BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mu­rat Ka­ra­yal­çın An­ka­ra’dan aday

Mu­rat Ka­ra­yal­çın An­ka­ra’dan aday

Mu­rat Ka­ra­yal­çın’ın CHP’den An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan aday­lı­ğı dü­zen­le­nen tö­ren­le açık­lan­dı. Par­ti ge­nel mer­ke­zin­de­ki tö­re­ne, CHP’li ve SHP’li yö­ne­ti­ci­ler ile par­ti­li­ler ka­tıl­dı.Mu­rat Ka­ra­yal­çın’ın CHP’den An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan aday­lı­ğı dü­zen­le­nen tö­ren­le açık­lan­dı. Par­ti ge­nel mer­ke­zin­de­ki tö­re­ne, CHP’li ve SHP’li yö­ne­ti­ci­ler ile par­ti­li­ler ka­tıl­dı. De­niz Bay­kal ve Mu­rat Ka­ra­yal­çın sa­lo­na bir­lik­te ge­le­rek par­ti­li­le­ri se­lam­la­dı. Bay­kal yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, An­ka­ra’da gü­zel şey­ler ol­ma­sı­nı ve bu­nun da Tür­ki­ye’ye yan­sı­ma­sı­nı di­le­di. Ko­nuş­ma­sı­nın bu bö­lü­mün­de mik­ro­fo­nun bo­zul­ma­sı üze­ri­ne Bay­kal, “Sa­bo­te et­mek is­te­yen­ler ola­bi­le­ce­ği­ni bi­li­yo­rum. Sa­kın ha, (Me­lih Gök­çek yap­tı) di­ye söy­le­me­yin” di­ye es­pri yap­tı. Par­ti ola­rak Mu­rat Ka­ra­yal­çın’ın, An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı ol­ma­sı­na bü­yük bir inanç ve coş­kuy­la ka­rar ver­dik­le­ri­ni ak­ta­ran Bay­kal, “He­pi­miz bu mü­ca­de­le­nin bir par­ça­sı ola­ca­ğız” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT