BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İh­ti­yacımız güven ortamı

İh­ti­yacımız güven ortamı

Kü­re­sel kri­ze kar­şı Ana­do­lu As­lan­la­rı İşa­dam­la­rı Der­ne­ği (AS­KON), “ABD kri­zi­ne Tür­ki­ye’den di­ren­mek” baş­lık­lı bir ra­por ha­zır­la­dı.Kü­re­sel kri­ze kar­şı Ana­do­lu As­lan­la­rı İşa­dam­la­rı Der­ne­ği (AS­KON), “ABD kri­zi­ne Tür­ki­ye’den di­ren­mek” baş­lık­lı bir ra­por ha­zır­la­dı. AS­KON Ge­nel Baş­ka­nı Mus­ta­fa Ko­ca ta­ra­fın­dan açık­la­nan ra­por­da, hü­kü­me­tin, STK’la­rın, şir­ket­le­rin ve bi­rey­le­rin ne­ler yap­ma­la­rı ge­rek­ti­ği sı­ra­la­nı­yor. Kriz­den çı­kış için Ko­ca, “Bu dö­nem­de en faz­la ih­ti­yaç du­yu­lan şey gü­ven­dir. Kriz dö­nem­le­ri, iyi yö­ne­ti­le­bi­lir ve de­ğer­len­di­ri­le­bi­lir­se, şir­ket­le­rin gü­ven ta­ze­le­dik­le­ri ve iti­bar­la­rı­nı top­lu­mun her ke­si­mi­ne et­ki­li bir şe­kil­de yan­sıt­tık­la­rı dö­nem­le­re dö­nüş­tü­rü­le­bi­lir” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT