BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Me­mu­run gö­zü a­ra­lık enf­las­yo­nun­da

Me­mu­run gö­zü a­ra­lık enf­las­yo­nun­da

Dev­let me­mur­la­rı gö­zü­nü ara­lık ayı enf­las­yo­nu­nu­na çe­vir­di. Yı­lın son ayın­da enf­las­yon ek­si çık­maz­sa ka­mu ça­lı­şan­la­rı ve emek­li­le­ri yı­lın 2. ya­rı­sı için enf­las­yon zam­mı ala­cak.Dev­let me­mur­la­rı gö­zü­nü ara­lık ayı enf­las­yo­nu­nu­na çe­vir­di. Yı­lın son ayın­da enf­las­yon ek­si çık­maz­sa ka­mu ça­lı­şan­la­rı ve emek­li­le­ri yı­lın 2. ya­rı­sı için enf­las­yon zam­mı ala­cak. Ya­pı­lan he­sap­la­ma­la­ra gö­re, 5 ay­lık tü­ke­ti­ci fi­yat ar­tış ora­nı yüz­de 4.26 ola­rak be­lir­len­di. Tür­ki­ye İs­ta­tis­tik Ku­ru­mu’nun (TÜ­İK) açık­la­ya­ca­ğı ra­kam ek­si 0.25 ve da­ha al­tın­da çık­maz­sa enf­las­yon far­kı uy­gu­la­na­cak. Enf­las­yo­nun yüz­de 4.26 ola­rak kal­ma­sı ha­lin­de me­mur­lar 2.65 YTL ile 12.12 YTL ara­sın­da enf­las­yon far­kı ala­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT