BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > DEHB’li a­i­le­le­rin dört bü­yük a­dı­mı!

DEHB’li a­i­le­le­rin dört bü­yük a­dı­mı!

DEHB’li ya­ni, “Dik­kat ek­sik­li­ği hi­pe­rak­ti­vi­te bo­zuk­lu­ğu” o­lan bir ço­cu­ğa sa­hip a­i­le­nin bu ko­nu­da yar­dım­cı e­de­bil­me­si i­çin ba­zı ko­nu­lar­da bi­linç­li a­dım­lar at­ma­sı ge­rek­li­dir.DEHB’li ya­ni, “Dik­kat ek­sik­li­ği hi­pe­rak­ti­vi­te bo­zuk­lu­ğu” o­lan bir ço­cu­ğa sa­hip a­i­le­nin bu ko­nu­da yar­dım­cı e­de­bil­me­si i­çin ba­zı ko­nu­lar­da bi­linç­li a­dım­lar at­ma­sı ge­rek­li­dir. ­Bi­rin­ci a­dım, an­la­mak­tır. P­rob­le­min ne ol­du­ğu­nu öğ­ren­mek, ta­nı­mak baş e­de­bil­me­nin te­me­li­dir. İ­kin­ci a­dım , be­ce­rik­siz­li­ğe ve i­ta­at­siz­li­ğe da­ya­lı dav­ra­nış­la­rı bir­bi­rin­den a­yı­ra­bil­me­yi öğ­ren­mek­tir. DEHB’li ço­cuk­la­rın p­rob­lem­le­ri be­ce­rik­siz­li­ğe da­ya­lı­dır ve ye­ni­den e­ği­ti­mi ge­rek­ti­rir. Ü­çün­cü a­dım, ço­cu­ğa kar­şı po­zi­tif ol­mak, po­zi­tif di­li kul­lan­mak­tır. Ön­ce­lik­le ya­pa­bil­di­ği şey­le­rin al­tı­nı çiz­mek ve ne­yi yap­ma­ma­sı de­ğil ne yap­ma­sı ge­rek­ti­ği söy­le­mek ge­rek­li­dir. E­ğer ço­cuk is­te­me­di­ği­niz bir dav­ra­nış­ta bu­lu­nu­yor­sa ye­ri­ne koy­ma­sı­nı is­te­di­ği­niz dav­ra­nı­şı o­nun an­la­ya­ca­ğı ba­sit şek­liy­le gös­ter­mek ge­re­kir. ­Dör­dün­cü a­dım, dav­ra­nı­şın pe­kiş­ti­ril­me­si­dir. İs­te­nen dav­ra­nı­şı ye­ri­ne ge­tir­di­ğin­de kü­çük ö­dül­len­dir­me­ler, ye­ri­ne ge­tir­me­di­ğin­de so­nu­cu­nu ya­şa­ma­sı ve­ya bir im­ti­ya­zı­nı kay­bet­me­si et­ki­li so­nuç ve­re­cek yön­tem­ler­dir. DEHB’li­nin te­da­vi­si ­DEHB’nin te­da­vi­si; p­si­ko­te­ra­pi, a­i­le e­ği­ti­mi, uy­gun sos­yal be­ce­ri e­ği­ti­mi ve ge­rek­li du­rum­lar­da uy­gun i­laç te­da­vi­le­ri­ni i­çe­rir.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93545
  % 0.9
 • 5.4696
  % -0.25
 • 6.1687
  % -0.35
 • 7.0762
  % -0.31
 • 211.144
  % -0.26
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT