BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > His­se­li ha­ri­ka­lar kum­pan­ya­sı...

His­se­li ha­ri­ka­lar kum­pan­ya­sı...

Ad­nan Po­lat‘la Kal­li‘nin i­liş­ki­si­ni an­la­mak güç ger­çek­ten. ­Bu Ad­nan Po­lat de­ğil miy­di, Kal­li çe­kip git­ti­ğin­de, “Be­ni en bü­yük ha­yal kı­rık­lı­ğı­na uğ­ra­tan, li­gin bi­ti­mi­ne 6 haf­ta ka­la o­nun tec­rü­be­sin­de bi­ri­nin ta­kı­mı bı­ra­kıp git­me­siy­di. Ha­san Şaş, Sab­ri ve Ha­kan Şü­kür’ü gön­der­mek is­te­di, kar­şı çık­tım” di­yen.Ad­nan Po­lat‘la Kal­li‘nin i­liş­ki­si­ni an­la­mak güç ger­çek­ten. Bu Ad­nan Po­lat de­ğil miy­di, Kal­li çe­kip git­ti­ğin­de, “Be­ni en bü­yük ha­yal kı­rık­lı­ğı­na uğ­ra­tan, li­gin bi­ti­mi­ne 6 haf­ta ka­la o­nun tec­rü­be­sin­de bi­ri­nin ta­kı­mı bı­ra­kıp git­me­siy­di. Ha­san Şaş, Sab­ri ve Ha­kan Şü­kür’ü gön­der­mek is­te­di, kar­şı çık­tım” di­yen. ­Ve bu Kal­li de­ğil miy­di, “İs­ti­fa­mın tek ne­de­ni, yö­ne­ti­min ben­den ha­ber­siz ta­kı­ma mü­da­ha­le et­me­si ve ta­kı­mı kur­ma­ya kalk­ma­sı­dır. Ad­nan Po­lat, Ha­kan Şü­kür, Ha­san Şaş, Sab­ri, Meh­met Gü­ven ve Car­rus­ca’nın gön­de­ril­me­si­ni is­te­di. Or­ta­da bü­yük bir ya­lan var­ken su­sa­mam” di­yen... ­Ve ben de­ğil miy­dim, G.Sa­ray’ın şam­pi­yon­lu­ğu­nu i­lan et­ti­ği gün, “Ho­ca­sız bir ta­kım, da­ha­sı; ‘ho­ca­sı­nı gön­der­di­ği i­çin şam­pi­yon o­lan’ bir ta­kım, bun­dan son­ra ‘tek­nik di­rek­tör­le­rin ge­rek­siz’ ol­du­ğu­nu an­lat­ma­ya­cak mı bi­ze? Ga­la­ta­sa­ray’a ö­nü­müz­de­ki se­ne ho­ca­lık ya­pa­cak ki­şi­nin na­sıl bir bas­kı al­tın­da o­la­ca­ğı­nı bir dü­şü­nün” di­ye ya­zan... ­Pe­ki, S­kib­be pa­ra i­çin mi kat­la­nı­yor bü­tün bun­la­ra? Yar­dım­cı­la­rı gön­de­ril­di, “Git­me­le­ri i­yi ol­du” de­di. Kal­li gel­di, “Gel­me­si i­yi ol­du” de­di, U­E­FA’da “ta­mam mı, de­vam mı” ma­çı ön­ce­si, “Du­ru­mum pek i­yi gö­rün­mü­yor, ye­rim sağ­lam de­ğil” de­di... ­Bu ka­dar zor mu­dur is­ti­fa et­mek, ya da bu ka­dar zor mu­dur “Bu­ra­ya ka­dar­mış, te­şek­kür­ler” de­mek?.. An­la­mak güç, ger­çek­ten... >> 2009 UE­FA fi­na­li Şam­pi­yon­lar Li­gi ta­ri­hi­nin bel­ki de en unu­tul­ma­ya­cak fi­na­liy­di Li­ver­po­ol-Mi­lan ma­çı. Ha­ni Olim­pi­yat Sta­dı’nda Li­ver­po­ol’un ku­pa­ya uzan­dı­ğı... Şim­di Tür­ki­ye, UE­FA Fi­na­li’ne ev sa­hip­li­ği ya­pa­cak 2009’da. Ka­dı­köy’de­ki fi­na­lin lo­go ta­nı­tı­mı ya­pıl­dı. Açık­ça­sı çok sev­dim ben. Ki­mi­le­ri faz­la “Bi­zans kok­tu­ğu­nu” söy­le­miş. Ben­ce dün­ya in­ci­si Bo­ğaz, bu ka­dar gü­zel res­me­di­lir­di. Hem Bi­zans fi­gü­rü, ay­nı za­man­da İs­tan­bul’un Fe­ti­hi’ni de ha­tır­lat­maz mı bi­ri­le­ri­ne? >> Unutulmaz sözler... “Bir ma­çın en ö­nem­li da­ki­ka­sı, ilk 90 da­ki­ka­sı­dır” (Bobby Rob­son) İmkânsızlık işte...
Kapat
KAPAT