BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İda­re­ci­le­r bay­ram­laş­tı

İda­re­ci­le­r bay­ram­laş­tı

İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ka­dir Top­baş, be­le­di­ye per­so­ne­liy­le Sa­raç­ha­ne’de­ki Be­le­di­ye Sa­ra­yı’nda bay­ram­laş­tı.İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ka­dir Top­baş, be­le­di­ye per­so­ne­liy­le Sa­raç­ha­ne’de­ki Be­le­di­ye Sa­ra­yı’nda bay­ram­laş­tı. Top­baş, İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nde gö­rev yap­ma­nın her­ke­sin mut­lu­luk duy­du­ğu, ay­rı­ca­lık­lı bir du­rum ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Siz­ler­le beş yıl­dır be­ra­be­riz ve in­şal­lah bun­dan son­ra da de­vam ede­ce­ğiz” de­di. İs­tan­bul Va­li­li­ği’nde de bay­ram­laş­ma tö­re­ni dü­zen­len­di. Va­li Mu­am­mer Gü­ler tö­ren­de, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ka­dir Top­baş, Em­ni­yet Mü­dü­rü Ce­la­let­tin Cer­rah, Sa­hil Gü­ven­lik Mar­ma­ra ve Bo­ğaz­lar Böl­ge Ko­mu­ta­nı De­niz Kur­may Kı­dem­li Al­bay Ke­mal Ka­va­lı, İl Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Kı­dem­li Al­bay Ham­za Ce­le­poğ­lu, Emi­nö­nü Be­le­di­ye Baş­ka­nı Nev­zat Er, va­li yar­dım­cı­la­rı , kay­ma­kam­lar ve diğer yetkililer ile bayramlaştı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT