BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > S­KİB­BE SE­Rİ PE­ŞİN­DE

S­KİB­BE SE­Rİ PE­ŞİN­DE

Al­man tek­nik a­dam, yö­ne­ti­min ha­lef a­ra­yı­şı­na i­nat ka­lan 3 ma­çı ka­za­na­rak e­li­ni güç­len­dir­mek is­ti­yorAl­man tek­nik a­dam, yö­ne­ti­min ha­lef a­ra­yı­şı­na i­nat ka­lan 3 ma­çı ka­za­na­rak e­li­ni güç­len­dir­mek is­ti­yor A.GÜCÜ, G.BİRLİĞİ VE BEŞİKTAŞ... G.Sa­ray’da yö­ne­ti­min ye­ri­ne tek­nik adam ara­yı­şı için­de ol­ma­sı­na al­dır­ma­yan Mic­ha­el Skib­be, dev­re ara­sı­na ka­dar oy­na­na­cak üç ma­çı da ka­za­na­rak eli­ni güç­len­dir­mek is­ti­yor. Kol­tu­ğu­nun teh­li­ke­de ol­du­ğu­nu bi­len ve bu du­ru­mu Hert­ha Ber­lin ma­çı ön­ce­si dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sın­da da açık­ça ifa­de eden Al­man tek­nik adam, sa­rı-kır­mı­zı­lı ta­kı­mın dev­re ara­sı­na ka­dar sı­ra­sıy­la oy­na­ya­ca­ğı A.Gü­cü (D), G.Bir­li­ği (D) ve Be­şik­taş maç­la­rın­dan ga­li­bi­yet­le ay­rı­la­rak yö­ne­ti­min kar­şı­sı­na ba­şı dik bir şe­kil­de çık­mak is­ti­yor. Gö­re­ve gel­di­ği se­zon ba­şın­dan bu ya­na bu­gü­ne ka­dar üst üs­te en çok 4 maç ka­za­na­bi­len Skib­be, ön­ce­lik­le bu ra­ka­mı 5’e çı­kar­mak is­ti­yor. HEDEF ZİRVEDE BİTİRMEK Ha­cet­te­pe ma­çıy­la baş­la­yan ga­li­bi­yet se­ri­si­ni Hert­ha Ber­lin’le sür­dü­ren Al­man tek­nik adam, bel­ki de G.Sa­ray’ın ba­şın­da çı­ka­ca­ğı son 3 ma­çı­nı da ka­za­na­rak, ilk ya­rı­yı 33 pu­an­la zir­ve­de ve­ya zir­ve­ye çok ya­kın bi­tir­me­nin he­sap­la­rı­nı ya­pı­yor. 18 Ey­lül 2008’de Bel­lin­zo­na ile dep­las­man­da oy­na­nan UE­FA Ku­pa­sı 1. Tur ön ele­me ilk ma­çı­nı 4-3 ka­za­nan G.Sa­ray, son­ra­sın­da lig­de Ko­ca­elis­por ve Kon­yas­por’u 4-1’lik skor­lar­la mağ­lup et­tik­ten son­ra, Bel­lin­zo­na’yı rö­vanş ma­çın­da 2-1 ye­ne­rek, 4 maç­lık ga­li­bi­yet se­ri­si el­de et­ti. Bu ta­rih­ten son­ra oy­na­dı­ğı maç­lar­da en faz­la 2 maç üst üs­te ka­za­na­bi­len sa­rı-kır­mı­zı­lı ekip bir tür­lü is­tik­ra­rı ya­ka­la­ya­ma­dı. > Ercan YILDIZ A.R.O.G.’LA ST­RES AT­TI­LAR 14. haf­ta­nın ka­pa­nış ma­çın­da A.Gü­cü i­le kar­şı­la­şa­cak G.Sa­ray, dün öğ­le sa­at­le­rin­de ta­ri­fe­li se­fer­le An­ka­ra’ya uç­tu. Yö­ne­ti­ci Hal­dun Üs­tü­nel, U­E­FA Ku­pa­sı ma­çın­da­ki fut­bo­lu lig­de de ser­gi­le­mek is­te­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, An­ka­ra’ya 3 pu­an i­çin git­tik­le­ri­ni i­fa­de et­ti. Son gün­ler­de st­res­li gün­ler ge­çi­ren sa­rı-­kır­mı­zı­lı fut­bol­cu­lar, ak­şam ya­pı­lan ça­lış­ma­nın ar­dın­dan top­lu hal­de git­tik­le­ri si­ne­ma­da Cem Yıl­maz’ın A.R.O.G. ad­lı fil­miy­le ol­duk­ça ne­şe­li sa­at­ler ge­çir­di­ler. Su­ni çim be­ğe­nil­me­di Fut­bol­cu­la­rın su­ni çim ze­mi­ne alış­ma­sı için An­ka­ra’ya 2 gün ön­ce­den gi­den G.Sa­ray, A.Gü­cü ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­nı dün ak­şam sa­at­le­rin­de 19 Ma­yıs Sta­dı’nda yap­tı­ğı an­tren­man­la sür­dür­dü. Tek­nik ağır­lık­lı bir ça­lış­ma ger­çek­leş­ti­ren sa­rı-kır­mı­zı­lı fut­bol­cu­lar, ze­min­den pek mem­nun kal­ma­dı. Fut­bol­cu­lar “Bo­zuk da ol­sa çim sa­ha­da oy­na­ma­yı ter­cih eder­dik” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı “Skib­be’yi gön­der­mem” Es­ki baş­kan­lar­dan Meh­met Can­sun, Tek­nik Di­rek­tör Skib­be’ye sa­hip çık­tı. “Ben ol­sam Skib­be’yi dev­re ara­sın­da gön­der­mem” di­yen Can­sun, “Skib­be yu­mu­şak bir ho­ca. Lu­ces­cu da öy­ley­di. Bi­zim ho­ca­mız bu ka­dar yu­mu­şak­sa eğer, bi­zim yö­ne­ti­mi­miz­de­ki genç ar­ka­daş­la­ra gö­rev dü­şü­yor. On­lar du­ru­mu el bir­li­ğiy­le zapt-ı rap­ta ala­cak­lar” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Po­ta­ya ye­ni ABD’li G.Sa­ray Ca­fe Crown, ABD’li oyun­cu Ras­hid At­kins’i renk­le­ri­ne bağ­la­dı. Oyun ku­ru­cu mev­ki­sin­de oy­na­yan 1975 do­ğum­lu ve 1.82 met­re bo­yun­da­ki At­kins, da­ha ön­ce Te­kels­por ve Ban­vit for­ma­la­rı­nı giy­miş­ti. Son ola­rak Bel­çi­ka’nın Oos­ten­de ta­kı­mın­da for­ma gi­yen At­kins, bu se­zon ULEB Av­ru­pa Li­gi’nde 6 maç­ta 17 sa­yı, 5.8 asist or­ta­la­ma­sıy­la ta­kı­mı­nın is­ta­tis­tik li­de­ri ol­du.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT