BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ya­rın A­re­fe gü­nü

Ya­rın A­re­fe gü­nü

Su­al: Are­fe gü­nü ne­ler yap­mak ge­re­kir?Su­al: Are­fe gü­nü ne­ler yap­mak ge­re­kir? CE­VAP: Are­fe gü­nü ya­pı­la­cak iş­ler­den ba­zı­la­rı şun­lar­dır: 1- Are­fe gü­nü sa­bah na­ma­zın­dan, Kur­ban Bay­ra­mı­nın dör­dün­cü gü­nü ikin­di na­ma­zı­na ka­dar, er­kek ka­dın her­kes, ce­ma­at­le kıl­sın, yal­nız kıl­sın, 23 va­kit farz na­maz­da se­lam ve­rir ver­mez, (Al­la­hüm­me en­tes­se­lam...) de­me­den ön­ce, bir ke­re, va­cib olan teş­rik tek­bi­ri­ni söy­le­me­li ya­ni, (Al­la­hü ek­ber, Al­la­hü ek­ber. Lâ ilâ­he il­lal­lah. Val­la­hü ek­ber, Al­la­hü ek­ber ve lil­la­hil-hamd) de­me­li­dir. Ca­mi­den çık­tık­tan ve­ya ko­nuş­tuk­tan son­ra, ar­tık teş­rik tek­bi­ri­ni oku­mak ge­rek­mez. (Ha­le­bî) 2- Zil­hic­ce­nin ilk 9 gü­nü oruç tut­mak se­vab­dır; fa­kat Are­fe gü­nü oruç tut­mak da­ha çok se­vab­dır. Ha­dis-i şe­rif­ler­de bu­yu­rul­du ki: (Are­fe gü­nü oruç tu­ta­na, Âdem aley­his­se­lam­dan, Sur’a üfü­rü­lün­ce­ye ka­dar ya­şa­mış bü­tün in­san­la­rın sa­yı­sı­nın iki ka­tı ka­dar se­vab ya­zı­lır.) [R. Na­sı­hin] (Are­fe gü­nü tu­tu­lan oruç, bin gün [na­fi­le] oru­ca be­del­dir.) [Ta­be­ra­ni] (Are­fe gü­nü tu­tu­lan oruç, iki bin kö­le azat et­me­ye, iki bin de­ve kur­ban kes­me­ye ve Al­lah yo­lun­da ci­had için ve­ri­len iki bin ata be­del­dir.) [T. Gâ­fi­lin] (Are­fe gü­nü [Bes­me­le ile] bin İh­lâs oku­ya­nın, gü­nah­la­rı af­fo­lup dua­sı ka­bul olur.) [Ebu-ş-şeyh] (Are­fe gü­nü tu­tu­lan oruç, geç­miş ve ge­le­cek yı­lın gü­nah­la­rı­na ke­fa­ret olur.) [Müs­lim] (Are­fe gü­nü, ku­la­ğı­na, gö­zü­ne ve di­li­ne sa­hip olan mağ­fi­ret olur.) [Ta­be­ra­ni] (Şey­tan, Are­fe gü­nün­den baş­ka bir gün­de da­ha ze­lil, re­zil, ha­kir ve kin­li gö­rül­mez.) [İ. Ma­lik] (Al­la­hü teâ­lâ, Are­fe gü­nü kul­la­rı­na na­zar eder. Zer­re ka­dar ima­nı ola­nı af­fe­der.) [Gun­ye] (Are­fe ge­ce­si iba­det eden, Ce­hen­nem­den azat olur.) [S. Ebe­diy­ye] (İba­det ola­rak ilim öğ­ren­mek, en fa­zi­let­li­si­dir. İl­mi­hal oku­mak­la en uy­gun il­mi öğ­ren­miş olu­ruz.) (Dua­nın fa­zi­let­li­si, Are­fe gü­nü ya­pı­la­nı­dır.) [Bey­he­ki] (Are­fe gü­nü­ne hür­met edin! Are­fe, Al­lah’ın kıy­met ver­di­ği bir gün­dür.) [Dey­le­mi] (Are­fe gü­nü, ku­la­ğı­na, gö­zü­ne ve di­li­ne sa­hip olan mağ­fi­ret olur.) [Ta­be­ra­ni] Ku­la­ğı­na sa­hip ol­mak, gıy­bet, çal­gı gi­bi ha­ram olan şey­le­ri din­le­me­mek­tir. Eğer biz is­te­me­den ku­la­ğı­mı­za gel­miş­se, bi­ze gü­nah ol­maz. Gö­zü­ne sa­hip ol­mak da, ha­ram olan şey­le­re bak­ma­mak ve mu­bah ola­rak bak­tı­ğı şey­ler­den ib­ret al­mak­tır. Di­li­ne sa­hip ol­mak­sa, ya­lan söy­le­me­mek, de­di­ko­du et­me­mek, laf ta­şı­ma­mak, kö­tü söz söy­le­me­mek, hat­ta boş şey ko­nuş­ma­mak, kim­se­yi di­liy­le in­cit­me­mek de­mek­tir. Bun­la­ra ria­yet eden, Are­fe gü­nü­nü de­ğer­len­dir­miş olur. Tel: 0 212 - 454 38 20 www.dinimizislam.com - www.mehmetalidemirbas.com
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT