BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Haf­ta­ya Mec­lis’te zi­ya­ret­çi ya­sa­ğı var

Haf­ta­ya Mec­lis’te zi­ya­ret­çi ya­sa­ğı var

TBMM’de, 2009 yı­lı Mer­ke­zi Yö­ne­tim Büt­çe Ka­nu­nu Ta­sa­rı­sı­nın gö­rüş­me­le­ri bo­yun­ca zi­ya­ret­çi ya­sa­ğı uy­gu­la­na­cak. Alı­nan ka­rar ge­re­ği büt­çe gö­rüş­me­le­ri­nin baş­la­ya­ca­ğı 16 Ara­lık Sa­lı gü­nün­den iti­ba­ren 12 gün bo­yun­ca Mec­li­se zi­ya­ret­çi alın­ma­ya­cak.TBMM’de, 2009 yı­lı Mer­ke­zi Yö­ne­tim Büt­çe Ka­nu­nu Ta­sa­rı­sı­nın gö­rüş­me­le­ri bo­yun­ca zi­ya­ret­çi ya­sa­ğı uy­gu­la­na­cak. Alı­nan ka­rar ge­re­ği büt­çe gö­rüş­me­le­ri­nin baş­la­ya­ca­ğı 16 Ara­lık Sa­lı gü­nün­den iti­ba­ren 12 gün bo­yun­ca Mec­li­se zi­ya­ret­çi alın­ma­ya­cak. Büt­çe ça­lış­ma­la­rı­nın da­ha ve­rim­li ol­ma­sı ge­rek­çe­siy­le alı­nan ka­rar doğ­rul­tu­sun­da, 27 Ara­lık Cu­mar­te­si gü­nü­ne ka­dar be­le­di­ye baş­kan­la­rı ile baş­kan aday aday­la­rı da­hil zi­ya­ret­çi­le­rin Mec­li­se gir­me­si­ne izin ve­ril­me­ye­cek. Mec­lis­te uy­gu­la­na­cak zi­ya­ret­çi ya­sa­ğı se­be­biy­le, be­le­di­ye baş­ka­nı ada­yı ol­mak is­te­yen­ler, yet­ki­li­ler­le par­ti mer­kez­le­rin­de gö­rü­şe­bi­le­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT