BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > The Eco­no­mist’e Ba­ğış’tan tek­zip

The Eco­no­mist’e Ba­ğış’tan tek­zip

AK Par­ti Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ege­men Ba­ğış, “Hiç kim­se, Ba­tı’nın müt­te­fi­ki olan Tür­ki­ye’nin gü­ve­ni­lir­li­ği­ni sor­gu­la­ma­ya cü­ret ede­mez” de­di.AK Par­ti Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ege­men Ba­ğış, “Hiç kim­se, Ba­tı’nın müt­te­fi­ki olan Tür­ki­ye’nin gü­ve­ni­lir­li­ği­ni sor­gu­la­ma­ya cü­ret ede­mez” de­di. Ege­men Ba­ğış, “The Eco­no­mist” der­gi­si­ne, “Kay­gı Ve­ri­ci Tay­yip Er­do­ğan” baş­lı­ğıy­la ya­yım­la­nan ma­ka­ley­le il­gi­li tek­zip gön­der­di. Ma­ka­le­nin ta­ma­men ger­çek­ler­le te­zat oluş­tur­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Ba­ğış, “Tür­ki­ye ile ABD’nin iliş­ki­le­ri uzun sü­re­li bir stra­te­jik or­tak­lı­ğa da­yan­mak­ta­dır. Ya­rım asır­dan faz­la bir za­man­dır, Tür­ki­ye ve ABD, müş­te­rek de­ğer­ler ve kar­şı­lık­lı gü­ve­ne da­ya­lı git­tik­çe güç­le­nen bir or­tak­lık­tan ya­rar­lan­mak­ta­dır” ifa­de­le­ri­ne yer ver­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT