BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > SABIRSIZLIĞINIZIN KURBANI OLMAYIN

SABIRSIZLIĞINIZIN KURBANI OLMAYIN

Bay­ram­da ka­za­lar da­ha çok va­rı­la­cak nok­ta­la­ra ya­kın yer­ler­de mey­da­na ge­li­yorGe­çen yıl Kur­ban Bay­ra­mı ta­ti­lin­de mey­da­na ge­len 90 t­ra­fik ka­za­sın­da, 61 ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti, 317 ki­şi de ya­ra­lan­dı. Tür­ki­ye’de gün­de or­ta­la­ma 20, yıl­da da 10 bin ki­şi tra­fik ka­za­sın­da ha­ya­tı­nı kay­be­di­yor. Tra­fik ka­za­la­rı, araç yo­ğun­lu­ğu­na bağ­lı ola­rak bay­ram­lar­da da­ha da ar­tıp, bay­ra­mı acı­ya dö­nüş­tü­re­bi­li­yor. Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ve­ri­le­ri­ne gö­re, son 10 yıl­da Ra­ma­zan Bay­ra­mı’nda 1326, Kur­ban Bay­ra­mı’nda ise 2130 ki­şi tra­fik ka­za­sı so­nu­cu ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Uz­man­lar 9 gün­lük bay­ram ta­ti­lin­de mec­bur kal­ma­dık­ça ilk ve son gü­nü özel­lik­le yo­la çı­kıl­ma­ma­sı­nı öne­ri­yor­lar. Tür­ki­ye Tra­fik Eği­ti­mi­ni Ge­liş­tir­me ve Ka­za­la­rı Ön­le­me Vak­fı Da­nış­ma­nı Mus­ta­fa Be­kar, bay­ram­da yo­la çı­ka­cak sü­rü­cü­le­rin her za­man­kin­den da­ha faz­la sa­bır­lı ve dik­kat­li ol­ma­sı­nı is­te­di. Sa­bır­sız­lık ve yor­gun­luk­tan do­la­yı, yol­cu­lu­ğun so­nu­na doğ­ru, va­rı­la­cak nok­ta­la­ra ya­kın yer­ler­de da­ha çok ka­za ya­pıl­dı­ğı­nı kay­de­den Be­kar, “Yo­la çı­kar­ken araç­la il­gi­li ek­sik­lik­ler gi­de­ril­me­li. Al­kol­lü, uy­ku­suz ve yor­gun hal­de araç kul­la­nıl­ma­ma­lı. Her 2 sa­at­te bir kı­sa mo­la­lar ve­ril­me­li. Araç­ta­ki her­kes em­ni­yet ke­me­ri tak­ma­lı. Araç, be­lir­le­nen hız sı­nır­la­rı­nın üze­rin­de kul­la­nıl­ma­ma­lı. Sol­la­ma ku­ral­la­rı­na dik­kat edil­me­li. Tra­fik ku­ral­la­rı­na da­ha faz­la uyul­ma­lı” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100862
  % 0.72
 • 5.282
  % -0.16
 • 5.9922
  % -0.55
 • 6.8809
  % -0.31
 • 217.443
  % -0.17
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT