BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ev­len­me tek­li­fi a­la­ca­ğı sı­ra­da ­dal­ga­la­ra ka­pıl­dı

Ev­len­me tek­li­fi a­la­ca­ğı sı­ra­da ­dal­ga­la­ra ka­pıl­dı

ABD’nin Ore­gon eya­le­ti sa­hi­lin­de bir genç kı­zı, ro­man­tik bir or­tam­da ev­len­me tek­li­fi ala­ca­ğı sı­ra­da dal­ga­lar kap­tı.ABD’nin Ore­gon eya­le­ti sa­hi­lin­de bir genç kı­zı, ro­man­tik bir or­tam­da ev­len­me tek­li­fi ala­ca­ğı sı­ra­da dal­ga­lar kap­tı. Ore­go­ni­an ga­ze­te­si­nin ha­be­ri­ne gö­re, Scott Nap­per (45), Fi­li­pin­ler’den ge­len sev­gi­li­si Lea­fil Al­for­qu­e’yu (22), Nes­ko­win sa­hi­lin­de­ki ev­len­me tek­li­fi­nin ya­pıl­dı­ğı yer ola­rak bi­li­nen ka­ya­lık ala­na gö­tür­dü. Nap­per’ın 2005’te in­ter­net­te ta­nış­tı­ğı Al­for­qu­e’ya tam ev­len­me tek­lif ede­ce­ği sı­ra­da yük­se­len dal­ga­lar ka­ya­yı ya­la­yıp ge­çer­ken 22 ya­şın­da­ki genç kı­zı da be­ra­be­rin­de gö­tür­dü. Ta­lih­siz ko­ca ada­yı, 1.2 met­re bo­yun­da ve 42 ki­log­ram ağır­lı­ğın­da­ki müs­tak­bel eşi­ni dal­ga­la­rın ara­sın­da gör­düy­se de kur­tar­ma­yı ba­şa­ra­ma­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT