BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 25 MİLYAR DOLAR YOLDA

25 MİLYAR DOLAR YOLDA

18 ay­lık dö­ne­mi kap­sa­ya­cak, 25 mil­yar do­lar­lık kre­di­yi içe­ren stand-by an­laş­ma­sı im­za­lana­cak. IMF he­ye­ti­ an­laş­ma için bay­ram son­ra­sı Tür­ki­ye’ye gel­i­yor18 ay­lık dö­ne­mi kap­sa­ya­cak, 25 mil­yar do­lar­lık kre­di­yi içe­ren stand-by an­laş­ma­sı im­za­lana­cak. IMF he­ye­ti­ an­laş­ma için bay­ram son­ra­sı Tür­ki­ye’ye gel­i­yor Finans­man im­kan­la­rı­nın ar­tı­rıl­ma­sı için Ulus­la­ra­ra­sı Pa­ra Fo­nu (IMF) ile sür­dü­rü­len gö­rüş­me­ler kap­sa­mın­da stand-by an­laş­ma­sın­da so­na ge­lin­di. Ke­sin­leş­me­mek­le bir­lik­te, ilk aşa­ma­da 18 ayı kap­sa­ya­cak 25 mil­yar do­lar­lık bir kre­di için dü­zen­le­me ya­pı­lı­yor. Ko­nuy­la il­gi­li bil­gi ve­ren üst dü­zey eko­no­mi yet­ki­li­le­ri, 18 ay­lık sü­re so­nun­da pi­ya­sa şart­la­rı­nın dü­zel­me­si ha­lin­de an­laş­ma­nın ih­ti­ya­ti stand-by (kre­di­siz iz­le­me) şek­li­ne dö­nüş­me­si ih­ti­ma­li üze­rin­de du­ru­yor. De­vam eden gö­rüş­me­ler çer­çe­ve­sin­de 2009 yı­lın­da Gay­ri­sa­fu Yur­ti­çi Ha­sı­la (GSYH) bü­yü­me­si yüz­de sı­fır ola­rak ön­gö­rü­lür­ken, büt­çe­de 8-10 mil­yar YTL se­vi­ye­sin­de har­ca­ma kı­sı­cı ted­bir alın­ma­sı he­def­le­ni­yor. Hü­kü­met, da­ha ön­ce ha­zır­la­dı­ğı 2009 büt­çe­sin­de bü­yü­me­yi yüz­de 4 ola­rak ön­gör­müş­tü. Prog­ram­da 2009 enf­las­yon he­de­fi için de yüz­de 14-15 ara­lı­ğı üze­rin­de du­ru­lu­yor. KDV AR­TI­ŞI BEL­Kİ! Bir baş­ka eko­no­mi yet­ki­li­si de IMF’nin yüz­de 18 olan KDV ora­nın­da de­ği­şik­lik ta­lep et­me­di­ği­ni, yüz­de 8 olan ba­zı ürün­ler­de­ki KDV’nin yüz­de 18’e çı­ka­rıl­ma­sı­nın is­ten­di­ği­ni, bu­nun dı­şın­da ver­gi ar­tı­şı ta­le­bi ol­ma­dı­ğı kay­de­dil­di. IMF’nin ma­aş ar­tı­şı­na se­bep ola­cak per­so­nel re­for­mu­nun uy­gu­lan­ma­ma­sı­nı ta­lep et­ti­ği be­lir­ti­lir­ken, har­ca­ma ka­sı­cı ted­bir­le­rin ca­ri har­ca­ma­lar üze­rin­den ya­pı­la­ca­ğı, ya­tı­rım har­ca­ma­sı dü­şü­nül­me­di­ği vur­gu­la­nı­yor. Yet­ki­li­ler, bu­nu, “Ba­raj, yol ya­pı­lır. Te­tik­le­yi­ci olan in­şa­at sek­tö­rü di­ğer sek­tör­le­re ve do­la­yı­sıy­la is­tih­da­ma olum­lu kat­kı­sı ola­bi­lir. Bu, pi­ya­sa­yı can­lı tut­mak için en önem­li araç­tır” vur­gu­su ya­pı­yor. Har­ca­ma­lar ka­le­min­de önem­li yer tu­tan be­le­di­ye­ler pa­yı 4 mil­yar YTL’den 2.3 mil­yar YTL’ye çe­ki­le­bi­le­cek. Şimşek: Ted­bir aldık IMF’yi bekliyoruz Dev­let Ba­ka­nı Şim­şek, IMF’y­le an­laş­ma­ya ya­kın ol­duk­la­rı­nı, KDV in­di­ri­mi ol­ma­ya­ca­ğı­nı, re­el sek­tö­re yö­ne­lik ted­bir­le­ri al­ma­ya de­vam e­de­cek­le­ri­ni söy­le­di IMF ile an­laş­ma­nın ya­kın ol­du­ğu­nu, eko­no­mi­de­ki ge­liş­me­ler­le il­gi­li çe­şit­li ku­rum­la­rı şu ana ka­dar çe­şit­li ted­bir­ler al­dı­ğı­nı söy­le­yen Dev­let Ba­ka­nı Şim­şek, “Bun­la­rın et­kin ol­ma­sı bi­zim için ön­ce­lik­tir” de­di. Hü­kü­me­tin bu za­ma­na ka­dar ge­rek­li ted­bir­le­ri ge­rek gör­dük­çe al­dı­ğı­nı ve al­ma­ya de­vam ede­ce­ği­ni be­lir­ten Şim­şek, bü­yük ül­ke­le­rin al­dı­ğı açık­la­dı­ğı pa­ket­ler­den de ör­nek ver­di. Rus­ya’nın eko­no­mik kri­ze 500 mil­yar do­la­rın üze­rin­de dö­viz re­zer­vi ile gir­di­ği­ni de kay­de­den Şim­şek “Gör­dü­ğü­nüz gi­bi kri­zi çö­ze­me­di­ler” de­di. Şim­şek, bu ted­bir­le­ri de şöy­le sı­ra­la­dı: >> Ban­ka­cı­lık sis­te­mi­nin prob­lem­le kar­şı­laş­ma­ma­sı için ted­bir alın­dı. >> Exim­bank kay­nak­la­rı ar­tı­rıl­dı, KO­Bİ’le­rin des­tek­len­me­si­ne önem ve­ril­di. Bu­nun için ih­ra­cat re­es­kont kre­di­si li­mi­ti 2 ka­tı­na çı­ka­rıl­dı. Yıl­lık ih­ra­cat des­te­ği 3 mil­yar do­la­ra çık­tı. >> KO­Bİ’le­re 350 mil­yon YTL’lik can su­yu kre­di­si pa­ke­ti uy­gu­la­ma­ya ko­nul­du. >> Ver­gi borç­lu­la­rı­na 18 ay va­dey­le yüz­de 3 fa­iz­le tak­sit im­ka­nı ge­ti­ril­di. >> Uy­gu­la­ma­ya gi­ren is­tih­dam pa­ke­tin­de iş­ve­ren pri­mi 5 pu­an dü­şü­rül­dü. >> GAP baş­ta ol­mak üze­re pro­je­le­re 14.5 mil­yar YTL ek fi­nans­man ay­rıl­dı. >> Var­lık Ba­rı­şı Ya­sa­sı yü­rür­lü­ğe ko­nul­du. >> His­se se­ne­di ka­zanç­la­rın­da yüz­de 10 olan sto­paj sı­fır­lan­dı. >> Ye­ni fi­nans­man araç­la­rı­na yö­ne­lik ta­sa­rı ya­kın­da Mec­lis’e sevk edi­le­cek.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 99637
  % -0.04
 • 5.3162
  % -0.29
 • 6.0382
  % -0.3
 • 6.8949
  % -0.34
 • 219.914
  % -0.29
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT