BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ec­za­cı­ba­şı geleceğe inandı, 20 mil­yon euroluk te­me­l at­tı

Ec­za­cı­ba­şı geleceğe inandı, 20 mil­yon euroluk te­me­l at­tı

Ec­za­cı­ba­şı Ya­pı Ürün­le­ri Gru­bu, Rus­ya’da Vit­ra ka­ro üre­tim te­si­si­nin te­me­li­ni, dü­zen­le­nen tö­ren­le at­tı.> MOS­KO­VA Ec­za­cı­ba­şı Ya­pı Ürün­le­ri Gru­bu, Rus­ya’da Vit­ra ka­ro üre­tim te­si­si­nin te­me­li­ni, dü­zen­le­nen tö­ren­le at­tı. Mos­ko­va’nın 100 ki­lo­met­re ku­ze­yin­de bu­lu­nan Ser­pu­hov böl­ge­sin­de ku­ru­lan te­si­sin te­mel at­ma tö­re­nin­de ko­nu­şan Ec­za­cı­ba­şı Ya­pı Ürün­le­ri Gru­bu Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ah­met Ya­ma­ner, 2010 yı­lın­da üre­ti­me geç­me­si plan­la­nan te­sis­te por­se­len ka­ro üre­ti­mi ya­pı­la­ca­ğı­nı be­lirt­ti. Türk “Ba­raş” in­şa­at şir­ke­ti ta­ra­fın­dan in­şa edil­mek­te olan te­si­sin yıl­lık üre­tim ka­pa­si­te­si­nin, baş­lan­gıç­ta 1.7 mil­yon met­re­ka­re ol­ma­sı­nın plan­lan­dı­ğı­nı ifa­de eden Ya­ma­ner, fab­ri­ka­ya top­lam 20 mil­yon eu­ro­luk ya­tı­rım ya­pı­la­ca­ğı­nı kay­det­ti. EC­ZA­CI­BA­ŞI’NA TEB­RİK Bü­yü­kel­çi Akın­cı da, kü­re­sel kriz dö­ne­min­de Rus­ya’ya ya­tı­rım yap­ma­ya ka­rar ve­ren Ec­za­cı­ba­şı şir­ke­ti­ni ce­sa­re­tin­den do­la­yı teb­rik etti. Akıncı, Rus­ya da da­hil ol­mak üze­re tüm dün­ya­da in­san­la­rın iş­ten çı­ka­rıl­dı­ğı dö­nem­de Türk şir­ke­ti­nin Rus­ya’da ye­ni iş sa­ha­sı aç­ma­sı­nın tak­dir edi­ci du­rum ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ser­pu­hov Be­le­di­ye Baş­ka­nı Şes­tun ise, Türk üre­ti­mi ka­ro ürün­le­ri­nin ka­li­te­si­nin, Rus­ya’da po­pü­ler olan İtal­yan ve İs­pan­yol ka­ro­la­rın­dan da­ha aşa­ğı se­vi­ye­de ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Rus ha­va li­man­la­rın­dan Rus par­la­men­to­su­nun çok af­fe­der­si­niz tu­va­let­le­ri­ne git­ti­ğim­de hep Vit­ra ürün­le­riy­le kar­şı­la­şı­yo­rum. Böy­le bir dün­ya de­vi­nin böl­ge­miz­de fab­ri­ka kur­ma ka­ra­rı gu­rur ve­ri­ci” de­di.
Kapat
KAPAT