ca­te­pe Ca­mi­i’n­de, öğ­le na­ma­zı­nın ar­dın­dan kı­lı­nan ce­na­ze na­ma­zı­nı mü­te­a­kip Kar­şı­ya­ka Me­zar­lı­ğı’n­da top­ra­ğa ve­ril­di. WRC’de iki Türk O­to­mo­bil s­por­la­rın­da Cast­rol Ford Te­am Tür­ki­ye pi­lot­la­rı Bur­cu Çe­tin­ka­ya ve Em­re Yur­da­kul, İn­gil­te­re’de bu­gün baş­la­ya­cak Dün­ya Ral­li Şam­pi­yo­na­sı (WRC) ve pa­ra­le­lin­de dü­zen­le­nen ‘’Fi­es­ta S­por­ting T­rophy In­ter­na­ti­o­nal’’ın son a­ya­ğı Wa­les Rally GB’de şam­pi­yon­luk i­çin ya­rı­şa­cak. Şam­pi­yon­lu­ğu ga­ran­ti­le­yen Türk pi­lot­lar, bi­rin­ci­lik i­çin bir­bir­le­riy­le mü­ca­de­le e­de­cek. Hun­te­la­ar Re­al’de Re­al Mad­rid ku­lü­bü­nün in­ter­net si­te­sin­den ya­pı­lan açık­la­ma­da, Ajax’lı fut­bol­cu Kla­as Jan Hun­te­la­ar’ın trans­fe­ri ko­nu­sun­da an­laş­ma sağ­lan­dı­ğı, Hun­te­la­ar’ın ara trans­fer dö­ne­min­de Re­al Mad­rid for­ma­sı gi­ye­ce­ği ifa­de edil­di. Trans­fe­rin ma­li­ye­ti­nin 20 mil­yon Eu­ro ol­du­ğu id­di­a edil­di. PFDK ce­za yağ­dır­dı Pro­fes­yo­nel Fut­bol Di­sip­lin Ku­ru­lu, dün yap­tı­ğı top­lan­tı­da 49 dos­ya­yı ka­rar bağ­la­dı. Ku­rul, Ha­cet­te­pe Tek­nik Di­rek­tö­rü Er­do­ğan Arı­ca ve Trab­zons­por­lu fut­bol­cu Ege­men Kork­maz’a 2’şer maç, Bur­sas­por­lu oyun­cu Ser­can Yıl­dı­rım’a da 1 maç ce­za ver­di. Sa­kar­ya’da şok ka­rar Bank As­ya 1. Lig’de kö­tü gün­ler ge­çi­ren Sa­kar­yas­por’da yö­ne­tim ku­ru­lu ra­di­kal bir ka­rar al­dı. Ku­lüp 13 fut­bol­cu­yu kad­ro dı­şı bı­ra­kır­ken, yö­ne­tim ku­ru­lu ta­ra­fın­dan açık­la­nan isim­ler şöy­le: Bu­rak Ak­diş, Gök­han Kök, Ta­ner De­mir­baş, Ha­san Uğur, Eray, Arif, Ya­şar, Ser­kan, Ser­dal, Bo­ra, Or­han Alem­dar, Ün­sal ve Ra­sim. U­E­FA’da dün ge­ce E G­ru­bu: Wolfs­burg-­Ports­mo­uth: 3-2, He­e­ren­ve­en-S­por­ting B­ra­ga: 1-2, F G­ru­bu: S­la­vi­a P­rag-­Ham­burg: 0-2, As­ton Vil­la-MSK Zi­li­na: 1-2, G G­ru­bu: Va­len­ci­a-C­lub B­rug­ge: 1-1, Ko­pen­hag-­Ro­sen­borg: 1-1, H G­ru­bu: Lech-­De­por­ti­vo: 1-1, Nancy-CS­KA Mos­ko­va: 3-4. 3. Lig’de dün TFF 3. Lig’de dün 3 maç ya­pıl­dı. So­nuç­lar şöy­le: 2. G­RUP: Ay­dıns­por-­Me­ne­men Be­le­di­yes­por 2-1. 3. G­RUP: Or­han­ga­zis­por­-İ­ne­göls­por 3-0, U­şaks­por-­Pur­sak­lars­por 1-4.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT