BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Fın­dık ve mı­sır ü­re­ti­ci­si­ne ö­de­me ya­pıl­dı

Fın­dık ve mı­sır ü­re­ti­ci­si­ne ö­de­me ya­pıl­dı

Bay­ram ön­ce­sin­de, 41 bin fın­dık ve mı­sır üre­ti­ci­si­ne, top­lam 314,7 mil­yon YTL öde­me ya­pıl­dı.Bay­ram ön­ce­sin­de, 41 bin fın­dık ve mı­sır üre­ti­ci­si­ne, top­lam 314,7 mil­yon YTL öde­me ya­pıl­dı. Ta­rım ve Kö­yiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı’ndan ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­ya gö­re, Top­rak Mah­sul­le­ri Ofi­si (TMO) ta­ra­fın­dan, 8 Ka­sım 2008 ta­ri­hin­de ürü­nü­nü tes­lim eden üre­ti­ci­ler ile 26 Ka­sım 2008 ta­ri­hi iti­ba­riy­le ürü­nü­nü tes­lim eden 10 de­ka­rın al­tın­da ara­zi­ye sa­hip olan fın­dık üre­ti­ci­si ve mı­sır üre­ti­ci­si­nin he­sap­la­rı­na top­lam 314,7 mil­yon YTL ak­ta­rıl­dı. Bu ra­ka­mın 251,6 mil­yon YTL’si fın­dık üre­ti­ci­le­ri­ne, 62,8 mil­yon YTL’si ise mı­sır üre­ti­ci­si­ne ya­pıl­dı. TMO, 2008-2009 alım dö­ne­min­de dün iti­ba­ri ile top­lam 191 bin ton alı­ma kar­şı­lık va­de­si ge­len 539 mil­yon YTL’yi fın­dık üre­ti­ci­le­ri­ne öder­ken, 695 bin ton mı­sır alım mik­ta­rı­na kar­şı­lık va­de­si ge­len 225 mil­yon YTL’yi de mı­sır üre­ti­ci­le­ri­nin he­sap­la­rı­na ak­tar­dı. Ya­pı­lan öde­me­ler­le bir­lik­te, mı­sır ve fın­dık üre­ti­ci­le­ri­ne öden­me­yen va­de­si geç­miş borç kal­maz­ken, üre­ti­ci­ler, ala­cak­la­rı­nı ban­ka­lar­dan çe­ke­bi­le­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT