BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bayramda kar ve yağmur var

Bayramda kar ve yağmur var

Me­te­oro­lo­ji İş­le­ri Ge­nel Mü­dü­rü Meh­met Çağ­lar, bay­ra­mın ilk gü­nü yur­dun bü­yük bö­lü­mün­de ya­ğış bek­len­di­ği­ni ve Bal­kan­lar üze­rin­den ge­len so­ğuk ha­va ile sı­cak­lık­la­rın yurt ge­ne­lin­de 6-8 de­re­ce dü­şe­ce­ği­ni tah­min et­tik­le­ri­ni söy­le­di.Me­te­oro­lo­ji İş­le­ri Ge­nel Mü­dü­rü Meh­met Çağ­lar, bay­ra­mın ilk gü­nü yur­dun bü­yük bö­lü­mün­de ya­ğış bek­len­di­ği­ni ve Bal­kan­lar üze­rin­den ge­len so­ğuk ha­va ile sı­cak­lık­la­rın yurt ge­ne­lin­de 6-8 de­re­ce dü­şe­ce­ği­ni tah­min et­tik­le­ri­ni söy­le­di. Çağ­lar, ya­ğış­la­rın yağ­mur ve sa­ğa­nak şek­lin­de ola­ca­ğı­nı, ge­ce sa­at­le­rin­de ise Bo­lu-Kas­ta­mo­nu-Düz­ce hat­tın­da kar­la ka­rı­şık yağ­mur, Doğu bölgelerinde ise kar bek­len­di­ği­ni söy­le­di. Çağ­lar, bay­ra­mın ilk gü­nü ha­va du­ru­mu­nun An­ka­ra’da ya­ğış­lı 6-8 de­re­ce, İs­tan­bul’da ya­ğış­lı 8-10 de­re­ce, İz­mir’de par­ça­lı bu­lut­lu 11-14 de­re­ce ola­ca­ğı­nı tah­min et­tik­le­ri­ni açık­la­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT