BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Krizde sıkıntıya düşen devlete koştu

Krizde sıkıntıya düşen devlete koştu

Ça­lış­ma Ba­ka­nı Fa­ruk Çe­lik, ‘kı­sa ça­lış­ma öde­ne­ği’ne 90 fir­ma­nın 15 bin ça­lı­şa­nı için baş­vur­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Şart­la­rı uyan­la­ra bay­ramdan sonra öde­me ya­pı­la­cak” de­di.­Ça­lış­ma Ba­ka­nı Fa­ruk Çe­lik, ‘kı­sa ça­lış­ma ö­de­ne­ği’ adı al­tın­da baş­la­tı­lan ça­lış­mada 90 fir­ma­nın 15 bin ça­lı­şa­nı i­çin baş­vu­ru yap­tı­ğı­nı a­çık­la­dı. Şart­la­rı u­yan­la­ra ö­de­me bay­ram­dan son­ra ya­pı­la­cak... > Yü­cel Ka­ya­oğ­lu AN­KA­RA Hükü­me­tin, kriz­den et­ki­le­nen fir­ma­lar için uy­gu­la­ma­sı­na baş­la­dı­ğı ‘kı­sa ça­lış­ma öde­ne­ği’ için 90 fir­ma­nın baş­vur­du­ğu be­lir­til­di. Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­ka­nı Fa­ruk Çe­lik, kriz­den et­ki­le­nen 90’a ya­kın fir­ma­nın ken­di­le­ri­ne baş­vu­ra­rak 15 bin ça­lı­şa­nı için ‘Kı­sa ça­lış­ma öde­ne­ği’ is­te­di­ği­ni, in­ce­le­me­le­rin ta­mam­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan bay­ram son­ra­sı fir­ma­la­ra öde­me ya­pı­la­ca­ğı­nı açık­la­dı. Ba­kan Çe­lik, eko­no­mik kri­zin is­tih­da­ma et­ki­si­ni azalt­mak için ola­rak ge­liş­me­le­ri sa­at sa­at ta­kip et­tik­le­ri­ni söy­le­di. Özel­lik­le top­lu iş­ten çı­kar­ma­la­rın gün­lük ola­rak ken­di­si­ne ra­por edil­di­ği­ni kay­de­den Çe­lik, mec­bu­ri is­tih­dam­da 80 bin ci­va­rın­da bir azal­ma ol­du­ğu­nu, ka­sım ayı is­tih­dam ra­kam­la­rı­nın ken­di­le­ri açı­sın­dan da­ha da önem ka­zan­dı­ğı­nı kay­det­ti. PA­Nİ­ĞE GE­REK YOK Çe­lik, “Kri­zin en faz­la his­se­dil­di­ği ay ka­sım ayı ol­du. Ama şu an­da pa­nik­le­ye­cek bir tab­lo söz ko­nu­su de­ğil­dir. Fa­kat pi­ya­sa­la­ra bir di­ğer açı­dan bak­tı­ğı­mız za­man ey­lül ayın­da iş­siz­lik öde­ne­ği alan, iş­siz­lik öde­ne­ğin­den is­ti­fa­de eden 143 bin ki­şi iken, ekim ayı so­nu iti­ba­rıy­la bu ra­ka­mın 165 bi­ne çık­tı­ğı­nı gö­rü­yo­ruz. Ge­liş­me­ler iz­le­ni­yor, ted­bir alı­nı­yor. Tür­ki­ye’nin re­ses­yo­na gir­me­si söz ko­nu­su de­ğil­dir” de­di. Ya­sa­ya gö­re si­gor­ta­lı sa­yı­lan ki­şi­le­ri hiz­met ak­di­ne ta­bi ça­lış­tı­ran iş­ve­ren, kriz ve di­ğer se­bep­ler­le haf­ta­lık ça­lış­ma sü­re­le­ri­ni ge­çi­ci ola­rak azalt­tı­ğın­da ya da ge­çi­ci ola­rak dur­dur­du­ğun­da du­ru­mu, ge­rek­çe­siy­le Tür­ki­ye İş Ku­ru­mu’na bil­di­ri­yor. İş­ve­re­nin ge­çi­ci ola­rak 4 haf­ta iş dur­dur­ma ve­ya kı­sa ça­lış­ma uy­gu­la­ma­sı yap­ma­sı ha­lin­de, iş­çi­le­re ça­lış­tı­rıl­ma­dık­la­rı sü­re için iş­siz­lik si­gor­ta­sın­dan kı­sa ça­lış­ma öde­ne­ği ve­ri­li­yor. Kı­sa ça­lış­ma sü­re­si, her hal­de 3 ayı aşa­mı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT