BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > PET­ROL 25 do­la­ra dü­şe­bi­lir

PET­ROL 25 do­la­ra dü­şe­bi­lir

Ulus­la­ra­ra­sı ya­tı­rım da­nış­man­lık fir­ma­sı Mer­rill Lynch’in em­ti­a stra­te­jis­ti Fran­sis­co Blanch, ham pet­ro­lün va­ri­li­nin ge­le­cek yıl 25 do­la­rın al­tı­na dü­şe­bi­le­ce­ği­ni açık­la­dı.Ulus­la­ra­ra­sı ya­tı­rım da­nış­man­lık fir­ma­sı Mer­rill Lynch’in em­ti­a stra­te­jis­ti Fran­sis­co Blanch, ham pet­ro­lün va­ri­li­nin ge­le­cek yıl 25 do­la­rın al­tı­na dü­şe­bi­le­ce­ği­ni açık­la­dı. Blanch, dur­gun­lu­ğun Çin’e de sıç­ra­ma­sı ha­lin­de, pet­ro­lün va­ri­li­nin bu ra­kam­la­ra ine­bi­le­ce­ği­ni be­lirt­ti. AKAR­YA­KIT­TA İN­Dİ­RİM Bu ara­da Tür­ki­ye’de akar­ya­kıt ürün­le­rin­den 95 ok­tan kur­şun­suz ben­zin ve mo­to­rin­de in­di­ri­me gi­dil­di. 7 YKr in­di­rim­le 95 ok­tan kur­şun­suz ben­zi­nin lit­re fi­ya­tı 2.84 YTL’den 2.77 YTL’ye ge­ri­le­di. 8 -9 YKr’lik in­di­rim­le ise mo­to­ri­nin lit­re fi­ya­tı An­ka­ra ve İz­mir’de 2.72’den 2.63’e, İs­tan­bul’da 2.67’den 2.58’e ge­ri­le­di.
Kapat
KAPAT