BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > DEVLET BAHÇELİ: Se­çim­de ye­ni isim­le­ri­miz var

DEVLET BAHÇELİ: Se­çim­de ye­ni isim­le­ri­miz var

MHP Ge­nel Baş­ka­nı Dev­let Bah­çe­li, An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı için par­ti­si­nin Man­sur Ya­vaş’ı aday gös­ter­di­ği­ni ha­tır­la­ta­rak, “Ye­rel se­çim­ler­de An­ka­ra’da de­nen­miş­le­ri de­ne­me­mek la­zım” de­di.MHP Ge­nel Baş­ka­nı Dev­let Bah­çe­li, An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı için par­ti­si­nin Man­sur Ya­vaş’ı aday gös­ter­di­ği­ni ha­tır­la­ta­rak, “Ye­rel se­çim­ler­de An­ka­ra’da de­nen­miş­le­ri de­ne­me­mek la­zım” de­di. MHP Ge­nel Baş­kan­lı­ğı’nda dü­zen­le­nen Ay­han Gü­nay­dın’ın fo­toğ­raf ser­gi­sin­de açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Bah­çe­li, “Aday­la­rı­mız, cu­mar­te­si ve bay­ram son­ra­sı da aşa­ma aşa­ma açık­la­na­cak. An­ka­ra, bun­dan son­ra Man­sur Ya­vaş ola­rak ifa­de edil­me­li. Ye­rel se­çim­ler­de An­ka­ra’da de­nen­miş­le­ri de­ne­me­mek la­zım” dedi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT