BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “KDV’de indirim isteği tutarsız”

“KDV’de indirim isteği tutarsız”

Dev­let Ba­ka­nı Meh­met Şim­şek, IMF prog­ram­la­rı­nın ge­nel ola­rak, har­ca­ma­la­rın kı­sıl­ma­sı, ver­gi­le­rin yük­sel­til­me­si gi­bi sı­kı ma­li­ye po­li­ti­ka­la­rı kapsadığını kay­de­de­rek, re­el sek­tö­rün hem IMF ile prog­ram hem de KDV in­di­ri­mi is­te­me­si­ni “tu­tar­lı bul­ma­dı­ğı­nı” söy­le­di.Dev­let Ba­ka­nı Meh­met Şim­şek, IMF prog­ram­la­rı­nın ge­nel ola­rak, har­ca­ma­la­rın kı­sıl­ma­sı, ver­gi­le­rin yük­sel­til­me­si gi­bi sı­kı ma­li­ye po­li­ti­ka­la­rı kapsadığını kay­de­de­rek, re­el sek­tö­rün hem IMF ile prog­ram hem de KDV in­di­ri­mi is­te­me­si­ni “tu­tar­lı bul­ma­dı­ğı­nı” söy­le­di. Şim­şek, “Keş­ke bu dö­nem­de ma­li im­kan­la­rı­mız iyi ol­sa da ver­gi­le­ri in­di­re­bil­sek” di­le­ği­ni de ifa­de et­ti. Bu aşa­ma­da­ki ön­ce­li­ğin, kü­re­sel kri­zin re­el sek­tö­re yan­sı­ma­la­rı­nı sı­nır­la­mak ol­du­ğu­nu da di­le ge­ti­ren Ba­kan Şim­şek; “Ama bu­ra­da ala­bi­le­ce­ği­miz ted­bir­ler de sı­nır­lı, onu ka­bul et­mek la­zım. Biz, bu kriz­den hiç et­ki­len­me­ye­cek bir tedbir pa­ke­ti açık­la­ma lük­sü­ne sa­hip de­ği­liz, öy­le bir im­ka­nı­mız yok” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT