BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > DE­NİZ­Lİ ÜÇLÜ FORVETE DÖNDÜ

DE­NİZ­Lİ ÜÇLÜ FORVETE DÖNDÜ

F.Bah­çe derbisine tek gol­cü i­le çı­kan Be­şik­taş, An­ka­ras­por’a kar­şı çok hü­cum­cuy­la oy­na­ya­cakF.Bah­çe derbisine tek gol­cü i­le çı­kan Be­şik­taş, An­ka­ras­por’a kar­şı çok hü­cum­cuy­la oy­na­ya­cak TEL­LO=HÜ­CUM DE­MEK Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa De­niz­li, An­ka­ra- s­por kar­şı­sı­na bas­kı­cı bir fut­bol an­la­yı­şı ile çı­ka­cak. F.Bah­çe der­bi­sin­de sa­kat olan Tel­lo’nun yok­lu­ğun­da gol böl­ge­sin­de sa­de­ce Nob­re’ye şans ve­ren De­niz­li, An­ka­ra eki­bi önün­de Ho­los­ko-Nob­re ve Tel­lo’yu hü­cum gü­cü ola­rak sa­ha­ya sü­re­cek. Der­bi­de şans ver­di­ği Ser­dar Öz­kan-Gök­han Zan iki­li­si­ni kı­za­ğa çek­me­ye ha­zır­la­nan tec­rü­be­li ça­lış­tı­rı­cı, kır­mı­zı kart gö­ren Cis­se’nin ye­ri­ne ise Uğur İn­ce­man’a şans ve­re­cek. Mus­ta­fa De­niz­li, F.Bah­çe kar­şı­sın­da ye­ni­len gol­ler­de ha­ta ya­pan Za­po­tocny’i ise kes­me­mek­te ka­rar­lı. De­niz­li son tak­tik ça­lış­ma­sın­da İb­ra­him To­ra­man, Za­po­tocny ve Si­vok üç­lü­sü­nü bir ara­da oy­nat­tı. DE­NİZ­Lİ: HA­Fİ­FE AL­MA­YIN F.Bah­çe mağ­lu­bi­ye­ti­ni G.Sa­ray der­bi­si­ni ka­za­na­rak te­la­fi ede­cek­le­ri­ne ina­nan Mus­ta­fa De­niz­li, haf­ta bo­yun­ca fut­bol­cu­la­rı­na G.Sa­ray ma­çı­na ka­dar oy­na­ya­cak­la­rı An­ka­ra-s­por ve A.Gü­cü maç­la­rı­nın öne­mini an­lat­tı. De­niz­li, dün yap­tı­ğı son top­lan­tı­da ise fut­bol­cu­la­rı­na uya­rı­lar­da bu­lun­du. An­ka­ras­por’un ya­ba­na atı­la­cak bir ekip ol­ma­dı­ğı­nı ıs­rar­la vur­gu­la­yan De­niz­li, “Se­yir­ci­miz önün­de da­ha ra­hat maç­lar oy­nu­yo­ruz. An­cak An­ka­ras­por’u kim­se kü­çük gör­me­sin. Li­gin iyi fut­bol oy­na­yan ekip­le­rin­den bi­ri­ne kar­şı mü­ca­de­le ede­ce­ğiz. Dev­re ara­sı­na ka­dar oy­na­ya­ca­ğı­mız üç kar­şı­laş­ma­dan 9 pu­an çı­kar­mak zo­run­da­yız” de­di. > Bilgehan Can Turk­cell Sü­per Lig, 14.Haf­ta ma­çı >> BEŞİKTAŞ Rüş­tü İ.To­ra­man ­Za­po­tocny ­Si­vok Ek­rem U­ğur ­Del­ga­do İ.Ü­zül­mez ­Ho­los­ko ­Nob­re ­Tel­lo Sa­kat: Gök­han Zan, Ser­dar Öz­kan, Ay­dın ­Ce­za­lı: Cis­se >> ANKARA ­Se­necky Er­han ­Mu­ham­met ­Ba­tak U­ğur Ö­zer A­dem T­he­o ­Hür­ri­yet ­Ne­ca ­Mu­rat To­sun (Nig­ris) Sa­kat: Meh­met Ça­kır, Ba­ki, Risp Ce­za­lı: Yok S­TAT: İ­nö­nü HA­KEM­LER: İl­ker Me­ral, Ser­kan Gen­çer­ler, Uy­gar Be­bek, 4.ha­kem: Öz­gür Yan­ka­ya SA­AT: 19.00 > Lig TV nak­len Baş­kan rad­yo mu bas­tı? Be­şik­taş Baş­ka­nı Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren’in Rad­yos­por ge­nel ya­yın mer­ke­zi­ni bas­tı­ğı id­di­a edil­di. An­cak, rad­yo­nun Ge­nel Ya­yın Yö­net­me­ni Ba­rış Er­tül, “Be­şik­taş Baş­ka­nı, Ful­ya ko­nu­su mah­ke­me aşa­ma­sın­da ol­du­ğun­dan da­ha du­yar­lı ol­ma­mı­zı ri­ca et­ti. Ken­di­si­ne hak ver­dik” söz­le­riy­le ko­nu­ya açık­lık ge­tir­di. Yö­ne­tim Ful­ya’yı tar­tış­tı Haf­ta­lık yö­ne­ti­m ku­ru­lu top­lan­tı­sı­nı er­ke­ne alan Be­şik­taş Yö­ne­ti­mi dün Ful­ya pro­je­si­ni tar­tış­tı. Yö­ne­tim aley­hi­ne çı­kan ha­ber­le­ri kı­na­ma ka­ra­rı alan si­yah-be­yaz­lı­lar, Ful­ya pro­je­si­ne so­nu­na ka­dar des­tek ver­me ko­nu­sun­da da hemfi­kir ol­du.
Kapat
KAPAT