BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘Ka­dın­lar ge­le­ce­ği­mi­zin gü­ven­ce­si’

‘Ka­dın­lar ge­le­ce­ği­mi­zin gü­ven­ce­si’

Ka­dın­la­ra seç­me ve se­çil­me hak­kı ve­ril­me­si­nin yıl dö­nü­mü do­la­yı­sıy­la bir me­saj ya­yım­la­yan Baş­ba­kan, “Tür­ki­ye ba­şa­rı­lı ka­dın­la­rıy­la ge­le­ce­ğe gü­ven­le ba­kı­yor” de­diBakan Nimet Çu­buk­çu, be­ra­be­rin­de­ki bir g­rup ka­dın­la askeri yetkililer eşliğinde A­nıt­ka­bir’i zi­ya­ret et­ti. Türk ka­dı­nı­na seç­me ve se­çil­me hak­kı ve­ril­me­si­nin 74. yıl dö­nü­mü do­la­yı­sıy­la bir me­saj ya­yım­la­yan Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan, Tür­ki­ye’nin, si­ya­si, eko­no­mik, top­lum­sal ve kül­tü­rel ha­ya­tın her ala­nın­da se­si­ni du­yu­ran güç­lü ka­dın­la­rıy­la da ge­le­ce­ğe gü­ven­le bak­tı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Bu, Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin bir ba­şa­rı­sı­dır” de­di. Er­do­ğan me­sa­jın­da, “Hü­kü­met ola­rak ön­ce­lik­li he­def­le­ri­miz­den bi­ri de ka­dın­la­rın top­lum­sal sta­tü­sü­nün yük­sel­til­me­si, sos­yal ve eko­no­mik ha­yat­ta ma­ruz kal­dık­la­rı ay­rım­cı­lı­ğın, ka­dın­la­ra yö­ne­lik şid­de­tin or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sı­dır” de­di. Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül de me­sa­jın­da, ka­dın­la­rın eği­tim, ça­lış­ma ve se­çil­me hak­la­rı­nın yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı, cin­si­yet ay­rım­cı­lı­ğı­nın ve ka­dı­na yö­ne­lik şid­de­tin ön­len­me­si­ne yö­ne­lik ça­lış­ma­la­rın bi­linç­le de­vam et­ti­ri­le­ce­ği­ni bil­dir­di. TBMM Baş­ka­nı Kök­sal Top­tan ise me­sa­jın­da, “Ka­dın­la­rı­mız, bu­gün ar­tık eği­tim­den, sağ­lı­ğa; ya­sa­ma, yü­rüt­me ve yar­gı­dan iş dün­ya­sı­na ka­dar her alan­da gös­ter­dik­le­ri ba­şa­rıy­la mo­dern Tür­ki­ye’nin sim­ge­si ha­li­ne gel­miş­tir. Mec­li­si­miz, ka­dın hak­la­rı, ka­dın-er­kek eşit­li­ği, kö­tü mu­ame­le ve ay­rım­cı­lık gi­bi ko­nu­lar­da çok önem­li hu­ku­kî dü­zen­le­me­le­ri ha­ya­ta ge­çir­miş­tir. Ka­dın­la­rın prob­lem­le­ri­nin çö­zü­mü ve de­mok­ra­tik me­ka­niz­ma­lar­da­ki et­kin­lik­le­ri­nin ar­tı­rıl­ma­sı için bun­dan son­ra da Cum­hu­ri­ye­ti ku­ran ira­de­den al­dı­ğı ön­cü ro­lü sür­dü­re­cek­tir” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT