BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > A­te­şe ben­zin dö­ken­ler!..

A­te­şe ben­zin dö­ken­ler!..

İstan­bul’u ilk de­fa, ko­yun­lar ve ku­zu­la­rın sa­ba­ha ka­dar me­leş­tik­le­ri bir va­pur­la Ban­dır­ma’dan İs­tan­bul’a sü­ren yol­cu­lu­ğun sa­ba­hın­da gör­müş­tüm. Ve âde­ta bü­yü­len­miş­tim!..İstan­bul’u ilk de­fa, ko­yun­lar ve ku­zu­la­rın sa­ba­ha ka­dar me­leş­tik­le­ri bir va­pur­la Ban­dır­ma’dan İs­tan­bul’a sü­ren yol­cu­lu­ğun sa­ba­hın­da gör­müş­tüm. Ve âde­ta bü­yü­len­miş­tim!.. Yıl 1969’da Tuz­la Pi­ya­de Oku­lu 95. Dö­nem ye­dek su­bay ada­yı idim. Ko­ğuş âle­mi bir baş­kay­dı. An­la­ta­ca­ğım ola­yın şa­hit­le­ri; Do­kuz Ey­lül Üni­ver­si­te­si’nde Ma­li­ye Bö­lü­mü Pro­fe­sör­le­rin­den Sn. Dr. Ay­taç Eker, Türk­çe’yi en iyi kul­la­nan ve şu an­da Star ga­ze­te­sin­de kö­şe ya­za­rı olan Sn. Yağ­mur At­sız, kur’ada Ge­nel­kur­may­da bir gö­rev ye­ri çek­ti­ği hal­de baş­ka bir ye­re re’sen ta­yin edil­di­ğin­de bu­na an­cak göz­yaş­la­rıy­la kar­şı çı­ka­bi­len Ya­hu­di kö­ken­li man­ga ar­ka­da­şım Y.A., ve de bö­lü­ğün ne­şe­si, in­san­la­rı ni­şan­lı­la­rın­dan ge­len renk­li mek­tup­la­rı teş­hir ede­rek “ti”ye al­mak­tan aca­yip zevk alan “Ün­ye­li” Sn. Gü­nal Bat­maz. Ola­ya ko­nu olan ar­ka­da­şın is­mi ben­de mah­fuz. Biz ona bi­raz ben­ze­sin di­ye “Mert” di­ye­lim... Bü­tün bö­lük an­laş­tık. Her gö­ren Mert’e “Ne o, yü­zün sa­rar­mış has­ta mı­sın?” di­ye so­ra­cak­tık. Ni­te­kim he­pi­miz sor­duk. Sport­men ya­pı­lı bir at­let olan ar­ka­da­şı­mız ak­şam 40 de­re­ce ateş­le re­vi­re sevk edil­di. Ar­ka­da­şın özel­li­ği sağ­lık açı­sın­dan bi­raz faz­la­ca ti­tiz ol­ma­sıy­dı. Bu olay; psi­ko­lo­jik du­ru­mun in­san ha­ya­tın­da ne ka­dar önem­li ol­du­ğu­nu -de­ne­yin biz­zat için­de yer ala­rak- öğ­ren­me­mi sağ­la­mış­tır. Bu tes­pi­ti öm­rüm bo­yun­ca göz önün­de tut­ma­ya ça­lış­tım. Ken­di­me pek faz­la uy­gu­la­ya­bil­di­ğim söy­le­ne­mez ama sı­kın­tı­lı ve dert­li ya­kın­la­rı­ma psi­ko­lo­jik bas­kı ya­pa­rak yar­dım­cı ola­bi­li­yo­rum. Ya­ni­si ba­sı­nın bü­yük kıs­mı sırf bu hü­kü­me­ti za­yıf­lat­mak, müm­kün­se ma­hal­li ida­re­ler se­çi­min­de iyi­ce yıp­rat­mak ve son­ra­sın­da de­vi­rip “Söz din­le­yen!” bir eki­bi ik­ti­dar yap­mak ga­ye­siy­le “kriz pom­pa­la­ma­ya” de­vam edi­yor­lar ya, iş­te bu­nun te­si­ri­ni azalt­mak için mi­nik bir gay­ret gös­te­re­yim de­dim. Ta­mam dün­ya­da kriz var, bi­ze de te­sir et­ti ve de ede­cek, ama mil­le­ti­mi­ze mo­ral ver­mek var­ken “ate­şe ben­zin dö­ken­le­re” baş­ka ne de­me­liy­dim?
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT