BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > EYVAH DEPLASMAN

EYVAH DEPLASMAN

Li­gin son 7 haf­ta­sın­da ye­nil­gi yü­zü gör­me­yen F.Bah­çe’de De­niz­li alar­mı. Bu se­zon 6 dep­las­man­da 1 ga­li­bi­yet ala­bi­len sa­rı-la­ci­vert­li­ler­de Ara­go­nes fut­bol­cu­la­rı­nı uyar­dıLi­gin son 7 haf­ta­sın­da ye­nil­gi yü­zü gör­me­yen F.Bah­çe’de De­niz­li alar­mı. Bu se­zon 6 dep­las­man­da 1 ga­li­bi­yet ala­bi­len sa­rı-la­ci­vert­li­ler­de Ara­go­nes fut­bol­cu­la­rı­nı uyar­dı FE­NER DI­ŞA­RI­DA KA­YIP De­niz­lis­por ile dep­las­man­da kar­şı­la­şa­cak olan F.Bah­çe’de si­nir­ler ger­gin. 6. haf­ta­da­ki Kay­se­ri ye­nil­gi­si­nin ar­dın­dan oy­na­dı­ğı 7 maç­ta 5 ga­li­bi­yet, 2 be­ra­ber­lik alan sa­rı-la­ci­vert­li­ler önem­li bir çı­kış ya­ka­la­dı, an­cak bu se­zon dep­las­man­lar­da alı­nan so­nuç­lar sı­kın­tı­ya se­bep olu­yor. Dış sa­ha­da oy­na­dı­ğı 6 maç­tan sa­de­ce 1’ini ka­za­nan F.Bah­çe’nin 3 mağ­lu­bi­yet, 2 de be­ra­ber­li­ği bu­lu­nu­yor. Dep­las­man­lar­da 13 pu­an bı­ra­kan sa­rı-la­ci­vert­li­ler, De­niz­li ön­ce­si bu du­ru­mun ger­gin­li­ği­ni ya­şar­ken, kad­ro­da­ki so­run­lar da tek­nik he­ye­tin ca­nı­nı sı­kı­yor. Özel­lik­le for­vet hak­kın­da­ki kriz Lu­is Ara­go­nes’i ka­ra ka­ra dü­şün­dü­rü­yor. FOR­VET­TE SO­RUN VAR Se­mih’in ame­li­yat olup se­zo­nun ilk ya­rı­sı­nı ka­pat­ma­sı, bir tür­lü bek­le­nen pat­la­ma­yı ya­pa­ma­yan Güi­za’nın aya­ğın­da­ki şiş se­be­biy­le tam ka­pa­si­te an­tren­man ya­pa­ma­ma­sı, Alex’in has­ta­lık­tan ye­ni çık­ma­sı, Dei­vid’in de üs­tün per­for­man­sı­na rağ­men ge­çir­di­ği ağır sa­kat­lı­ğın iz­le­ri­ni tam ola­rak si­le­me­me­si De­niz­li ma­çı ön­ce­si Ara­go­nes’in kor­ku­lu rü­ya­lar gör­me­si­ne se­bep olu­yor. Bu se­zon 26 gol atan ta­kı­mın dış sa­ha­da sa­de­ce 7 gol at­mış ol­ma­sı da ay­rı bir dert. Ho­roz­la­rın, alt sı­ra­lar­da bu­lun­ma­sı­na rağ­men, li­gin en çok gol atan 4. ta­kı­mı ol­ma­sı­nın ya­nı sı­ra De­niz­li’nin li­gin en çok gol yi­yen 2. ta­kı­mı ol­ma­sı Ara­go­nes’i ra­hat­la­tan tek is­ta­tis­tik. > M. Emin ULUÇ Turk­cell Sü­per Lig, 14.Haf­ta ma­çı >> DE­NİZ­Lİ Cenk Sü­ley­man Kra­toch­vil Çağ­lar Car­los Al­ber­to Yu­suf To­mas Fa­tih Yi­ğen Se­la­hat­tin Ro­berts Ivan Sa­kat: Mu­rat Ka­ra­koç, Bu­rak, Cou­to, İz­zet, Emin Ce­za­lı: Bra­ga >> F.BAH­ÇE Vol­kan De­mi­rel Gök­han Gö­nül Lu­ga­no Edu R.Car­los Sel­çuk Jo­si­co Dei­vid Alex Uğur Bo­ral Güi­za Sa­kat: Se­mih, Tü­mer Ce­za­lı: Yok STAT: Ata­türk SA­AT: 20.00 HA­KEM: Ay­te­kin Dur­maz > Lig TV nak­len De­niz­li’yle 35. ran­de­vu De­niz­li ile F.Bah­çe lig­de 35. kez koz­la­rı­nı pay­la­şa­cak. Ge­ri­de ka­lan 34 maç­ta, Ka­nar­ya’nın 21, Ho­roz­la­rın 4 ga­li­bi­ye­ti bu­lu­nu­yor. 9 be­ra­ber­li­ğin ya­şan­dı­ğı re­ka­bet­te gol üs­tün­lü­ğü de 80-32 F.Bah­çe’de. Ge­çen yıl­ki maç­la­rı F.Bah­çe dep­las­man­da 1-0, Ka­dı­köy’de 4-1 ka­zan­dı. Emre’ye çirkin SAL­DI­RI! De­niz­lis­por’la ya­pa­ca­ğı maç için De­niz­li’ye gi­den F.Bah­çe, ha­va­ala­nın­da coş­kuy­la kar­şı­la­nır­ken, ka­fi­le­de yer alan Em­re Be­lö­zoğ­lu ile bir ta­raf­tar ara­sın­da ger­gin­lik ya­şan­dı. G.Sa­ray­lı ol­du­ğu öğ­re­ni­len ta­raf­ta­rın Em­re’nin ya­nı­na ge­le­rek, “Sen şe­ref­siz­sin, bu ta­kı­ma na­sıl gi­der­sin” de­me­si üze­ri­ne yıl­dız fut­bol­cu ile şa­hıs ara­sın­da yum­ruk­laş­ma baş­la­dı. Bu du­ru­mu uzak­tan gö­ren ka­le­ci Vol­kan, ko­şa­rak ar­ka­da­şı­nı kur­ta­rır­ken, po­li­sin de mü­da­ha­le­siy­le olay­lar ya­tış­tı­rıl­dı. > Altay VAROL - Denizli (İHA) Ti­şört çıl­gın­lı­ğı G.Sa­ray der­bi­si­nin ar­dın­dan El Cla­si­co ti­şört­le­ri­ni sa­tı­şa su­nan Fe­ne­ri­um, şim­di de Be­şik­taş der­bi­si ha­tı­ra­sı ola­rak “2 de 1” ti­şört­le­ri­ni pi­ya­sa­ya sür­dü. 2-1’in anı­sı­na ha­zır­la­nan “2 de 1 ay­nı şe­yi ya­pı­yo­ruz, Fe­ner­bah­çe­li ol­mak­tan gu­rur du­yu­yo­ruz” ya­zı­lı ti­şört­ler bu­gün sa­tı­şa su­nu­lu­yor. Güi­za ay­rı­lı­yor! İs­pan­yol Mar­ca Ga­ze­te­si, F.Bah­çe’nin gol­cü­sü Güi­za’nın özel ha­ya­tın­da so­run­la­rı ol­du­ğu­nu yaz­dı. Ok­çu’nun ay­nı za­man­da me­na­jer­li­ği­ni de yü­rü­ten eşi Nu­ri­a Ber­mu­dez ile 1.5 ay­dır te­le­fon­la da­hi gö­rüş­me­di­ği­ni ya­zan ga­ze­te, iliş­ki­le­ri­ne ara ve­ren çif­tin ay­rıl­mak üze­re ol­du­ğu­nu id­di­a et­ti. FA­RUK YAL­ÇIN’A SON GÖ­REV İs­viç­re’de ha­ya­tı­nı kay­be­den Baş­kan Aziz Yıl­dı­rım’ın da­yı­sı Fa­ruk Yal­çın dün Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si İla­hi­yat Fa­kül­te­si Ca­mi­i’nde kı­lı­nan ce­na­ze na­ma­zı­nın ar­dın­dan Ka­ra­ca­ah­met Me­zar­lı­ğı’nda top­ra­ğa ve­ril­di. Ce­na­ze­ye F.Bah­çe Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri ve spor­cu­la­rın ya­nı sı­ra iş, si­ya­set ve spor dün­ya­sın­dan çok sa­yı­da ka­tı­lım ol­du.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT