BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Doğuma giderken...

Doğuma giderken...

Be­bek yol­day­sa he­ye­can­lı bir dö­nem baş­lar. Sa­de­ce be­de­ni­niz de­ğil ay­nı za­man­da gün­lük ha­yat­ta­ki olay­la­ra ba­kış açı­nız da de­ği­şir. Bu­nun­la bir­lik­te ha­mi­le­lik ve do­ğum ile il­gi­li ola­rak ka­fa­nız­da bir­çok so­ru olu­şur. Bun­lar­dan en önem­li­le­ri­ni Dr. Se­na­i Ak­soy si­zin için der­le­di.Ömer Söz­tu­tan omer.soztutan@tg.com.tr Be­bek yol­day­sa he­ye­can­lı bir dö­nem baş­lar. Sa­de­ce be­de­ni­niz de­ğil ay­nı za­man­da gün­lük ha­yat­ta­ki olay­la­ra ba­kış açı­nız da de­ği­şir. Bu­nun­la bir­lik­te ha­mi­le­lik ve do­ğum ile il­gi­li ola­rak ka­fa­nız­da bir­çok so­ru olu­şur. Bun­lar­dan en önem­li­le­ri­ni Dr. Se­na­i Ak­soy si­zin için der­le­di. > Ul­tra­son ço­cuk için za­rar­lı mı? -Uz­man­lar ul­tra­so­nun ço­cuk­lar için yüz­de yüz za­rar­sız ol­du­ğu­nu id­di­a et­mi­yor. Bu yön­tem be­be­ği sey­ret­mek için bir gös­te­ri­ye dö­nüş­me­me­li. > Ara­ba yol­cu­lu­ğun­da ne­le­re dik­kat edil­me­li? -Uzun sü­ren yol­cu­luk­lar­da sık mo­la ver­me­ye ça­lı­şın. İh­ti­ya­cı­nı­zı dü­zen­li ola­rak gi­de­rin. Kol­la­rı­nı­zı ve ba­cak­la­rı­nı­zı mo­la­lar es­na­sın­da ha­re­ket et­ti­rin. > Han­gi gı­da­la­rı kes­me­li­yim? -Ba­zı yi­ye­cek­ler özel­lik­le tok­sop­laz­ma­yı ar­tır­dık­la­rın­dan mut­la­ka dik­kat­li tü­ke­til­me­li ve­ya ta­ma­mıy­la mö­nü­den çı­ka­rıl­ma­lı. Bun­la­rın ba­şın­da çiğ kır­mı­zı et (çiğ­köf­te), çiğ yu­mur­ta ve çiğ süt ürün­le­ri ge­li­yor. > Çat­lak­lar oluş­mak zo­run­da mı? -Bu, cil­di­ni­zin ya­pı­sı­na bağ­lı. Ama ka­dın­la­rın yüz­de 70’in­den faz­la­sı ge­be­lik­te çat­lak­lar­la kar­şı­la­şı­yor. Ge­be­li­ğin 18. haf­ta­sın­dan iti­ba­ren kar­nı­nı­za buğ­day öz­lü yağ­lar­la ma­saj ya­pın. > İlk de­fa ne za­man ha­re­ket ede­cek? -Ha­mi­le­li­ğin bel­ki de en he­ye­can­lı anı be­be­ği­ni­zin ilk tek­me­si­ni at­ma­sı. De­ne­yim­li an­ne­ler 18. haf­ta­dan iti­ba­ren he­ye­can­lan­ma­ya baş­la­ya­bi­lir­ler. > Do­ğu­mun baş­la­dı­ğı­nı ne­re­den an­la­ya­bi­li­rim? -En önem­li be­lir­ti­le­ri san­cı­la­rın baş­la­ma­sı ve­ya su­yun gel­me­si. Ba­zı ka­dın­lar­da gün­ler ön­ce­sin­den akın­tı baş­lar. Ne­ler­le kar­şı­la­şa­bi­lir­si­niz? YOR­GUN­LUK: Pro­ges­te­ron rah­mi ra­hat­la­tır­ken ay­nı za­man­da yor­gun­lu­ğa ne­den ola­bi­lir. En iyi çö­züm din­len­mek ve uyu­mak. Mİ­DE YAN­MA­SI: Ge­be­li­ğin son ay­la­rın­da be­bek mi­de­ye bas­kı uy­gu­lar. Bu­na bağ­lı ola­rak mi­de asi­di yük­se­lir ve ağ­zı­nız­da ve­ya ge­zi­niz­de­ki acı tat olu­şur. Kah­ve ve şe­ker­li gı­da­lar­dan ka­çı­nın. KA­BIZ­LIK: En ko­lay ça­re bol­ca do­ğal gı­da­lar­da sak­lı. Ke­pek­li be­sin­ler ve­ya ba­ğır­sak­la­rı­nı­zı ça­lış­tı­ra­cak se­çe­nek­ler tü­ke­tin. SIK İD­RA­RA ÇIK­MA Do­la­şım sis­te­mi­niz­de­ki hız­lan­ma böb­rek­le­re de yan­sı­dı­ğın­dan ih­ti­yaç gi­der­me sa­yı­nız da ar­ta­cak. Be­be­ğin bas­kı­sı­nın da et­ki­si var. BU­LAN­TI Hor­mon­la­rın de­ğiş­me­si­ne bağ­lı ola­rak mi­de bu­lan­tı­la­rı ge­çi­re­bi­lir­si­niz. Müm­kün ol­du­ğun­ca ha­fif at­lat­mak için he­men ya­tak­tan kalk­ma­yın ve çay için. İ­ki ki­şi­lik mi ye­me­li­si­niz? > Ha­mi­le­liğin ilk 3 ayında gün­de 2400 ka­lo­ri si­ze ye­ter­li ola­caktır. İkin­ci 3 ay­da gün­de 2600, son 3 ay­da ise gün­de 2800 ka­lo­ri tü­ke­te­bi­lir­si­niz. Kal­si­yum (gün­de ya­rım lit­re süt, süt ürün­le­ri) be­be­ğin ke­mik ve diş olu­şu­mu için çok önem­li. De­mir (kır­mı­zı et, ke­pek­li ek­mek, ye­şil seb­ze­- ler) kan ya­pı­mı­nı des­tek­ler. Vi­ta­min­ler (mey­ve, seb­ze, ke­pek­li ve süt­lü ürün­ler) ise kan do­la­şı­mını ha­re­ke­te ge­çi­rir. KADININ GÜNLÜĞÜ SAĞLIKLI saçlar için... > Gün­de 100 saç te­li­ne ka­dar dö­kül­me nor­mal ka­bul edi­lir. Dö­kü­len saç te­li­nin ye­ri­ne ye­ni­si 6-10 haf­ta­da çı­kar. > Her bir saç kö­kün­den in­san öm­rü bo­yun­ca 20 kez ye­ni saç çı­ka­bi­lir. > Sa­çı faz­la ta­ra­ma­yın. Sa­de­ce ge­rek­ti­ğin­de şe­kil ver­mek için ta­ra­yın. > Ka­li­te­li bir ta­rak ya da fır­ça kul­la­nın. Kes­kin me­tal ya da plas­tik uç­lar saç­la­rın uç­la­rı­nın kı­rıl­ma­sı­na ne­den olur. > Sa­çı sı­kı bant­lar­la top­la­ma­yın. Bı­ra­kın ra­hat kal­sın. Bu tür top­la­ma şe­kil­le­ri de kı­rıl­ma­la­ra ne­den olu­yor. > De­mir ba­kı­mın­dan zen­gin pro­te­in­ler tü­ke­tin. pro­te­in saç hüc­re­le­ri­nin de için­de bu­lun­du­ğu tüm hüc­re­le­rin ge­li­şi­mi için önem­li. SAĞ­LIK OL­SUN Mi­de bak­te­ri­le­ri kan­ser­den ko­ru­yor > Mi­de­de sık­lık­la bu­lu­nan ‘He­li­co­bac­ter Pylo­ri’ bak­te­ri­si­nin ye­mek bo­ru­su kan­se­ri­nin ba­zı tür­le­ri­ne kar­şı ko­ru­yu­cu ola­bi­le­ce­ği bil­di­ril­di. Araş­tır­ma­da mi­de­sin­de Ca­gA ge­ni po­zi­tif He­li­co­bac­ter Pylo­ri bak­te­ri­si olan ki­şi­le­rin, ye­mek bo­ru­su­nun ade­no­kar­si­no­ma tü­rü kan­se­ri­ne ya­ka­lan­ma ris­ki­nin yüz­de 50 da­ha dü­şük ol­du­ğu be­lir­len­di. Dün­ya nü­fu­su­nun ya­rı­sın­da He­li­co­bac­ter Pylo­ri’si po­zi­tif­li­ği bu­lu­nu­yor. Ar­tan te­miz or­tam şart­la­rı ve an­ti­bi­yo­tik te­da­vi­si re­jim­le­ri­nin yay­gın­laş­ma­sı son­ra­sın­da dün­ya ge­ne­lin­de He­li­co­bac­ter Pylo­ri po­zi­tif­li­ği­nin son za­man­lar­da azal­dı­ğı ra­por edi­li­yor. 1 DO­ĞA HA­Rİ­KA­SI Se­vil­me­yen dost KEREVİZ Ke­re­vi­zin yap­rak ve sap­la­rı­nın, bol vi­ta­min­le­ri ve çe­şit­li ma­de­ni mad­de­le­riy­le çok fay­da­lı ol­du­ğu­nu be­lir­ten uz­man­lar, mi­de­yi kuv­vet­len­dir­di­ği­ni ve iş­tah aç­tı­ğı­nı bil­di­ri­yor. Uz­man­lar, ke­re­vi­zin, iç sal­gı bez­le­ri­ni ve özel­lik­le vü­cut­ta çok çe­şit­li va­zi­fe­si olan böb­rek üs­tü bez­le­ri­ni ça­lış­tır­dı­ğı­nı, si­nir yor­gun­lu­ğu­nu da ön­le­di­ği­ni ifa­de edi­yor. Ka­nı pis­lik­le­rin­den te­miz­le­di­ği­ni ve si­vil­ce­le­rin geç­me­si­ne, yü­zün pem­be bir hal al­ma­sı­na ya­ra­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan uz­man­lar, ke­re­vi­zin di­ğer fay­da­la­rı­nı şöy­le sı­ra­lı­yor: “Ka­ra­ci­ğe­rin şiş­li­ği­ni gi­de­rip onu yor­gun­luk mad­de­le­rin­den te­miz­li­yor. Sa­rı­lı­ğı gi­de­ri­yor, böb­rek­le­ri ça­lış­tı­rı­yor, faz­la su­yu dı­şa­rı atı­yor. Böb­rek­ler­den ku­mu, ta­şı dö­kü­yor. Şiş­man­la­rı za­yıf­la­tı­yor.” TEMİZLEYİCİDİR > ­Ka­nı te­miz­ler, gaz sök­tü­rü­cü­dür. > İ­çer­di­ği a­pi­ol ad­lı mad­de ne­de­niy­le id­rar yol­la­rı­nı da te­miz­ler. > İş­ta­hı a­çar, sin­di­ri­mi ko­lay­laş­tı­rır. > Si­nir­le­ri ya­tış­tı­rır. Be­de­ni güç­len­di­ri­ci to­nik­tir. > Ro­ma­tiz­ma, art­rid ve gut te­da­vi­sin­de o­lum­lu et­ki­le­ri var­dır. > Es­ki­den be­ri af­ro­diz­yak et­ki­si ol­du­ğu var­sa­yıl­mak­ta­dır. Ce­pe ‘a­kıl­lı p­las­tik > İnan Ar­vas - inan.ar­vas@tg.com.tr > Avus­tur­ya­lı tek­no­lo­ji fir­ma­sı Bi­Co­Tec, in­san sağ­lı­ğı­nı de­rin­den et­ki­le­yen man­ye­tik or­tam bo­zuk­luk­la­rı­nı yüz­de 97 ora­nın­da azal­tan tek­no­lo­jik bu­lu­şu­nu 11 Av­ru­pa ül­ke­si ile ay­nı an­da Türk tü­ke­ti­ci­si­nin kul­la­nı­mı­na su­nu­yor. Cep te­le­fon­la­rı­na, bil­gi­sa­yar­la­ra ve di­ğer elek­tro­nik ci­haz­la­ra ya­pış­tı­rı­la­rak kul­la­nı­lan ‘Akıl­lı plas­tik’ di­ye ad­lan­dı­rı­lan Alp­ha Pre­vent, den­ge­le­me­yi he­men baş­la­tı­yor. An­cak Alp­ha Pre­vent’in uy­gu­lan­dı­ğı ci­haz ile tam uyu­mu 4 haf­ta­yı bu­lu­yor. İs­ra­il’de Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan res­mi ya­zı ile tav­si­ye edi­len, Av­ru­pa’da ba­zı ül­ke­ler­de ço­cuk yu­va­la­rın­da zo­run­lu ha­le ge­ti­ri­len Alp­ha Pre­vent, en son Al­man oto­mo­bil de­vi BMW’nin ça­lı­şan­la­rı­nın cep te­le­fon­la­rı­na, bil­gi­sa­yar­la­rı­na uy­gu­lan­dı. İNCİ “-St­res in­sa­nın en bü­yük düş­ma­nı... S­por yap­ma­ya, ken­di­me i­yi bak­ma­ya, a­çık ha­va­da, ö­zel­lik­le de­niz ke­na­rın­da ol­ma­ya ö­zen gös­te­ri­yo­rum... Kan­se­ri at­la­ta­bil­me­min en et­ki­li yol­la­rın­dan bi­ri po­zi­tif ol­mam.. Ha­ya­ta bu ka­dar tu­tu­nan bi­ri ol­ma­say­dım has­ta­lı­ğa ye­ni­le­bi­lir­dim...” (...A­çel­ya El­mas / O­yun­cu) SİZDEN GELENLER Mesajınız - (...Se­ral Çul­ha’nın me­sa­jı) SE­Nİ ÇOK SE­Vİ­YO­RUM CAN­SU > Al­man­ya Remsc­he­id’de ya­şa­yan ca­nım kı­zı­ma ses­le­ni­yo­rum; “Mi­ni­ği­nin ko­ku­su­na has­ret ba­ba­sı; ba­şı­nın ta­cı Can­su’yu ço­o­oook se­vi­yor...” ELİF GÜNDAY Gül­süm ve Mah­mut Gün­day’ın bi­ri­cik kı­zı, E­le­vit gü­ze­li E­lif i­ki ya­şı­nı bi­tir­di... ­Ku­ze­ni Su­at i­le yay­la­nın key­fi­ni çı­ka­rı­yor... Tarifiniz - (...Duy­gu Tat­lı’nın lez­ze­ti) IS­PA­NAK SOS­LU MA­KAR­NA MALZEMELER: * 1 pa­ket bur­gu ma­kar­na * ­Ya­rım ki­lo ıs­pa­nak yap­ra­ğı * 3 ye­mek ka­şı­ğı te­re­ya­ğı * 3 ye­mek ka­şı­ğı un * 1.5 su bar­da­ğı süt * 100 gr ka­şar pey­ni­ri * 1 çay ka­şı­ğı mus­kat ren­de­si * ­Ye­te­ri ka­dar tuz HAZIRLANIŞI: * ­Ma­kar­na­yı kay­nar tuz­lu su­da haş­la­ya­rak sü­zün. Te­re­ya­ğı­nı ten­ce­re­de e­ri­tip i­çe­ri­si­ne u­nu i­la­ve e­din. Ha­fif pem­be­le­şin­ce i­çe­ri­si­ne sü­tü i­la­ve e­din. Is­pa­nak yap­rak­la­rı­nı yı­ka­yıp in­ce kıy­dık­tan son­ra süt­lü so­sa ek­le­yin. 10 da­ki­ka de­vam­lı ka­rış­tı­ra­rak pi­şi­rin. İ­çe­ri­si­ne tuz ve mus­kat ren­de­si i­la­ve e­din. ­Ma­kar­na­yı ser­vis ta­ba­ğı­na a­lıp ü­ze­ri­ne ıs­pa­nak so­su­nu dö­kün. Ka­şar pey­ni­ri­ni ren­de­le­yip ü­ze­ri­ne ser­pin. Ser­vis ta­ba­ğı­na al­dık­tan son­ra da sı­cak o­la­rak ser­vi­se su­nun. A­fi­yet ol­sun. BİZE ULAŞIN: e-posta: omer.soztutan@tg.com.tr telefon: (0212) 454 30 00 faks: (0212) 454 31 00 adres: türkiye gazetesi ihlas medya plaza 29 ekim caddesi, 34197 yenibosna/istanbul
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT