BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mer­kez’den fi­nans sis­te­mi­ne 2.5 MİLYAR DOLAR!

Mer­kez’den fi­nans sis­te­mi­ne 2.5 MİLYAR DOLAR!

Ban­ka­la­rın dö­viz cin­si mev­du­at­lar i­çin MB’de tut­tu­ğu zo­run­lu kar­şı­lık o­ra­nı 2 pu­an dü­şü­rül­dü. Böy­le­ce ban­ka­cı­lık sis­te­mi­ne 2.5 mil­yar do­lar­lık ek dö­viz li­ki­di­te­si sağ­lan­dıBan­ka­la­rın dö­viz cin­si mev­du­at­lar i­çin MB’de tut­tu­ğu zo­run­lu kar­şı­lık o­ra­nı 2 pu­an dü­şü­rül­dü. Böy­le­ce ban­ka­cı­lık sis­te­mi­ne 2.5 mil­yar do­lar­lık ek dö­viz li­ki­di­te­si sağ­lan­dı Mer­kez Ban­ka­sı, son dö­nem­de kü­re­sel kre­di pi­ya­sa­la­rın­da ya­şa­nan prob­lem­le­rin eko­no­mi üze­rin­de­ki et­ki­le­ri­ni azalt­mak ama­cıy­la zo­run­lu kar­şı­lık­la­rı in­dir­di. Dünkü Res­mi Ga­ze­te’de ya­yım­la­nan ka­rar­la dö­viz cin­si zo­run­lu kar­şı­lık ora­nı yüz­de 11’den 9’a çe­kil­di. Türk Li­ra­sı mev­du­at­lar için zo­run­lu kar­şı­lık ora­nı yüz­de 6 ola­rak ko­run­du. Ka­rar, 28 Ka­sım­dan iti­ba­ren ge­çer­li ola­cak. İn­di­rim­le ban­ka­cı­lık sis­te­mi­ne yak­la­şık ola­rak 2.5 mil­yar do­lar­lık ek dö­viz li­ki­di­te­si sağ­lan­dı. Mer­kez Ban­ka­sı, ge­rek­li ol­ma­sı ha­lin­de zo­run­lu kar­şı­lık oran­la­rı­nı da­ha da in­di­re­bi­le­ce­ği­ni açık­la­dı. Zo­run­lu kar­şı­lık­la­rın dü­şü­rül­me­si­nin, dö­viz ma­li­ye­ti­nin aşa­ğı çe­kil­me­sin­de fay­da­lı ola­ca­ğı be­lir­ti­lir­ken, ma­li­yet­le­rin aşa­ğı gel­me­si­nin dö­viz fi­yat­la­rı­nın bas­kı­dan kur­tul­ma­sı an­la­mı­na ge­le­ce­ği de ifa­de edil­di. KA­RAR NE AN­LA­MA GE­Lİ­YOR? Ban­ka­lar top­la­dık­la­rı mev­du­at­la­rın ta­ma­mı­nı kul­lan­dı­ra­mı­yor. Dö­viz­de yüz­de 11’ini, YTL’de yüz­de 6’lık kıs­mı­nı MB’de tu­tu­yor. MB tu­tu­lan mik­tar kar­şı­lı­ğı ban­ka­la­ra bel­li oran­dan fa­iz ödü­yor. Ban­ka­lar 100 do­lar top­lu­yor­sa bu­nun 11 do­la­rı­nı MB’de tu­tup, 89’unu kre­di ola­rak kul­lan­dı­rı­yor­du. Ban­ka­cı­la­rın ta­le­bi kar­şı­lık­la­rın dü­şü­rül­me­si ve da­ha faz­la mik­ta­rı kul­lan­dır­mak­tı. İn­di­rim­le bir­lik­te ban­ka­la­ra 2.5 mil­yar do­lar­lık ta­ze bir kay­nak sağ­lan­mış ol­du. Ban­ka bir di­ğer ted­bi­ri de re­el sek­tör için açık­la­dı. Ka­rar­la re­es­kont kre­di­si li­mi­ti 500 mil­yon do­lar­dan 1 mil­yar do­la­ra çı­ka­rıl­dı. İh­ra­ca­tın fi­nans­ma­nın­da yurt dı­şı ban­ka­lar­ca öde­me ga­ran­ti­si ve­ril­me şar­tı da kal­dı­rı­la­rak Türk Exim­bank ve di­ğer ban­ka­la­rın ga­ran­ti­si ye­ter­li gö­rül­dü. Bu da Exim­bank’a ye­ni kay­nak su­nar­ken, KO­Bİ’ler ve ih­ra­cat­çı­la­ra sağ­la­nan kay­na­ğın da ar­tı­rıl­ma­sı an­la­mı­na ge­li­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT