BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Ya­nan kar­de­şi­ni alevlerden kurtardı

Ya­nan kar­de­şi­ni alevlerden kurtardı

Er­han P.’nin vü­cu­dun­da i­kin­ci de­re­ce ya­nık ol­du­ğu, a­ğa­be­yi­nin de el­le­ri­nin yan­dı­ğı be­lir­til­di.Sa­rı­göl il­çe­si­ne bağ­lı Alem­şah­lı kö­yün­de çı­kan ev yan­gı­nın­da, kü­çük kar­de­şi­ni alev­le­rin için­de gö­ren ağa­bey suy­la mü­da­ha­le ede­rek kar­de­şi­ni kur­tar­ma­yı ba­şar­dı. Ce­lal P.’ye ait ev­de ça­ma­şır ma­ki­ne­sin­den do­la­yı yan­gın çık­tı. An­ne ve ba­ba­nın ev­de bu­lun­ma­dı­ğı sı­ra­da mey­da­na ge­len olay­da, evin en kü­çü­ğü Er­han P. (10) bir an­da alev­ler içe­ri­sin­de kal­dı. Bir baş­ka oda­da ders ça­lı­şır­ken kar­de­şi­nin fer­ya­dı­nı du­yan ağa­bey Se­la­hat­tin P. (13), alev­le­rin ara­sın­dan kar­de­şi Er­han’ı suy­la mü­da­ha­le ede­rek kur­tar­dı. Ev­den du­man­lar yük­se­lir­ken, kar­deş­le­rin im­dat çığ­lık­la­rı­nı du­yan çev­re­de­ki kom­şu­lar içe­ri gi­re­rek yan­gı­nı bü­yü­me­den sön­dür­dü.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT