BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > EMRE AMADE

EMRE AMADE

Mil­li kap­ta­n De­niz­li’de ye­dek so­yun­du, 58’de o­yu­na gir­di, s­ko­ru be­lir­le­di: 1-0. De­i­vid’in or­ta sa­ha­dan sa­vur­du­ğu fü­ze di­re­ğe vu­rup ya­rım met­re i­çeri düş­tü a­ma ha­kem­ler go­lü say­ma­dıMil­li kap­ta­n De­niz­li’de ye­dek so­yun­du, 58’de o­yu­na gir­di, s­ko­ru be­lir­le­di: 1-0. De­i­vid’in or­ta sa­ha­dan sa­vur­du­ğu fü­ze di­re­ğe vu­rup ya­rım met­re i­çeri düş­tü a­ma ha­kem­ler go­lü say­ma­dı EM­RE’DEN NE­FİS GOL Dış sa­ha­da oy­na­dı­ğı 6 lig ma­çın­da 13 pu­an kay­be­dip, sa­de­ce Ko­ca­elis­por’u (3-2) ye­ne­bi­len F.Bah­çe’nin, De­niz­lis­por kar­şı­sın­da ne ya­pa­ca­ğı me­rak­la bek­le­ni­yor­du. Özel­lik­le ilk 45 da­ki­ka­sı “fut­bol iş­ken­ce­si” şek­lin­de ge­çen maç­ta oyu­na son­ra­dan gi­ren Em­re Be­lö­zoğ­lu ve Dei­vid’in ne­fis şut­la­rı da ol­ma­sa maç­ta ya­za­cak bir şey bu­la­ma­ya­cak­tık. Ade­ta uyu­tan ilk ya­rı­da ka­le­yi bu­lan sa­de­ce 3 şut ol­du. 3. da­ki­ka­da Ro­ber­to Car­los’un yak­la­şık 40 met­re­den at­tı­ğı fri­ki­ği ve 28’de Alex’in vu­ru­şu ka­le­ci Cenk’i pek ra­hat­sız et­me­di. Maç­ta­ki en teh­li­ke­li po­zis­yon 45+1’de ev sa­hi­bin­den gel­di. Ca­ner’in ser­best vu­ruş­tan ce­za sa­ha­sı­na yol­la­dı­ğı to­pa Fa­tih ayak koy­du; Vol­kan son an­da par­mak­la­rı­nın ucuy­la to­pu kor­ne­re çel­me­yi ba­şar­dı. SÜ­PER GOL GÜ­ME GİT­Tİ Dev­re­ye iş­tah­lı gi­ren F.Bah­çe, 52’de Alex’le ilk teh­li­ke­si­ni ger­çek­leş­tir­di. 58’de oyu­na gi­ren Em­re, top­la ilk bu­luş­tu­ğu 60. da­ki­ka­da ta­kı­mı­nı öne ge­çir­di. Ce­za sa­ha­sı dı­şın­da to­pu göğ­süy­le dü­zel­ten Em­re, sol aya­ğıy­la yap­tı­ğı ne­fis bir vu­ruş­la, bi­raz ön­de olan ka­le­ci Cenk’i av­la­dı: 1-0. Bu go­lün ar­dın­dan De­niz­lis­por, F.Bah­çe’nin üze­ri­ne bi­linç­siz­ce atak­lar dü­zen­ler­ken, mi­sa­fir ekip kon­tra­tak­lar­la teh­li­ke­li ol­ma­ya ça­lış­tı. Da­ki­ka­lar 79’u gös­ter­di­ğin­de bu kez sah­ne­ye Dei­vid çık­tı. Bre­zil­ya­lı yıl­dız yak­la­şık 35 met­re­den ne­fis vur­du, yi­ne ön­de ya­ka­la­nan Cenk’i aşan top üst di­re­ğe çar­pıp yak­la­şık ya­rım met­re çiz­gi­nin içi­ne vu­rup tek­rar ka­le­nin dı­şı­na düş­tü. An­cak ma­çın ha­ke­mi bu po­zis­yon­da “de­vam” ka­ra­rı ver­di. > Al­tay VA­ROL - De­niz­li (İHA) De­niz­li A­ta­türk S­ta­dı, 5 A­ra­lık 2008 >> DENİZLİ 0 ­Cenk 5.5 ­Fe­ri­dun 5.5 K­ra­toch­vil 6 ­Fa­tih 5.5 ­Çağ­lar 6 ­Sü­ley­man 6 (E­min dk.63) 5 ­To­mas 6 (İs­ma­il dk.83) 4 ­Ca­ner 6 ­Ro­berts 6 ­Se­la­hat­tin 5.5 I­van 6 (İz­zet dk.69) 5 Ve­ga ­Car­los Al­ber­to ­Yu­suf ­Gü­ray T.D: Ü­mit Ka­yı­han >> F.BAHÇE ­Vol­kan 6.5 ­Gök­han 7 (Ön­der dk.75) 5 ­Lu­ga­no 6.5 E­du 6 ­Ro­ber­to Car­los 6.5 ­Ka­zım 5 ­Sel­çuk 6.5 ­Jo­si­co 6 (De­i­vid dk.58) 6.5 ­Ve­der­son 5 (Em­re dk.58) 7 A­lex 5 ­Gü­i­za 5 Vol­kan Ba­ba­can A­li Bil­gin ­De­niz İl­han T.D: Lu­is A­ra­go­nes GOL: Em­re (dk.60) HA­KEM­LER: Ay­te­kin Dur­maz, M. Şa­han Yıl­maz, Er­han Sön­mez Şe­re­fim­le oy­nat­mam “OY­NA­MAK İS­TE­RİM AMA...” Ge­ce­nin tek go­lü­nün sa­hi­bi Em­re Be­lö­zoğ­lu maç son­ra­sı, “Gü­zel bir gol ol­du. Ben­den bek­len­ti­le­rin bü­yük ol­du­ğu­nun far­kın­da­yım ve bun­la­rı kar­şı­la­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum. Aya­ğım­da­ki ağ­rı­lar­dan do­la­yı 2-3 haf­ta­dır iyi ça­lı­şa­mı­yo­rum. Ta­bi ki her fut­bol­cu gi­bi ben de sü­rek­li oy­na­mak is­te­rim” şek­lin­de ko­nuş­tu. Sü­per Lig’de ilk go­lü­nü atan yıl­dız fut­bol­cu, Ki­ev ma­çı­na da de­ği­ne­rek, “Kon­san­tre ol­du­ğu­muz za­man iyi so­nuç­lar alı­yo­ruz. O ma­ça da çı­kıp F.Bah­çe for­ma­sı­na la­yık ol­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğız. İn­şal­lah ka­za­nı­rız” de­di. “EVET YUM­RUK­LAŞ­TIK” Çar­dak Ha­va­li­ma­nı’nda bir G.Sa­ray ta­raf­ta­rıy­la yum­ruk­laş­tı­ğı­nı doğ­ru­la­yan Em­re, “Biz­ler de in­sa­nız, ha­ta ya­pa­bi­li­riz ha­yat­ta. Ama kim­se­nin be­nim şe­re­fim­le, onu­rum­la il­gi­li yo­rum ya­pa­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­miş­tim. Da­ha ön­ce oy­na­dı­ğım bir ta­kı­mın ta­raf­ta­rı be­nim onu­ru­ma, ki­şi­li­ği­me yö­ne­lik söz­lü sal­dı­rı­sı ol­du ve yum­ruk­laş­ma ol­du on­dan son­ra. Bu yüz­den özür di­li­yo­rum. Bel­ki kö­tü ör­nek ol­duk. F.Bah­çe ta­raf­ta­rı­nın ba­na hiç­bir şe­kil­de sal­dı­rı­sı ol­ma­mış­tır, o ta­raf­tar da­ha ön­ce oy­na­dı­ğım ta­kı­mın ta­raf­ta­rı­dır” vur­gu­su yap­tı. Em­re’den yabancı ikazı De­niz­li’de skan­da­lı Em­re ön­le­di. 58. da­ki­ka­da Ve­der­son oyun­dan çı­kar­ken 4. ha­kem Ab­dul­lah Yıl­maz’ın ke­nar­da bek­le­yen Em­re ile Dei­vid’e ‘Kim gi­ri­yor?’ de­me­si üze­ri­ne Em­re, “Ben gi­re­ce­ğim. Sa­ha­da za­ten 6 ya­ban­cı var” uya­rı­sı­nı yap­tı. Em­re, Ve­der­son’un, Dei­vid de Jo­si­co’nun ye­ri­ne oyu­na da­hil ol­du. SERİYE DEVAM ARAGONES, DENİZLİ KARŞISINDA İKİ FARKLI GÖRÜNTÜ VERDİKLERİNİ SÖYLEDİ ‘DE­NİZ­Lİ GÜÇ­LÜ TA­KIM’ 1-0’lık De­niz­li ga­li­bi­ye­ti­ni de­ğer­len­di­ren Teknik Direktör Lu­is Ara­go­nes, iki fark­lı Fenerbah­çe iz­let­tik­le­ri­ni söy­le­di. Tec­rü­be­li ho­ca, “İlk ya­rı­da kö­tü oy­na­dı­ğı­mı­zı, bu­na kar­şı­lık ikin­ci dev­re­de is­te­di­ği­miz Fenerbah­çe’yi gör­dü­ğü­mü­zü söy­le­ye­bi­li­riz. Em­re’nin go­lü bi­zim için çok önem­liy­di. Gol­den son­ra bir­kaç po­zis­yon da­ha bul­duk. An­cak bun­la­rı go­le çe­vi­re­me­dik. Çok güç­lü bir ra­ki­be kar­şı oy­na­dık. 8 maç­lık ye­nil­mez­lik se­ri­mi­ze de­vam edi­yo­ruz” şek­lin­de ko­nuş­tu. ‘HA­KE­MİN SU­ÇU YOK’ Dei­vid’in po­zis­yo­nu hak­kın­da da ko­nu­şan İs­pan­yol ho­ca, “Otur­du­ğum yer­den ra­hat bir ka­rar ver­mek zor­du. Da­ha son­ra ka­me­ra­man ile ko­nuş­tu­ğum­da gol ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ama bi­zim ve ha­ke­min o po­zis­yon­da ka­rar ver­me­si çok zor­du. Ha­ke­me suç bul­mu­yo­rum” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Ara­go­nes son ola­rak, “ Di­na­mo Ki­ev ma­çı­nı ka­za­nıp UE­FA’da yo­lu­mu­za de­vam et­mek is­ti­yo­ruz. Ku­pa fi­na­li­nin Tür­ki­ye’de, bi­zim sta­dı­mız­da oy­na­na­cak ol­ma­sı bi­zim için ay­rı bir mo­ti­vas­yon olu­yor” de­di. DEİVİD’İN ŞAŞKINLIĞI ­Ba­zu­ka­sı ön­ce ka­le di­re­ği­ne çar­pıp son­ra çiz­gi­nin ya­rım met­re i­çi­ne dü­şen (kü­çük re­sim) De­i­vid bu en­fes go­le se­vi­nir­ken, he­men son­ra­sın­da ha­ke­min ip­tal ka­ra­rı­nın şaş­kın­lı­ğı­nı ya­şa­dı. F.BAHÇE NOTLARI Ka­zım utan­dı F.Bah­çe’nin renk­li si­ma­sı Ka­zım’ın De­niz­li’de utan­gaç­lı­ğı tut­tu. Isın­mak için sa­ha­ya çık­tı­ğın­da ge­nel­de mü­zik din­le­yip dans fi­gür­le­ri ser­gi­le­yen si­ya­hi oyun­cu, De­niz­li’de gös­te­ri ya­pan dans­çı kız­la­rın da­ve­ti­ni red­det­ti. Gös­te­ri­de Ka­zım’a da yer ver­mek is­te­yen dans­çı­la­rın ıs­ra­rı genç oyun­cu­nun çe­kin­gen­li­ğiy­le su­ya düş­tü. Fa­ir-play ör­ne­ği Fut­bol­se­ver­ler De­niz­li-F.Bah­çe ma­çı­na yo­ğun il­gi gös­ter­di. İki ta­kım ta­raf­tar­la­rı cen­til­men­lik için­de ta­kım­la­rı­nı des­tek­ler­ken, maç ön­ce­si tek­nik di­rek­tör­ler Ümit Ka­yı­han ile Ara­go­nes de bir­bir­le­ri­ne ba­şa­rı di­le­di. Tri­bün­ler hep be­ra­ber te­rö­rü la­net­le­yen slo­gan­lar at­tı. PAF ma­çı gol­süz be­ra­ber­lik­le so­na er­di. Vol­kan: He­def li­der­lik F.Bah­çe­li ka­le­ci Vol­kan De­mi­rel, ka­zan­dık­la­rı için mut­lu ol­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek, “3 pu­an al­mak is­ti­yor­duk. İyi mü­ca­de­le ede­rek hak­lı bir ga­li­bi­yet al­dık. Son haf­ta­lar­da al­dı­ğı­mız pu­an­lar­la zir­ve­ye or­tak ol­ma­ya baş­la­dık. Önü­müz­de­ki haf­ta­lar­da li­der­lik kol­tu­ğu­nu dev­ral­mak is­ti­yo­ruz” de­di. Alex: Ta­ri­hi fır­sat UE­FA’nın in­ter­net si­te­sin­de ta­raf­tar­la­rın so­ru­la­rı­nı ce­vap­la­yan Alex, UE­FA Ku­pa­sı’nda fi­nal oy­na­mak is­te­dik­le­ri­ni söy­le­di. Di­na­mo ma­çı­nın öne­mi­ni vur­gu­la­yan sam­ba­cı, “Çar­şam­ba gü­nü ka­za­nıp Av­ru­pa’da yo­la de­vam et­mek is­ti­yo­ruz. Bu se­zon fi­na­lin sa­ha­mız­da oy­na­na­cak ol­ma­sı bi­zim için eks­tra mo­ti­ve sağ­lı­yor” de­di. Alex bü­yük ih­ti­mal­le F.Bah­çe’de ka­la­ca­ğı­nı be­lirt­ti. “Ku­lü­be­miz güç­lü” F.Bah­çe­li yö­ne­ti­ci­ler­den Şe­kip Mos­tu­roğ­lu, “Ma­çı oyun­cu de­ği­şik­lik­le­ri­nin ar­dın­dan çe­vir­dik. Ye­dek ku­lü­be­miz güç­lü” der­ken, “Di­na­mo Ki­ev’i ye­ne­rek UE­FA Ku­pa­sı’na ka­tıl­mak is­ti­yo­ruz” şek­lin­de ko­nuş­tu. Mah­mut Us­lu da, son şans­la­rı­nı UE­FA Ku­pa­sı’nda de­ğer­len­dir­mek is­te­dik­le­ri­ni be­lirt­ti.
Kapat
KAPAT