BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bor­sa bay­ra­ma mo­ral­siz gir­di

Bor­sa bay­ra­ma mo­ral­siz gir­di

Dün­ya pi­ya­sa­la­rı ge­ri­le­yin­ce, İMKB de bay­ra­ma mo­ral­siz gir­di.Dün­ya pi­ya­sa­la­rı ge­ri­le­yin­ce, İMKB de bay­ra­ma mo­ral­siz gir­di. Ön­ce­ki gün dün­ya pi­ya­sa­la­rın­da­ki yük­se­li­şin ya­nı sı­ra iç pi­ya­sa­da da IMF ile an­laş­ma bek­len­ti­le­ri se­be­biy­le yüz­de 3.07 prim ya­pan İs­tan­bul Men­kul Kıy­met­ler Bor­sa­sı (İMKB), ABD’nin ta­rım dı­şı is­tih­dam ve­ri­le­ri­nin 533 bin ki­şi aza­la­rak 34 yı­lın en bü­yük dü­şü­şü­nü ya­şa­ma­sın­dan son­ra ge­ri­le­yen dış pi­ya­sa­la­rı ta­kip et­ti. Bu dü­şüş­le­re pa­ra­lel ha­re­ket eden İMKB’de ise ban­ka his­se­le­ri baş­ta ol­mak üze­re sa­tış­lar yo­ğun­la­şın­ca, 23 bin 847 pua­na ka­dar ge­ri­le­yen en­deks, tep­ki alım­la­rıy­la bir mik­tar to­par­lan­dı ve gü­nü 636 pu­an ek­si­de, 24 bin 34 pu­an­dan ka­pat­tı. Dü­şüş­te, bay­ram ta­ti­li sü­re­sin­ce dış pi­ya­sa­lar­da ger­çek­le­şe­bi­le­cek ge­liş­me­le­re da­ir risk­le­ri al­mak is­te­me­yen ya­tı­rım­cı­la­rın sa­tış­la­rı da et­ki­li ol­du. Dün, ser­best pi­ya­sa­da do­lar yüz­de 1.5 prim­le 1.5770, eu­ro da yüz­de 0.9 prim­le 1.9990 YTL’den iş­lem gör­dü. İMKB’nin bay­ram­da yurt dı­şı ge­liş­me­le­ri iz­le­ye­rek bay­ram son­ra­sı stra­te­ji iz­le­me­si bek­le­ni­yor. ­İŞ­SİZ­LİK BOR­SA­LA­RI ÇÖ­KERT­Tİ ABD’de ta­rım dı­şı is­tih­dam 533 bin ki­şi a­zal­dı ve 34 yı­lın en bü­yük dü­şü­şü­ ya­şan­dı. ABD’de e­kim a­yın­da yüz­de 6.5 o­lan iş­siz­lik o­ra­nı da 15 yı­lın zir­ve­si­ne çı­ka­rak yüz­de 6.7’ye yük­sel­di. Bu o­lum­suz­luk, ABD’de Dow Jo­nes en­dek­si­nin yüz­de 2.51, Nas­daq’ın yüz­de 3.14 dü­şüş­le a­çıl­ma­sı­na se­bep ol­du. İn­gi­liz Bor­sa­sı en­dek­si S&P 500’de yüz­de 2.9, F­ran­sız CAC’da yüz­de 3.06, Al­man DAX’ta da yüz­de 2.66 dü­şüş ger­çek­leş­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT