BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ser­han Şe­şen’e hü­zün­lü ve­da

Ser­han Şe­şen’e hü­zün­lü ve­da

Ser­han Şe­şen’in ce­na­ze tö­re­nin­de ba­ba­sı Bur­han Şe­şen i­le sa­nat­çı O­ya Ba­şar göz­yaş­la­rı­na bo­ğul­du.Grup Gün­do­ğar­ken’in so­lis­ti Bur­han Şe­şen’in oğ­lu Ser­han Şe­şen’in ce­na­ze­si İs­tan­bul’da top­ra­ğa ve­ril­di. Te­da­vi gör­dü­ğü Al­man Has­ta­ne­sin­de ve­fat eden Ser­han Şe­şen için Eren­köy Ga­li­pa­şa Ca­mi­i’nde cu­ma na­ma­zı son­ra­sı ce­na­ze tö­re­ni dü­zen­len­di. Tö­ren­de, üs­tün­de oğ­lu­nun res­me­dil­di­ği ti­şört bu­lu­nan ba­ba Bur­han Şe­şen ile de­de­si Tur­han Şe­şen, ta­bu­tun ba­şın­da ce­na­ze na­ma­zı ön­ce­si ta­zi­ye­le­ri ka­bul et­ti. Ce­na­ze na­ma­zı­na, Ser­han Şe­şen’in an­ne­si Nük­het Şe­şen, kar­de­şi Dil­han Şe­şen, am­ca­sı Gök­han Şe­şen, ba­ba­sı­nın am­ca­sı İl­han Şe­şen ve çok sa­yı­da sa­nat­çı ile se­ven­le­ri ka­tıl­dı. Ce­na­ze na­ma­zı­nın ar­dın­dan Ser­han Şe­şen’in ce­na­ze­si, Çen­gel­köy Me­zar­lı­ğı’na def­ne­dil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT