BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ci­na­yet hü­küm­lü­sü po­li­se e­ro­in­den 24 yıl da­ha!

Ci­na­yet hü­küm­lü­sü po­li­se e­ro­in­den 24 yıl da­ha!

TEM Oto­yo­lun­da 11 yıl ön­ce 6 ki­şi­nin öl­dü­rül­me­si­ne iliş­kin da­va­da hü­küm gi­yen es­ki po­lis me­mu­ru Ce­mil A’nın da ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu 6 sa­nı­ğa, “uyuş­tu­ru­cu ti­ca­re­ti yap­mak” su­çun­dan 24’er yıl ha­pis ce­za­sı ve­ril­di.TEM Oto­yo­lun­da 11 yıl ön­ce 6 ki­şi­nin öl­dü­rül­me­si­ne iliş­kin da­va­da hü­küm gi­yen es­ki po­lis me­mu­ru Ce­mil A’nın da ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu 6 sa­nı­ğa, “uyuş­tu­ru­cu ti­ca­re­ti yap­mak” su­çun­dan 24’er yıl ha­pis ce­za­sı ve­ril­di. 51 ki­lo ero­ini Tür­ki­ye’den Po­lon­ya’ya ih­raç et­tik­le­ri ge­rek­çe­siy­le yar­gı­la­nan 6 sa­nık­ “uyuş­tu­ru­cu ti­ca­re­ti yap­mak” su­çun­dan 24’er yıl ha­pse çarp­tır­dı. 21 Ara­lık 1997’de bir yol­cu oto­bü­sün­de Ömer Ba­la­ban, oğ­lu Mu­rat Ba­la­ban, Ne­dim Se­vim, Bed­ri Ka­ra, Ha­lil Al­tın­soy ve Ay­han Fın­dık baş­la­rın­dan ta­ban­cay­la vu­ru­la­rak öl­dü­rül­müş­tü. Bu ola­yın sa­nık­la­rın­dan Ce­mil A, Ga­fur Ç. ve Se­la­hat­tin B, ağır­laş­tı­rıl­mış mü­eb­bet ha­pse mahkum edilmişti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT