BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ba­ba­can: Dos­tum bir sü­re mi­sa­fi­ri­miz

Ba­ba­can: Dos­tum bir sü­re mi­sa­fi­ri­miz

Af­ga­nis­tan’ın ye­ni bir dö­ne­me gir­di­ği­ni be­lir­ten Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı, Öz­bek Ge­ne­ral Ra­şid Dos­tum’un da bir sü­re Tür­ki­ye’de ka­la­ca­ğı­nı söy­le­diBa­kan Ali Ba­ba­can, AGİT Zir­ve­si’nde Er­me­nis­tan Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ed­vard Nal­bant­yan ile gö­rüş­tü. > Ce­mil Yıl­dız İS­TAN­BUL Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ali Ba­ba­can, Öz­bek Ge­ne­ral Ra­şid Dos­tum’un bir sü­re Tür­ki­ye’de ka­la­ca­ğı­nı söy­le­di. Azer­bay­can, Brük­sel ve Hel­sin­ki’yi kap­sa­yan 5 gün­lük te­mas tra­fi­ği­ni ta­mam­la­dık­tan son­ra Ata­türk Ha­va­li­ma­nı’nda açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Ba­ba­can, Öz­bek Ge­ne­ral Ra­şid Dos­tum’un Tür­ki­ye’de ne gi­bi te­mas­la­rı ola­ca­ğıy­la il­gi­li bir so­ru üze­ri­ne Ba­ba­can, Ge­ne­ral Dos­tum’un Af­gan hal­kı­nın ver­miş ol­du­ğu yo­ğun mü­ca­de­le dö­ne­min­de önem­li bir rol üst­len­di­ği­ni be­lirt­ti. Ba­ba­can, “Dos­tum’un Af­ga­nis­tan’da­ki Türk soy­lu kar­deş­le­ri­mi­zin gü­ven­li­ği için, o böl­ge­nin is­tik­ra­rı için önem­li kat­kı­la­rı ol­muş­tur. Ken­di­si bir sü­re için Tür­ki­ye’de bu­lu­na­cak” di­ye ko­nuş­tu. Af­ga­nis­tan’ın iç si­ya­se­tin­de ye­ni ge­liş­me­ler ol­du­ğu­na dik­kat çe­ken Ba­ba­can, 2009 yı­lı­nın Af­ga­nis­tan’da se­çim yı­lı ol­du­ğu­nu ve bu sü­re­ci Tür­ki­ye ola­rak ya­kın­dan ta­kip ede­cek­le­ri­ni ifa­de et­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT